Usnesení 142. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 142/2022

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 26. 8. 2022

  Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 2540/142/RM/26/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

usnesení č. 2541/142/RM/26/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí užívacích práv k Systému ASPI (automatizovaný systém právních informací), č. smlouvy 234/2014/OMIS/OS, ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností Wolters Kluwer ČR, a.s., se sídlem U nákladového nádraží 3265/10, Strašnice, 130 00 Praha 3, IČO 63077639 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

Schválený dodatek č. 3 je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2542/142/RM/26/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ruší své usnesení č. 2448/136/RM/24/06/2022 ze dne 24. 6. 2022 a po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 20 k Rámcové smlouvě č. 21541871 ze dne 5. 12. 2005 (agendové číslo dodatku 0149/2022/MIS) ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, Chodov, IČO: 64949681, dle důvodové zprávy.

Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2543/142/RM/26/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 0195/2022/OSK ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako dárcem a Tělovýchovnou jednotou Valašské Meziříčí, spolkem, sídlem Žerotínova 736, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00535109 jako obdarovaným dle důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2544/142/RM/26/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje podání žaloby na vyklizení bytu číslo 201 o velikosti 1+0 a celkové ploše 21,04 m2 , nacházející se ve 2. nadzemním podlaží budovy č.p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, proti N xxxxx Ž xxxxxxxxx , nar. xxxxxxxxxxx , bytem xxxxxxxxxxxx , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu.

usnesení č. 2545/142/RM/26/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje podání žaloby na vyklizení bytu číslo 208 o velikosti 1+1 a celkové ploše 29,67 m2 , nacházející se ve 2. nadzemním podlaží budovy č.p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, proti L xxxx B xxxxxxx , nar. xxxxxxxxxxx , bytem xxxxxxxxxxxx , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu.

usnesení č. 2546/142/RM/26/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a xxxx K xxxxxxxx S xxxxxxxx , trvalý pobyt Vidče xxxxxxxx 756 53 jako vlastníkem oprávněných pozemků pro zřízení úplatné služebnosti uložení vodovodní přípojky v pozemku p. č. 819/48 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6977-169/2022 ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu (smlouva č. 164/2022/OSM).

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2547/142/RM/26/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí stavby veřejné technické infrastruktury, vodovodního řadu v délce 171 m uloženého v pozemcích p. č. 3637/1, p. č. 2568/2, p. č. 2563, p. č. 2557/1, p. č. 2494/52

a p. č. 2494/5 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm v lokalitě Láz do vlastnictví města, od vlastníka R xxxxx V xxxxxx , trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxx 756 55 Dolní Bečva, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm připraví příslušnou smlouvu s vlastníkem a předloží ji k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.

usnesení č. 2548/142/RM/26/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala stížnost spolku Varta, z.s. uvedenou v příloze č. 3 projednávaného bodu a po projednání schvaluje pronájem části pozemku p. č. 762 o výměře 225 m 2 v k.ú. Tylovice, včetně části zemědělské stavby bez č.p./č.e. (sklad posypových materiálů), která je součástí tohoto pozemku, společnosti FCC Česká republika, s. r.o., Praha 8, Ďáblická 791/89, PSČ 182 00, IČO 45809712, a to za účelem podnikání na dobu určitou od 1.10.2022 do 31.3.2023 za nájemné ve výši celkem 49.824,-Kč, dle důvodové zprávy a předložených příloh a uzavření nájemní smlouvy č. 172/2022/OSM se společností FCC Česká republika, s. r.o. ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. Rada města ukládá městskému úřadu odeslat stěžovateli odpověď.

usnesení č. 2549/142/RM/26/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje změnu Provozního řádu veřejného parkoviště Mlýnská dolina na ulici Palackého s účinností od 1. září 2022, dle důvodové zprávy a přílohy projednávaného bodu. Úplné znění aktualizovaného Provozního řádu ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2550/142/RM/26/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci odboru správy majetku o technickém stavu opěrné zdi na Nábřeží Dukelských hrdinů dle důvodové zprávy a předložených příloh a ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm - odboru správy majetku pokračovat v monitoringu stavu opěrné zdi a v koordinaci s Povodím Moravy, s.p. dohlížet na bezchybnou údržbu koryta řeky Bečvy správcem vodního toku.

usnesení č. 2551/142/RM/26/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „ Fontána na Masarykově nám., Rožnov pod Radhoštěm “ projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje vítězného uchazeče této veřejné zakázky malého rozsahu, který jako jediný předložil cenovou nabídku a kterým je společnost INGDOP s.r.o., se sídlem Železničního vojska 13866, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 607 755 30.

Rada města na základě předložených podkladů :

a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 0110/2022/ORM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem společností INGDOP s.r.o., se sídlem Železničního vojska 13866, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 607 755 30, ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu a to až po schválení příslušných rozpočtových opatření Zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm,

b) ukládá vedoucímu odboru investic, aby ve spolupráci s vedoucím finančního odboru městského úřadu zajistil zařazení chybějící finanční částky do návrhu rozpočtových opatření na zasedání zastupitelstva města dne 13.9.2022

c) ukládá vedoucímu odboru investic, aby zajistil uzavření smlouvy až po odsouhlasení navrženého rozpočtového opatření zastupitelstvem města.

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2552/142/RM/26/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 072/2022/ORM ze dne 30.06.2022 v rámci investiční akce „ZŠ 5. května Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce školní kuchyně“ ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností E.P.I., s.r.o., IČO 496 10 163, Tvarůžkova 2740, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2553/142/RM/26/08/2022

Rada města Rožnova pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o "Dnech sociálních služeb 2022" dle důvodové zprávy.

usnesení č. 2554/142/RM/26/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí zpracovanou aktualizaci Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2022+ dle důvodové zprávy a předložených příloh a doporučuje zastupitelstvu města tuto aktualizaci schválit.

usnesení č. 2555/142/RM/26/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o zaslání návrhů na vyhlášení výběrového řízení dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 2556/142/RM/26/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost paní Ing. Moniky Kaličinské, se sídlem Na Potoku 570, 756 54 Zubří, IČO 07550740 o poskytnutí záštity uvedenou v předložené příloze a schvaluje převzetí záštity města Rožnov pod Radhoštěm na akci Handmade market - vyrobeno s láskou konanou v Rožnově pod Radhoštěm dne 27.8.2022.

usnesení č. 2557/142/RM/26/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ruší své usnesení č. 2468/136/RM/24/06/2022 ze dne 24. 6. 2022 a po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí Technického zařízení pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů, agendové číslo smlouvy 0199/2022/MIS, ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako příjemcem a společností CENDIS, s. p., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ: 00311391 jako poskytovatelem, dle důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2558/142/RM/26/08/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci o průběhu plnění úkolu uloženého usnesením č. 1718/88/RM/14/05/2021 dle důvodové zprávy a po projednání ruší své

usnesení č. 1718/88/RM/14/05/2021 ze dne 14. 5. 2021 a ukládá jednatelům městských společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., IČO 48390453 a KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., IČO 49606361 a městskému úřadu zajišťovat nákup energií dle důvodové zprávy.

Mgr. Kristýna Kosová Ing. Jiří Pavlica

místostarostka starosta

_________

Formát čísla usnesení : Číslo usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 30.8.2022 9:00:10 - aktualizováno 30.8.2022 9:18:56 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load