Usnesení 145. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 145/2022

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 23. 9. 2022

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 2571/145/RM/23/09/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

usnesení č. 2572/145/RM/23/09/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje změnu organizační struktury Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm v rámci které:

1. přejmenovává odbor dopravních přestupků na odbor přestupkový

2. ruší odbor občansko-správních přestupků včetně místa vedoucího odboru

3. přeřazuje stávající 2 pracovní místa samostatných odborných referentů ze zrušeného odboru občansko-správních přestupků do nově přejmenovaného odboru přestupkového

4. zřizuje 1 pracovní místo samostatného odborného referenta s pracovní náplní občansko-správní přestupky v nově přejmenovaném odboru přestupkovém

to vše s účinností od 1.10.2022, dle důvodové zprávy a předložených příloh.

Rada města v souvislosti s výše uvedenou organizační změnou ukládá kanceláři starosty v součinnosti s personalistou zapracovat schválenou organizační změnu do platného Organizačního řádu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm.

usnesení č. 2573/145/RM/23/09/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření licenční smlouvy na nákup fotografií č. 0211/2022/OSK ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nabyvatelem licence a Lxxxxx Zxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako poskytovatelem licence dle důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2574/145/RM/23/09/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje změnu platových výměrů ředitele Téčka, příspěvkové organizace, IČO 44740743 a ředitele Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvkové organizace , IČO 64123430 dle důvodové zprávy.

usnesení č. 2575/145/RM/23/09/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvalujeuzavření licenční smlouvy na nákup fotografií č. 0212/2022/OSK ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nabyvatelem licence a Vxxxxxxxx Bxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako poskytovatelem licence dle důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2576/145/RM/23/09/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost Mateřské školy 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ 70918694 o rozpočtové opatření ve výši 140 000,- Kč na nákup dřevních pelet A1 dle důvodové zprávy a předložených příloh a souhlasí s navýšením provozního příspěvku ze strany zřizovatele dle podané žádosti a ukládá odboru školství a kultury MěÚ zařadit požadovanou finanční částku do návrhu rozpočtového opatření ke konečnému rozhodnutí zastupitelstvu města.

usnesení č. 2577/145/RM/23/09/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm neschvaluje poskytnutí individuální dotace žadateli na projekt uvedený v příloze č. 1 projednávaného bodu pod číslem 3.

usnesení č. 2578/145/RM/23/09/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci Základní škole Sedmikráska, o. p. s., se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 25853708 ve výši 100 000 Kč na projekt Stravování žáků ZŠ Sedmikráska dle důvodové zprávy, předložených příloh a úprav projednaných na jednání rady města. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit žádost o poskytnutí této individuální dotace k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.

usnesení č. 2579/145/RM/23/09/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje s účinností od 1. 9. 2022 změnu platového výměru ředitele Hasičského sboru města Rožnov pod Radhoštěm, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy a předložené přílohy a ukládá vedoucímu oddělení školství a sportu zpracovat řediteli platový výměr a předložit ho k podpisu starostovi města.

usnesení č. 2580/145/RM/23/09/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje  Darovací smlouvu č. 189/2022/OSK o poskytnutí daru ve výši 3 500,- Kč mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271 a Základní školou Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží, se sídlem Tyršovo nábřeží 649, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 70238910 za účelem nákupu školních pomůcek pro 5 žáků navštěvujících 1. ročník ve školním roce 2022/23 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená darovací smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2581/145/RM/23/09/2022

Rada města Rožnova pod Radhoštěm revokuje usnesení č. 315/15 ze dne 5. 4. 2019 a schvaluje nový postup při poskytování příspěvku na enviromentální vzdělávání škol na území města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.

usnesení č. 2582/145/RM/23/09/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje nájem bytů 1+1 č. 40, č. 44 a č. 48 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu uvedených bytů ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to na dobu tří měsíců, s žadateli o nájem bytu, kteří přijmou nabídku bytu.

usnesení č. 2583/145/RM/23/09/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v návaznosti na usnesení č. 2262/124/RM/25/03/2022 projednala a bere na vědomí informaci o postupu ubytování rodin uprchlíků z Ukrajiny v městských bytech dle důvodové zprávy a souhlasí s návrhem bytové komise uvedeným v důvodové zprávě a s uzavřením nové nájemní smlouvy k bytu 3+1 č. 20 v domě 1684 na ulici Svazarmovská dle důvodové zprávy při sjednání nové výše nájemného odpovídající sociálnímu režimu dle schválené Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018 - 2028.

usnesení č. 2584/145/RM/23/09/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm:

1. p. č. 2300/12 o výměře 61 m2  a p. č. 2300/13 o výměře 196 m2nově odděleného a nově označeného dle geometrického plánu č. 6979-37/2022, který vznikl z dílu „a“ o výměře 187 m2 pozemkové parcely p. č. 2300/7 a dílu „b“ o výměře 9 m2 pozemkové parcely p. č. 2767/8 ve prospěch LxxxxxxxOxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

2. p. č. 2300/14 o výměře 64 m2a pozemku p. č. 2300/15 o výměře 274 m2 nově odděleného a označeného dle geometrického plánu č. 6979-37/2022, který vznikl z dílu „c“ o výměře 257 m2 pozemkové parcely p. č. 2300/7 a dílu „d“ o výměře 16 m2 pozemkové parcely p. č. 2767/8 ve prospěch Pxxxx Bxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

3. p. č. 2300/16 o výměře 50 m2a pozemku p. č. 2767/54 o výměře 28 m2 ve prospěch manželů Oxxxxxxx Fxxxxx a Mxxxx Fxxxxxxx, oba trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a Jxxx Fxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu.

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejní na úřední desce a následně připraví kupní smlouvy k projednání zastupitelstvem města.

usnesení č. 2585/145/RM/23/09/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a těmito oprávněnými ze služebnosti:

1. ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČO 24729035, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení zemního kabelového vedení NN v pozemku p. č. 975/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6971-70389/2022 ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu (smlouva č. 194/2022/OSM).

2. ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČO 24729035, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení zemního kabelového vedení NN v pozemku p. č. 760/4 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 1385-293/2022 ve znění uvedeném v příloze č. 6 projednávaného bodu (smlouva č. 197/2022/OSM).

3. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063 smlouva o zřízení úplatné služebnosti pro uložení komunikačního vedení a zařízení v pozemcích p. č. 211/5, p. č. 3564/46, p. č. 3564/47, p. č. 3564/50, p. č. 3576/1, p. č. 4933, p. č. 4934/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6984-137/2022 ve znění uvedeném v příloze č. 10 projednávaného bodu (smlouva č. 208/2022/OSM).

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2586/145/RM/23/09/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdů na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 4 projednávaného bodu s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

1. Kxxxxxxx Kxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxx756 61 Rožnov pod Radhoštěm

umístění nového sjezdu na městský pozemek p. č. 2359/6 pro pozemek stavebníka p. č. 2387/10, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Láz, smlouva č. 176/2020/OSM/18v příloze č. 1 projednávaného bodu.

2. Mxxxxx Chxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxx756 52 Střítež nad Bečvou a Vxxxxxxx Rxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxx, 756 55 Dolní Bečva

umístění nového sjezdu na městský pozemek p. č. 3637/10 pro pozemek stavebníka p. č. 2570/5, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Láz, smlouva č. 176/2020/OSM/19 v příloze č. 4 projednávaného bodu.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2587/145/RM/23/09/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv o právu provést stavbu s přesahem nad pozemky ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 5 projednávaného bodu s těmito stavebníky:

1. Společenství vlastníků 934 v Rožnově pod Radhoštěm, se sídlem Julia Fučíka 934, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 05595509

stavba zateplení obvodového pláště a soklu objektu s přesahem nad pozemek ve vlastnictví města p. č. 1543/1 budovy č. p. 934 stojící na pozemku p. č. st. 1229, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Julia Fučíka, smlouva č. 130/2021/OSM/11,

2. Společenství vlastníků 824 v Rožnově pod Radhoštěm, se sídlem Tyršovo nábřeží 824, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 26795205

stavba zateplení obvodového pláště objektu s přesahem nad pozemky ve vlastnictví města p. č. 980/2 a p. č. 4835/1 budovy č. p. 824 stojící na pozemku p. č. st. 1101, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Tyršovo nábřeží, smlouva č. 130/2021/OSM/12.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2588/145/RM/23/09/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČO 24729035 jako budoucím oprávněným ze služebnosti zemního kabelového vedení NN v městském pozemku p. č. 3649 k.ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. U Kantorka (smlouva č. 177/2020/OSM/37).

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2589/145/RM/23/09/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm po projednání informace o situaci v rozvojové lokalitě Balkán dle důvodové zprávy ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm odboru kanceláře starosty a odboru správy majetku - majetkoprávnímu oddělení zpracovat návrh memoranda o společném postupu na rozvoji lokality Balkán dle důvodové zprávy a předložené přílohy, tento ve spolupráci s městským architektem projednat s vlastníky dotčených pozemků a předložit radě města k dalšímu projednání.

usnesení č. 2590/145/RM/23/09/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm z důvodu neschválení rozpočtového opatření revokuje své usnesení č. 2551/142/RM/26/08/2022 z 26.8.2022 ve věci schválení vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Fontána na Masarykově nám. v Rožnově pod Radhoštěm" - INGDOP s.r.o., se sídlem Železničního vojska 13866, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 607 755 30 a uzavření smlouvy s tímto uchazečem, dle důvodové zprávy.

usnesení č. 2591/145/RM/23/09/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala doporučení energetika města k řešení tématu zásobování budov na území města tepelnou energií a ukládá odboru strategického rozvoje a projektů podat žádost o dotaci na zpracování "Koncepce zásobování energií objektů na území města Rožnov pod Radhoštěm" dle důvodové zprávy a v případě přiznání dotace ukládá odboru strategického rozvoje a projektů zajistit úkony související s administrací dotačního projektu a s výběrem zpracovatele.

usnesení č. 2592/145/RM/23/09/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje s účinností od 1. 10. 2022 aktualizaci č. 1 předpisu města č. PZ/03 Pravidla pro užívání symbolů města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, dle důvodové zprávy.

usnesení č. 2593/145/RM/23/09/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost Základní organizace ČSŽ - Spolek rožnovských žen o poskytnutí záštity uvedenou v předložené příloze a schvaluje převzetí záštity starosty města Rožnov pod Radhoštěm na akci Kouzlem adventního času konanou v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 2. - 3. 12. 2022 v sále Brillovky v Rožnově pod Radhoštěm.

usnesení č. 2594/145/RM/23/09/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, dodatek č. 7 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele ze dne 27. 10. 2015 ve znění pozdějších dodatků, uzavíraný mezi společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. a jednatelem společnosti, Ing. Jindřichem Žákem, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 7 je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2595/145/RM/23/09/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele ze dne 1. 1. 2022, uzavíraný mezi společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. a jednatelem společnosti, Mgr. et Mgr. Janem Morcinkem, ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 1 je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2596/145/RM/23/09/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele ze dne 14. 6. 2022, uzavíraný mezi společností Městské lesy Rožnov, s.r.o. a jednatelem společnosti, Bc. Václavem Tkáčem, ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu. Schválený dodatek č. 1 je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2597/145/RM/23/09/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, dodatek č. 6 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele ze dne 30. 6. 2016 ve znění pozdějších dodatků, uzavíraný mezi společností TV Beskyd s.r.o. a jednatelem společnosti, Michalem Gerykem, ve znění uvedeném v příloze č. 4 důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 6 je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2598/145/RM/23/09/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Parkoviště u ZŠ Pod Skalkou - II. Etapa - mezi pavilony" projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh, schvaluje pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a rozhodla o výběru dodavatele této veřejné zakázky, kterým je společnost KOMA Trade CZ-EU, s.r.o., se sídlem Vendryně 886, 739 94 Vendryně, IČO 26863278.

Rada města na základě předložených podkladů :

a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 0200/2022/ORM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem společností KOMA Trade CZ-EU, s.r.o., se sídlem Vendryně 886, 739 94 Vendryně, IČO 26863278, ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu ,

b) ukládá vedoucímu odboru investic, aby zajistil uzavření smlouvy o dílo.

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2599/145/RM/23/09/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje změnu organizační struktury Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm v rámci které:

1. ruší odbor řízení lidských zdrojů, kvality a správní agendy a pracovní místo vedoucího odboru řízení lidských zdrojů, kvality a správní agendy

2. zařazuje stávající oddělení správních agend ze zrušeného odboru řízení lidských zdrojů, kvality a správní agendy do přímé podřízenosti tajemníka, tedy do útvaru tajemníka

3. zařazuje stávající dvě pracovní místa samostatného odborného referenta s pracovní náplní personální a mzdová agenda ze zrušeného odboru řízení lidských zdrojů, kvality a správní agendy do přímé podřízenosti tajemníka, tedy do útvaru tajemníka

4. zařazuje stávající pracovní místo samostatného odborného referenta s pracovní náplní informace ze zrušeného odboru řízení lidských zdrojů, kvality a správní agendy do finančního odboru

5. stanovuje průměrný přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm na 186

to vše s účinností od 1.12.2022 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

Rada města v souvislosti s výše uvedenou organizační změnou ukládá odboru kanceláře starosty v součinnosti s personalistou zapracovat schválenou organizační změnu do platného Organizačního řádu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Jiří Pavlica

starosta

_________

Formát čísla usnesení: Číslo usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 26.9.2022 15:18:37 - aktualizováno 26.9.2022 15:20:25 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load