Usnesení 2. Rady města

Usnesení ze zasedání Rady č. 2/2022

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 31. 10. 2022

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů

usnesení č. 3/2/RM/31/10/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

usnesení č. 4/2/RM/31/10/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0029/2022/OSM ze dne 20.4.2022 na realizaci díla "Revitalizace BD Moravská 1443, Rožnov pod Radhoštěm" ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a HERYÁN RECONSTRUCTIONS s. r. o., se sídlem Na Potůčkách 537/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 28645006 jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 5/2/RM/31/10/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 345/2019/OSM o dodávce softwarových produktů a poskytování servisních služeb ze dne 19. 12. 2019 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností INISOFT s. r. o., Rumjancevova 696/3, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO 25417657 dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 6/2/RM/31/10/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na změnu nájemní smlouvy o nájmu jedenácti bytových jednotek č.

l N45, označení v katastru nemovitostí č. 2330/75

l N46, označení v katastru nemovitostí č. 2330/76

l N47, označení v katastru nemovitostí č. 2330/77

l N52, označení v katastru nemovitostí č. 2330/82

l N53, označení v katastru nemovitostí č. 2330/83

l N56, označení v katastru nemovitostí č. 2330/100

l N57, označení v katastru nemovitostí č. 2330/101

l N58, označení v katastru nemovitostí č. 2330/102

l N59, označení v katastru nemovitostí č. 2330/103

l N61, označení v katastru nemovitostí č. 2330/105

l N62, označení v katastru nemovitostí č. 2330/106,

všechny v budově č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, která se nachází na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm uzavřené se společností ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s. r. o., se sídlem 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 26821532 spočívající v prodloužení doby trvání nájmu do 31. 12. 2023 a zvýšení nájemného dle důvodové zprávy a předložených příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup a následně připravit dodatek k nájemní smlouvě k projednání radou města.

usnesení č. 7/2/RM/31/10/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. B40-604 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Rxxxxxxxx Pxxxxxxxx bytem xxxxxxxxxx, Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 8/2/RM/31/10/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci o situaci v bytovém domě č.p. 2330 na ulici Lesní, dle důvodové zprávy a neschvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. N76-701 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícím nájemcem Ixxxxx Vxxxxxxxxxxxxx

usnesení č. 9/2/RM/31/10/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje nájem bytů 1+1 č. 1 a č. 66 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu uvedených bytů ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to na dobu tří měsíců, s žadateli o nájem bytu, kteří přijmou nabídku bytu.

usnesení č. 10/2/RM/31/10/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje nájem bytu 3+1 č. 16 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy.

usnesení č. 11/2/RM/31/10/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje nájem bytu 3+1 č. 30 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm dle návrhu bytové komise uvedeného v důvodové zprávě a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to na dobu tří měsíců.

usnesení č. 12/2/RM/31/10/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje nájem bytu 2+1 č. 1 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle návrhu bytové komise uvedeného v důvodové zprávě a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy.

usnesení č. 13/2/RM/31/10/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje nájem bytů 1+1 č. 206 a č. 213 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedených bytů ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy. 

usnesení č. 14/2/RM/31/10/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje „Plán zimní údržby místních komunikací ve městě Rožnov pod Radhoštěm“ na zimní období r. 2022/2023 dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Schválený plán zimní údržby je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 15/2/RM/31/10/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce jezírka v Horním parku, Rožnov p. R. V.", která je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

1. schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené ve Výzvě k podání nabídky a jejích přílohách,

2. schvaluje seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek,

3. jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,

4. ukládá vedoucí odboru správy majetku městského úřadu zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky,

5. svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru správy majetku, rozhodování o změnách a doplnění zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení zadávacího řízení.

Výzva k podání nabídek, seznam uchazečů a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v předložených přílohách jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 16/2/RM/31/10/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 111/2022/ORM na stavbu "Chodník u MŠ Na Zahradách, Rožnov pod Radhoštěm", ze dne 22. 07. 2022 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností KÁMENBAU s.r.o., se sídlem Vidče 581, 756 53 Vidče, IČO 28659261 jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 17/2/RM/31/10/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm

1. schvaluje uzavření smlouvy o reklamě a propagaci č. 4102663786 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako poskytovatelem a společností ČEZ, a. s. se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, PSČ 140 53, IČO 45274649 jako objednatelem dle důvodové zprávy

2. pověřuje vedoucího odboru strategického rozvoje a projektů podepsáním této smlouvy a předávacího protokolu

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 18/2/RM/31/10/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí informaci o navrženém programu zasedání zastupitelstva města konaného dne 8.11. 2022 dle předložené přílohy tohoto bodu a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

usnesení č. 19/2/RM/31/10/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci jediného společníka níže uvedených městských společností pověřuje výkonem práva na informace dle zakladatelských listin společností tyto členy rady:

KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o.: Mgr. Martin Drápal

KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o.: Mgr. Martin Drápal

Městské lesy Rožnov, s.r.o.: Jaromír Koryčanský

TV Beskyd s.r.o. Bc. Markéta Blinková

Rada města ukládá pověřeným členům rady města sledovat průběžně činnost společností a o zjištěných skutečnostech informovat radu města.

usnesení č. 20/2/RM/31/10/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala a bere na vědomí odstoupení pana Mgr. et Mgr. Jana Morcinka, xxxxxxxxxxxxxxxx, trvalým pobytem xxxxxxxxxxxx 756 61 Rožnov pod Radhoštěm z funkce jednatele společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o.

Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta

Mgr. Tomáš Gross

místostarosta

_________

Formát čísla usnesení: Číslo usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 1.11.2022 15:49:26 - aktualizováno 1.11.2022 15:52:14 | přečteno 118x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load