Usnesení 147. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 147/2022

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 14. 10. 2022

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 2612/147/RM/14/10/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

usnesení č. 2613/147/RM/14/10/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitých věcí č. 149/2021/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu mezi společností SYNOT REAL ESTATE, k.s., IČO 26221276, se sídlem Jaktáře 1475, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, jako pronajímatelem a městem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu.

Schválený dodatek je součástí usnesení.

usnesení č. 2614/147/RM/14/10/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm vyhlašuje záměr na změnu smlouvy o nájmu uzavřené dne 23. 12. 2016 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 spočívající v prodloužení pronájmu části prostor nacházející se v 3. nadzemním podlaží (3. NP) budovy č.p. 1027 na ulici Čechova v Rožnově pod Radhoštěm o výměře 174,13 m2 a přístupového schodiště vedoucího od hlavního vchodu budovy č.p. 1027 k pronajímaným prostorám ve vlastnictví města, za účelem poskytování sociální pomoci osobám bez přístřeší formou provozování noclehárny a nízkoprahového denního centra v Rožnově pod Radhoštěm společností Elim Vsetín, o.p.s., Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín, IČO 01955144 na dobu určitou do 31.12.2027, dle důvodové zprávy. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejní na úřední desce a následně připraví dodatek smlouvy k projednání v radě města.

usnesení č. 2615/147/RM/14/10/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 188/2022/OSM pro přeložku veřejného osvětlení v majetku města ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu mezi městem jako vlastníkem uvedené sítě a společností České dráhy, a.s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČO 70994226 jako budoucím povinným a společností Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČO 70994234 jako investorem stavby rekonstrukce železniční stanice, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2616/147/RM/14/10/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 4 projednávaného bodu s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

1. Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO 47674652

- přeložení vodovodu do městských pozemků p. č. 3575/1 a p. č. 3575/3 k.ú. Rožnov p. R. - areál muzea, smlouva č. 216/2022/OSM v příloze č. 1 projednávaného bodu.

2. Mgr. Bxxxxxxx Gxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxx756 61 Rožnov pod Radhoštěm a Mgr. Vxxxxxx Kxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxKrásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

- uložení přípojky splaškové kanalizace v městském pozemku p. č. 308 k.ú. Tylovice - ul. Jasanová, smlouva č. 177/2020/OSM/73 v příloze č. 4 projednávaného bodu.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2617/147/RM/14/10/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 176/2020/OSM/20 ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, kde je město Rožnov pod Radhoštěm jako budoucí povinný a Mgr. Bxxxxxxx Gxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxx756 61 Rožnov pod Radhoštěm a Mgr. Vxxxxxx Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí jako budoucí oprávnění ze služebnosti sjezdu a zpevněné plochy na pozemku p. č. 308 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví města (ul. Jasanová).

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2618/147/RM/14/10/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje závěry hodnotící komise obsažené ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Zimní údržba chemických materiálem – zkrápění solí na území města Rožnov pod Radhoštěm 11/2022 až 04/2023" a rozhoduje o výběru dodavatele této veřejné zakázky, kterým je Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o., Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 26820218.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm:

a) schvaluje uzavření smlouvy č. 0213/2022/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vybraným dodavatelem Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o., Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 26820218 ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu

b) ukládá vedoucímu oddělení komunálních služeb zajištění uzavření smlouvy o dílo.

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 2619/147/RM/14/10/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost dodavatele Dřevozpracující výrobní družstvo, IČO 00030520, Stromořadní 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou ze dne 29.6.2022 o navýšení ceny díla o 10% dle uzavřené smlouvy o dílo č. 225/2022/ORM dle důvodové zprávy a předložených příloh a po projednání neschvaluje navýšení ceny díla v požadované výši o 10% ceny díla dle předložené žádosti, požaduje plnění dle uzavřené smlouvy o dílo č. 225/2022/ORM a ukládá odboru investic oznámit toto stanovisko objednatele písemně dodavateli Dřevozpracující výrobní družstvo a dále zajistit plnění díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

usnesení č. 2620/147/RM/14/10/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 023/2022/ORM ze dne 31. 05. 2022 v rámci investiční akce „Chodník Dolní Paseky – úsek 2, Rožnov pod Radhoštěm“ ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností KAMENBAU s.r.o., se sídlem Vidče 581, 756 53 Vidče, IČO: 28659261, jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Jiří Pavlica

starosta

_________

Formát čísla usnesení: Číslo usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 17.10.2022 14:32:49 - aktualizováno 17.10.2022 14:34:28 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load