Usnesení 138. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 138/2022

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 15. 7. 2022

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů

usnesení č. 2472/138/RM/15/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

usnesení č. 2473/138/RM/15/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce osobního vozidla č. 179/2022/TAJ1, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako půjčitelem a paní Šárkou Čechovou, se sídlem Zelená 1070, Nové Město nad Metují, PSČ 549 01, IČO 04044401, jako vypůjčitelem dle důvodové zprávy.

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2474/138/RM/15/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem „Dodávka 35 ks počítačů All In One“ zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

1. schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky výběrového řízení uvedené ve Výzvě k podání nabídky a jejích přílohách,

2. schvaluje seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek,

3. jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,

4. ukládá tajemnici městského úřadu zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky,

5. svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplnění zadávací dokumentace a podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrového řízení.

Výzva k podání nabídek včetně příloh, seznam uchazečů a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v předložených přílohách jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2475/138/RM/15/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření licenční smlouvy č. 0151/2022/OSK na nákup propagačních fotografií ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nabyvatelem a Janem Čelikovským, s trvalým pobytem na Ke Klínku 912/2, 14000 Praha, IČO 76397572, jako poskytovatelem, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2476/138/RM/15/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a souhlasí s přijetím finančního daru v hodnotě 15 000 Kč určeného na uspořádání letních táborů pro děti v roce 2022 organizací Středisko volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 75044340, od společnosti ROBE lighting, s.r.o., Hážovice 2090, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 64088791 dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

usnesení č. 2477/138/RM/15/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a souhlasí s přijetím finančního daru v hodnotě 13 860 Kč určeného k úhradě stravného ve školní jídelně na období od 1. 9. 2022 do 31.12.2022 organizací Základní škola Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Videčská 63, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60990376, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO 24231509 dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

usnesení č. 2478/138/RM/15/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a souhlasí s přijetím finančního daru v hodnotě 21 420 Kč určeného k úhradě stravného ve školní jídelně v období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 organizací Základní škola Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Videčská 63, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60990376, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO 24231509 dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

usnesení č. 2479/138/RM/15/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a souhlasí s přijetím finančního daru v hodnotě 35 568 Kč určeného k úhradě stravného ve školní jídelně na období od 1. 9. 2022 do 31.12.2022 organizací Základní škola 5. května, příspěvková organizace, se sídlem 5. května 1700, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60990384, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO 24231509 dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

usnesení č. 2480/138/RM/15/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a souhlasí s přijetím finančního daru v hodnotě 55 224 Kč určeného k úhradě stravného ve školní jídelně v období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 organizací Základní škola 5. května, příspěvková organizace, se sídlem 5. května 1700, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60990384, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO 24231509 dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

usnesení č. 2481/138/RM/15/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 2 (ag.č. 365/2015/OSM/2) ke smlouvě o zemědělském pachtu č. 365/2015/OSM ze dne 23. 12. 2015, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako propachtovatelem a společností Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027 jako pachtýřem, spočívající ve změně výše platby pachtovného dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Schválený dodatek č. 2 je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2482/138/RM/15/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na pronájem částí pozemků p. č. 1002/32 o předpokládané výměře 358 m2, p. č. 1002/85 o předpokládané výměře 541 m2, 1009/6 o předpokládané výměře 155 m2, p. č. 1040/2 o předpokládané výměře 50 m2 a p. č. 3715/1 o předpokládané výměře 582 m2, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, vyznačené v příloze č. 1 a 2 projednávaného bodu, na žádost organizace Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, IČO 709 94 234, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejní na úřední desce a následně připraví smlouvu o smlouvě budoucí nájemní k projednání radou města.

usnesení č. 2483/138/RM/15/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na prodej částí pozemků p. č. 1000/25 o předpokládané výměře 138 m2 a p .č. 3715/1 o předpokládané výměře 5 m2, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, vyznačené v příloze č. 1 a 2 projednávaného bodu, ve prospěch organizace Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, IČO 709 94 234, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejní na úřední desce a následně připraví smlouvu o smlouvě budoucí kupní k projednání zastupitelstvem města.

usnesení č. 2484/138/RM/15/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 4 projednávaného bodu s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

1. Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00098604

- uložení přípojky dešťové kanalizace, včetně retenční nádrže v městském pozemku p. č. 3617 a odlučovače ropných látek v městských pozemcích p. č. 3690/33 a p. č. 3690/34 k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, smlouva č. 115/2022/OSM v příloze č. 1 projednávaného bodu.

2. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063

- uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikací sítě v městských pozemcích p. č. 1291/1, p. č. 1291/3, p. č. 1319/3, p. č. 3605/3, p. č. 3607/7, p. č. 3613/4 a p. č. 3613/28 k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Bezručova), smlouva č. 126/2022/OSM v příloze č. 4 projednávaného bodu.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2485/138/RM/15/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 130/2022/OSM, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, se stavebníkem Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00098604, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Jedná se o úpravu zpevněné plochy mj. na pozemcích ve vlastnictví města p. č. 3617, p. č. 3690/33 a p. č. 3690/34 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm navazujících na pozemky stavebníka mezi budovou ve správě Národního muzea v přírodě a garážemi Hasičského sboru města Rožnov pod Radhoštěm.

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2486/138/RM/15/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a těmito oprávněnými ze služebnosti:

1. ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČO 24729035, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení zemního kabelového vedení NN v pozemku p. č. 1219/2 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 1389-40266/2020 ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu (smlouva č. 150/2022/OSM).

2. ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČO 24729035, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení zemního kabelového vedení NN v pozemku p. č. 750/1 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 1390-40281/2020 ve znění uvedeném v příloze č. 5 projednávaného bodu (smlouva č. 152/2022/OSM).

3. Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ : 65993390, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení přípojky zemního kabelového vedení NN v pozemcích p. č. 3625/7 a p. č. 3625/51 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6934-19/2022 ve znění uvedeném v příloze č. 8 projednávaného bodu (smlouva č. 153/2022/OSM).

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2487/138/RM/15/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje:

1. Uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 233091075 veznění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a L. M., trvale bytem 702 00 Ostrava 2 jako nájemcem, na pronájem sklepního boxu č. 75 o výměře 2,80 m2, který je částí nebytového prostoru č. N99 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm k datu 31. 8. 2022.

2. Vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru č. N99 o výměře 2,8m2 a to sklepního boxu č. 75 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (9 nadzemní podlaží), vyznačeného v situačním snímku, který je přílohou č. 1 projednávaného bodu, ve prospěch Ing. I. G., trvale bytem 702 00 Ostrava 2, dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit nájemní smlouvu k projednání radě města.

usnesení č. 2488/138/RM/15/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření bezúplatné smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi

 Ing. M. B., trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm 756 61

 M. K., trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm 756 61

 P. D., trvalý pobyt Staříč 739 43

 D.T., trvalý pobyt Praha 9 199 00

 G. P., trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm 756 61

 Ing. arch. J. K., trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm 756 61

 manžely K. J. a Ing. K. S. oba trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm 756 61

Ing. L. J., trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm 756 61

M. E., trvalý pobyt Havířov - Šumbark 736 01

O. R., trvalý pobyt Horní Bečva 756 57

P. E., trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm 756 61

Ing. Š. D., trvalý pobyt Kamenice 251 68

Ing. Š. L., trvalý pobyt Kamenice 251 68

Mgr. Š. V., trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm 756 61

Ing. T. Z., trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm 756 61

a manžely Ing. Z. F. a Z. B., oba trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm 756 61 jako povinnými a městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným pro uložení kanalizačního řadu v pozemcích p. č. 1988/8, p. č. 1989/1, p. č. 1989/5 a p. č. 1989/6 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu 232 m2 dle geometrického plánu č. 6973-40/2022, ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu (smlouva č. 161/2022/OSM).

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2489/138/RM/15/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu na pronájem části pozemku p. č. 762 o výměře 225 m2 v k.ú. Tylovice včetně části budovy (zemědělské stavby) bez č. p./č. e., která je součástí tohoto pozemku, jak je vyznačeno v katastrálním situačním snímku, který je přílohou tohoto usnesení, a to za účelem podnikání na dobu určitou od 1. 10. 2022 do 31. 3. 2023 na základě žádosti společnosti FCC Česká republika, s. r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČO 45809712, dle důvodové zprávy a předložených příloh projednávaného bodu.

usnesení č. 2490/138/RM/15/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci podlimitní veřejné zakázky "Obnova místních komunikací poškozených v souvislosti s řešením kůrovcové kalamity v Rožnově pod Radhoštěm" projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh, schvaluje výsledné pořadí předložených nabídek na realizaci této veřejné zakázky dle návrhu hodnotící komise, rozhodla o výběru dodavatele této veřejné zakázky, kterým je společnost COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČO 26177005 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 0135/2022/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vybraným dodavatelem ve znění uvedeném v příloze č. 4 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2491/138/RM/15/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Chodník u MŠ Na Zahradách, Rožnov pod Radhoštěm" projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh, schvaluje pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise, rozhodla o výběru dodavatele této veřejné zakázky, kterým je společnost KÁMENBAU s.r.o., se sídlem Vidče 581, 756 53 Vidče , IČO 28659261 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 0111/2022/ORM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vybraným dodavatelem ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2492/138/RM/15/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací, číslo sml. VPI/MS/2022/00086 (GINIS č. 0129/2022/ORM), v rámci stavby „Silnice III/4867: Komunikace pro pěší Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice - úsek 3“, se společností CETIN a.s., sídlem Praha 9 - Libeň, Českomoravská 2510/19, PSČ 190 00, IČO 04084063, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2493/138/RM/15/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci stavby „Rekonstrukce náměstí 1. máje, RpR“, projednala a

a) schvaluje uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací, číslo sml. VPI/MS/2022/00089 (GINIS č. 0131/2022/ORM) se společností CETIN a.s., sídlem Praha 9 - Libeň, Českomoravská 2510/19, PSČ 190 00, IČO 04084063,

b) svěřuje starostovi města pravomoc rozhodnout o uzavření dohody o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí ve znění uvedeném v předložené příloze č. 3,

c) ukládá městskému úřadu zařadit výdaj dle této smlouvy do návrhu rozpočtu 2023,

vše dle důvodové zprávy a předložených příloh.

Schválená smlouva ve znění uvedeném v předložených přílohách č. 1 a 3 je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2494/138/RM/15/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o realizaci projektu Obec přátelská rodině 2022.

usnesení č. 2495/138/RM/15/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí předloženou právní analýzu k organizačnímu zajištění požární ochrany na území města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 tohoto bodu a ukládá městskému úřadu zajistit ve spolupráci s ředitelem Hasičského sboru města Rožnov pod Radhoštěm realizaci opatření popsaných v bodě F. právní analýzy.

usnesení č. 2496/138/RM/15/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí dle důvodové zprávy a příloh tohoto bodu:

a) rezignaci Bc. Hany Sulovské na funkci člena Komise sociální Rady města Rožnov pod Radhoštěm k datu 22. 6. 2022 a

b) rezignaci paní Jarmily Ovčačíkové na funkci člena Komise sociální Rady města Rožnov pod Radhoštěm k datu 28. 6. 2022.

usnesení č. 2497/138/RM/15/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost Demokratické aliance Romů ČR z. s., se sídlem Náměstí 8/6, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 60042249 o poskytnutí záštity uvedenou v předložené příloze a schvaluje převzetí záštity starosty města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Jiřího Pavlici na akci Romská píseň 2022 konanou v Rožnově pod Radhoštěm dne 23. 7. 2022.

usnesení č. 2498/138/RM/15/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí se záměrem připojit Základní uměleckou školu Rožnov pod Radhoštěm na pult centralizované ochrany Městské policie Rožnov pod Radhoštěm a ukládá řediteli městské policie připravit ve spolupráci s odborem kanceláře starosty MěÚ smlouvu o bezúplatném připojení Základní umělecké školy Rožnov pod Radhoštěm na pult centralizované ochrany městské policie.

usnesení č. 2499/138/RM/15/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce jezírka v Horním parku, Rožnov p. R. IV.", která je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

1. schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené ve Výzvě k podání nabídky a jejích přílohách,

2. schvaluje seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek,

3. jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,

4. ukládá vedoucí odboru správy majetku městského úřadu zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky,

5. svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru správy majetku, rozhodování o změnách a doplnění zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení zadávacího řízení.

Výzva k podání nabídek, seznam uchazečů a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v předložených přílohách jsou součástí tohoto usnesení.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Jiří Pavlica

starosta

_________

Formát čísla usnesení: Číslo usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání
Vytvořeno 19.7.2022 14:10:25 - aktualizováno 19.7.2022 14:13:47 | přečteno 2x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load