Usnesení 146. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 146/2022

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 7. 10. 2022

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 2600/146/RM/07/10/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

usnesení č. 2601/146/RM/07/10/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci o možnostech zhodnocení dočasně volných finančních prostředků a po projednání:

a) schvaluje založení termínovaného vkladu na 50 mil Kč u Komerční banky, a.s. Na příkopě 969/33, Praha, 110 00, IČO 45317054 a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm - finančnímu odboru založit u Komerční banky, a. s. Na příkopě 969/33, Praha, 110 00, IČO 45317054, termínovaný vklad na částku 50 mil Kč.

b) svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm - finančnímu odboru pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o termínovaném vkladu, včetně jejích změn nebo ukončení,

c) pověřuje Ing. Martina Hrnčárka, vedoucího finančního odboru k podpisu smluvní dokumentace včetně případných právních jednání vedoucích ke změnám nebo ukončení smlouvy o termínovaném účtu,

dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 2602/146/RM/07/10/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města Rožnov pod Radhoštěm uvedeného v předložené příloze č. 1 dle návrhů likvidační a škodní pracovní skupiny ze dne 16. 5. 2022 a 12. 9. 2022 uvedených v předložené příloze č. 2 a 3 a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm vyřadit tento majetek dle platných právních předpisů a předpisů města.

usnesení č. 2603/146/RM/07/10/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace žadateli na projekt a ve výši uvedené v příloze č. 1 projednávaného bodu pod číslem 1 a ukládá odboru školství a kultury připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 8/13/ZM/12/11/2020 pro příjemce individuální dotace a pověřuje vedoucího odboru školství a kultury MěÚ k podpisu smlouvy o poskytnutí individuální dotace s příjemcem.

usnesení č. 2604/146/RM/07/10/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm neschvaluje poskytnutí individuální dotace žadateli na projekt uvedený v příloze č. 1 projednávaného bodu pod číslem 2.

usnesení č. 2605/146/RM/07/10/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a souhlasí s přijetím finančního daru v hodnotě 10 000 Kč určeného na podporu školství, mládeže a sportu, sportovně vzdělávací činnost pro děti a žáky organizací Základní škola 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem 5. května 1700, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60990384, od společnosti DEZA, a. s. se sídlem Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00011835 dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

usnesení č. 2606/146/RM/07/10/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a souhlasí s přijetím finančního daru v hodnotě 5 000 Kč určeného na podporu sportovní činnosti organizací Základní škola 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem 5. května 1700, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60990384, od společnosti DIOFLEX s. r. o., se sídlem Pletařská 2671, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 26804557 dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

usnesení č. 2607/146/RM/07/10/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí se stanoviskem Krajské hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ke změně zápisu v rejstříku škol a školských zařízení Základní školy Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČO 70918651, se sídlem Boženy Němcové 1180, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, které spočívá ve zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině z 52 na 74, a to s účinností dnem zápisu změny v rejstříku škol a školských zařízení, a ukládá odboru školství a kultury podat žádost o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení.

usnesení č. 2608/146/RM/07/10/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1, 5 a 8 projednávaného bodu s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

1. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035

uložení zemního kabelového vedení NN v městských pozemcích p. č. 617/1 a p. č. 644/12 k. ú. Hážovice, smlouva č. 177/2020/OSM/74 v příloze č. 1 projednávaného bodu. Tato smlouva ruší smlouvu č. 177/2020/OSM/24 uzavřenou dne 18.06.2021.

2. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035

uložení zemního kabelového vedení NN v městském pozemku p. č. 3751/1 k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, smlouva č. 177/2020/OSM/76 v příloze č. 5 projednávaného bodu.

3. Manželé J. P., trvalý pobyt 696 81 Bzenec a Bc. K. P., trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

uložení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace v městských pozemcích p. č. 785/4 a p. č. 837/12 k. ú. Tylovice - ul. Sadová a ul. Hrnčířská, smlouva č. 177/2020/OSM/75 v příloze č. 8 projednávaného bodu. Tato smlouva ruší smlouvu č. 177/2020/OSM/38 uzavřenou dne 10. 1. 2022.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2609/146/RM/07/10/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 176/2020/OSM/21 ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, kde je město Rožnov pod Radhoštěm jako budoucí povinný a manželé R. P. a Z. P., oba trvalý pobyt Revoluční 1702, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako budoucí oprávnění ze služebnosti chodníku na pozemku p. č. 812/4 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města (ul. Ve Včelíně).

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2610/146/RM/07/10/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci investice "Stavební úpravy a přístavba knihovny v Rožnově pod Radh. č. p. 519" (smlouva o dílo č. 0224/2021/ORM) projednala návrh změnového listu č. 18 na opravu krovu ve 3. NP v objektu SO 02 Stávající budova ve výši 1.008.264,47 Kč bez DPH (1.220.000,-Kč vč. DPH) a v souladu se schválenými Pravidly pro jednání osoby pověřené jednat za město v rozsahu smluv o dílo souhlasí s vydáním pokynu k variaci dle předloženého návrhu změnového listu č. 18, dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

usnesení č. 2611/146/RM/07/10/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala nabídku společnosti Egoé life s. r. o., se sídlem č. p. 519, 687 12 Bílovice, IČO 05622956 uvedenou v předložené příloze č. 8 a schvaluje uzavření smlouvy formou vystavení objednávky ve znění uvedeném v příloze č. 10 projednávaného bodu na dodání 2 ks multifunkčního modulárního systému (meditační a pobytová kostka) se společností Egoé life s. r. o., se sídlem č. p. 519, 687 12 Bílovice, IČO 05622956 a pověřuje vedoucího odboru strategického rozvoje a projektů k podpisu této objednávky.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Jiří Pavlica

starosta

_________

Formát čísla usnesení: Číslo usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 11.10.2022 8:04:36 - aktualizováno 11.10.2022 8:06:24 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load