Usnesení 139. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 139/2022

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 29. 7. 2022

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 2500/139/RM/29/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

usnesení č. 2501/139/RM/29/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služeb Hybridní pošty č. 0180/2021/MIS ve ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností Česká Pošta, s. p. se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČO 47114983, dle důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 1 je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2502/139/RM/29/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje  Darovací smlouvu č. 183/2022/OSK o poskytnutí daru ve výši 12 600,- Kč mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271 a Základní školou Sedmikráska, o. p. s., se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 25853708 za účelem nákupu školních pomůcek pro 18 žáků navštěvujících 1. ročník ve školním roce 2022/23 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená darovací smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2503/139/RM/29/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci zřizovatele Mateřské školy 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ 64123294 (dále jen „MŠ 1. máje 1153“) souhlasí s pokračováním v zapojení MŠ 1. máje 1153 do projektu Zlínského kraje, IČ 70891320 s názvem „Obědy do škol ve Zlínském kraji V“ a s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem mezi MŠ 1. máje 1153 a Zlínským krajem v rámci výzvy č. 30_21_011 ve znění v předložené příloze č. 1 projednávaného bodu, dle důvodové zprávy.

usnesení č. 2504/139/RM/29/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje změnu platového výměru Bc. Jany Vaškové, ředitelky Mateřské školy 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem 1. máje 1153, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 64123294 a změnu platového výměru Mgr. Martina Navaříka, ředitele Střediska volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 750 44340 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 a ukládá starostovi města tyto platové výměry podepsat.

usnesení č. 2505/139/RM/29/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o možnosti zřízení detašovaného pracoviště zřizované mateřské školy dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1.

usnesení č. 2506/139/RM/29/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 2736325772 ze dne 26.7.2021 o pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pojištěným a UNIQA pojišťovna, a.s., sídlem Evropská 136, 160 12 Praha, IČO 49240480 jako pojistitelem dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2507/139/RM/29/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 015/2022/OSM ze dne 23.3.2022 v rámci akce „Oprava chodníku, schodiště na hřbitově Láň v Rožnově pod Radhoštěm“ ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a INGDOP s.r.o., sídlem Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 60775530 jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2508/139/RM/29/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a těmito oprávněnými ze služebnosti:

1. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí na Labem, IČ : 27295567 smlouva o zřízení úplatného věcného břemene pro uložení plynárenského zařízení v pozemcích p. č. 1002/22, p. č. 1002/36, p. č. 1040/150, p. č. 1068/9, p. č. 1068/1, p. č. 1071/6, p. č. 1075/2, p. č. 1075/7, p. č. 1075/4, p. č. 1075/5, p. č. 1086/3, p. č. 1087/4, p. č. 1087/5, p. č. 1213/4, p. č. 1213/1, p. č. 1213/2, p. č. 1214/4, p. č. 1298/15, p. č. 1298/7, p. č. 1303/5, p. č. 1303/15, p. č. 1303/16, p. č. 1303/19, p. č. 3603/4, p. č. 3715/1, p. č. 3748/1, p. č. 3750/1, p. č. 3750/2, p. č. 3751/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6874-93/2021 a geometrického plánu č. 6903-120/2021 ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu (smlouva č. 156/2022/OSM).

2. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí na Labem, IČ : 27295567 smlouva o zřízení úplatného věcného břemene pro uložení plynárenského zařízení v pozemcích p. č. 1297/4, p. č. 1297/6, p. č. 1298/3, p. č. 1298/8, p. č. 1298/12, p. č. 1303/1, p. č. 1303/5, p. č. 1303/6, p. č. 1303/11, p. č. 1303/12, p. č. 1303/14, p. č. 1303/16, p. č. 1303/17, p. č. 1303/18, p. č. 1303/20, p. č. 1306/1, p. č. 1310/1, p. č. 1310/2, p. č. 1438/8, p. č. 1438/22 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6939-1232/2022 ve znění uvedeném v příloze č. 8 projednávaného bodu (smlouva č. 173/2022/OSM).

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2509/139/RM/29/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1, 4 a 7 projednávaného bodu s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

1. Lxxxx Bxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxx756 61 Rožnov pod Radhoštěm

- uložení přípojky splaškové kanalizace v městských pozemcích p. č. 15/1 a p. č. 15/2, uložení vodovodní přípojky v městských pozemcích p. č. 15/1, p. č. 15/2 a p. č. 23/1 a uložení přípojky dešťové kanalizace v městských pozemcích p. č. 15/1, p. č. 15/2 a p. č. 23/1, vše k.ú. Tylovice - u Harcovny, smlouva č. 177/2020/OSM/68v příloze č. 1 projednávaného bodu.

2. Zxxxxx Sxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxx756 63 Krhová

- uložení přípojky splaškové kanalizace v městském pozemku p. č. 1152/4, uložení vodovodní přípojky v městském pozemku p. č. 1152/4, uložení přípojky dešťové kanalizace v městských pozemcích p. č. 1152/4 a p. č. 1152/5 a uložení plynovodní přípojky v městském pozemku p. č. 1152/4, vše k.ú. Rožnov p. R. - Koryčanské Paseky, smlouva č. 177/2020/OSM/69 v příloze č. 4 projednávaného bodu.

3. Sxxxxxxxx Mxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxx756 55 Dolní Bečva

- uložení vodovodní přípojky v městském pozemku p. č. 3601/21 k.ú. Rožnov p. R. (ul. Meziříčská), smlouva č. 177/2020/OSM/70 v příloze č. 7 projednávaného bodu.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2510/139/RM/29/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdů na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 4 projednávaného bodu s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

1. Lxxxx Bxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxx756 61 Rožnov pod Radhoštěm

umístění dvou nových sjezdů na městské pozemky p. č. 15/2 a p. č. 1337/38 pro pozemky stavebníka p. č. 18/10, p. č. 18/11, p. č. 18/12, p. č. 18/13 a p. č. 18/4, vše v k.ú. Tylovice - u Harcovny, smlouva č. 176/2020/OSM/15 v příloze č. 1 projednávaného bodu.

2. Zxxxxx Sxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxx756 63 Krhová

umístění dvou nových sjezdů na městské pozemky p. č. 1152/4 a p. č. 1152/19 pro pozemky stavebníka p. č. 1152/20 a p. č. 1152/24, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm - Koryčanské Paseky, smlouva č. 176/2020/OSM/16 v příloze č. 4 projednávaného bodu.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2511/139/RM/29/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje smlouvu č. 185/2022/ORM o poskytnutí poradenských a konzultačních služeb v rámci projektového řízení investice Kulturní centrum a Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm se spolkem Akademické centrum studentských aktivit se sídlem: Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ: 26566958, dle důvodové zprávy a předložené přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2512/139/RM/29/07/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky dle § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „zákon“), ke zjednodušenému podlimitnímu řízení dle § 53 zákona s názvem „Protipovodňová opatření pro město Rožnov pod Radhoštěm - VIS a LVS“

1) projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje výsledné pořadí předložených nabídek na realizaci této veřejné zakázky dle návrhu hodnotící komise a vítězného uchazeče této veřejné zakázky, kterým je společnost Colsys s. r.o., se sídlem Bustěhradská 109, 272 03 Kladno - Dubí, IČO 14799634, a uzavření smlouvy o dodávce varovného systému č. 0141/2022/ORM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem ve znění uvedeném v příloze č. 10 projednávaného bodu.

2) schvaluje udělení plné moci Bc. Kxxxxxx Jxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rožnov pod Radhoštěm, ve znění uvedeném v předložené příloze č. 11, aby město Rožnov pod Radhoštěm zastupoval ve věcech technických v souvislosti se smlouvou o dodávce varovného systému č. 0141/2022/ORM uzavřenou mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností Colsys s.r.o. jako dodavatelem a při předání a převzetí díla zhotoveného na základě této smlouvy včetně podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

Schválená smlouva a plná moc jsou součástí tohoto usnesení.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Jiří Pavlica

starosta

_________

Formát čísla usnesení: Číslo usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 1.8.2022 13:42:18 - aktualizováno 2.8.2022 7:56:49 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load