Usnesení 140. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 140/2022

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 12. 8. 2022

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 2513/140/RM/12/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

usnesení č. 2514/140/RM/12/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka 35 ks počítačů All In One“, zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kterým je dle výsledku e-aukce konané dne 3. 8. 2022 společnost NEXTCOMP, spol. s r.o., se sídlem Stodolní 851/4, Ostrava, PSČ 702 00, IČ: 25392204, a uzavření kupní smlouvy číslo 0154/2022/MIS na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem NEXTCOMP, spol. s r.o., dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2515/140/RM/12/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala návrhy na udělení ceny města pro rok 2022 společně s hodnotící zprávou pracovní skupiny a doporučuje zastupitelstvu města udělit ocenění oběma nominovaným dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu.

usnesení č. 2516/140/RM/12/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje  ředitelce Mateřské školy 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace, ředitelům zřizovaných základních škol a řediteli Střediska volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace mimořádnou odměnu za úspěšné splnění zvlášť významného pracovního úkolů dle předložené důvodové zprávy.

usnesení č. 2517/140/RM/12/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje navýšení provozního příspěvku školským příspěvkovým organizacím zřizovaných městem dle přílohy č. 1 a ukládá oddělení školství a sportu MěÚ Rožnov pod Radhoštěm připravit ke schválení rozpočtové opatření na následující zasedání zastupitelstva města dle předložené přílohy č. 1 a důvodové zprávy.

usnesení č. 2518/140/RM/12/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření nájemní smlouvy ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu na pronájem části nebytového prostoru č. N 99 o výměře 2,8 m2 a to sklepního boxu č. 75 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (9. nadzemní podlaží)mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a xxxx Ixxxxx Gxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 702 00 Ostrava 2 jako nájemcem.

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2519/140/RM/12/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. 602/1 o výměře 4929 m2 a části pozemku p. č. 600 o výměře 638 m2 označené jako díl "a" v návrhu geometrického plánu č. 2366-207/2022, uvedeného v příloze č. 4 projednávaného bodu, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v k.ú. Dolní Bečva dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu.

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejní na úřední desce a následně připraví k projednání zastupitelstvem města.

usnesení č. 2520/140/RM/12/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 130/2021/OSM/10, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, se stavebníkem Společenství vlastníků Tyršovo nábřeží 1706, se sídlem Tyršovo nábřeží 1706, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 09462651. Jedná se o stavbu rekonstrukce lodžií, vstupů a zateplení fasády nad pozemky ve vlastnictví města p. č. 956/4, p. č. 956/5 a p. č. 959/1 bytového domu č. p. 1706 stojícího na pozemku p. č. st. 2995/2, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Tyršovo nábřeží.

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2521/140/RM/12/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 1 (agendové číslo 74/2019/OSM/1) ke smlouvě o právu provést stavbu č. 74/2019/OSM ze dne 15.04.2019 ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Stavebním bytovým družstvem Rožnov, Čs. armády 1686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00053732 pro rozšíření provedení stavebních úprav domu 5. května 1525 a 1526 o zateplení severního a jižního štítu s přesahem nad městské pozemky p. č. 3605/4 a p. č. 6151 kú Rožnov pod Radhoštěm.

Schválený dodatek č. 1 je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2522/140/RM/12/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu se Správou železnic, státní organizací, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO 70994234 jako budoucím oprávněným ze služebnosti přípojky jednotné kanalizace včetně areálových rozvodů, úpravy rozvodů NN a venkovního osvětlení v městských pozemcích p. č. 1002/85 a p. č. 3715/1 k.ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Meziříčská (smlouva č. 174/2022/OSM).

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2523/140/RM/12/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu č. 176/2020/OSM/17 ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a Oxxxxxxxx Kxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx796 01 Prostějov jako budoucím oprávněným ze služebnosti sjezdu na pozemku p. č. 667/4 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města (Uhliska).

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2524/140/RM/12/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí nájemní č. 157/2022/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím pronajímatelem a organizací Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, IČ: 70994234 ve znění uvedeném v příloze č. 6 projednávaného bodu a za účelem plnění této smlouvy:

1. ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm – odboru správy majetku zveřejnit záměr na pronájem částí předmětných městských pozemků bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy dle článku II. smlouvy o smlouvě budoucí nájemní,

2. svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm – odboru správy majetku pravomoc rozhodnout o uzavření Nájemní smlouvy dle smlouvy o smlouvě budoucí nájemní, včetně jejích změn nebo ukončení

dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválená smlouva o smlouvě budoucí nájemní je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2525/140/RM/12/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí informaci o zrušení veřejné zakázky "Rekonstrukce jezírka v parku v Rožnově pod Radhoštěm IV., dle důvodové zprávy a předložené přílohy a ukládá městskému úřadu - odboru správy majetku zařadit do návrhu rozpočtu pro rok 2023 finanční prostředky na uvedenou rekonstrukci.

usnesení č. 2526/140/RM/12/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ruší své usnesení č. 2492/138/RM/15/07/2022 ze dne 15.07.2022 a po projednání úpravy znění smlouvy o realizaci přeložky sítě elektronických komunikací v bodě 7.1 dle důvodové zprávy schvaluje uzavření smlouvy č. VPI/MS/2022/00086 (GINIS č. 129/2022/ORM) v rámci investiční akce „Silnice III/4867: Komunikace pro pěší Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice - úsek 3“ ve znění uvedeném v předložené příloze č. 2, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, jako stavebníkem, a společností CETIN a.s., sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063, jako vlastníkem sítě elektronických komunikací, dle důvodové zprávy a předložených příloh.

Schválená smlouva ve znění uvedeném v předložené příloze č. 2 je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2527/140/RM/12/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ruší své usnesení č. 2493/138/RM/15/07/2022 ze dne 15.07.2022 a po projednání úpravy znění smlouvy o realizaci přeložky sítě elektronických komunikací v bodě 7.1 dle důvodové zprávy

a) schvaluje uzavření smlouvy č. VPI/MS/2022/00089 (GINIS č. 131/2022/ORM) v rámci investiční akce „Rekonstrukce náměstí 1.máje, RpR“ ve znění uvedeném v předložené příloze č. .2, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, jako stavebníkem, a společností CETIN a.s., sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063, jako vlastníkem sítě elektronických komunikací, dle důvodové zprávy.

b) svěřuje starostovi města pravomoc rozhodnout o uzavření dohody o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí ve znění uvedeném v předložené příloze č. 3,

c) ukládá městskému úřadu zařadit výdaj dle této smlouvy do návrhu rozpočtu 2023,

vše dle důvodové zprávy a předložených příloh.

Schválená smlouva ve znění uvedeném v předložených přílohách č. 2 a 3 je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2528/140/RM/12/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o provozování služby Senior taxi (ag. č. 064/2021/ODSR/2) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností ROSI LOGISTIK s.r.o., se sídlem: Obrovského 1877/17, 710 00 Slezská Ostrava, IČO 04598695 jako dodavatelem ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2529/140/RM/12/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí informace o cenách energií a možnostech úspor dle důvodové zprávy.

usnesení č. 2530/140/RM/12/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost společnosti Layback distribution s.r.o., se sídlem Černomořská 3, 101 00 Praha 10, IČO 24302767 o poskytnutí záštity uvedenou v předložené příloze a schvaluje převzetí záštity města Rožnov pod Radhoštěm na akci Vans Shop Riot 2022 konanou v Rožnově pod Radhoštěm v termínu dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

usnesení č. 2531/140/RM/12/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje Darovací smlouvu č. 00432/2022/ODKS o poskytnutí daru ve výši 15 000,- Kč mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 00304271 a společností Layback distribution s.r.o., se sídlem Černomořská 455/3, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČO: 243 02 767 za účelem financování provozních nákladů na akci Vans Shop Riot 2022 ve znění uvedeném předložené příloze č. 2 projednávaného bodu. Schválená darovací smlouva je součástí tohoto usnesení.

 usnesení č. 2532/140/RM/12/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti o výsledcích hospodaření společnosti TV Beskyd s.r.o. za 2. čtvrtletí roku 2022 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 2533/140/RM/12/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, projednala investiční záměr společnosti a souhlasí s nákupem nové kamerové techniky dle důvodové zprávy.

usnesení č. 2534/140/RM/12/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. o výsledcích hospodaření společnosti za II. čtvrtletí roku 2022 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 2535/140/RM/12/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. o výsledcích hospodaření společnosti za II. čtvrtletí roku 2022 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 2536/140/RM/12/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. o plnění úkolu v předložené příloze.

usnesení č. 2537/140/RM/12/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. o výsledcích hospodaření společnosti za II. čtvrtletí roku 2022 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Jiří Pavlica

starosta

_________

Formát čísla usnesení: Číslo usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 16.8.2022 8:16:25 - aktualizováno 16.8.2022 9:40:11 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load