Usnesení 3. Rady města

Usnesení ze zasedání Rady č. 3/2022

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 14. 11. 2022

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 21/3/RM/14/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

usnesení č. 22/3/RM/14/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí služeb Hybridní pošty č. 0180/2021/MIS ze dne 13.8.2021 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností Česká Pošta, s. p. se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČO 47114983, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek č. 2 je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 23/3/RM/14/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy č. 229/2022/OSK o kompletním zajištění běžeckého závodu v rámci akce „T-mobile olympijský běh 2023“ ve znění uvedeném v předložené příloze mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pořadatelem a společností Česká olympijská a.s., se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10, IČ 25268708 jako objednatelem, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválené znění smlouvy je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 24/3/RM/14/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací schvaluje střednědobé výhledy rozpočtů na období 2024 a 2025 a rozpočty roku 2023 uvedené v předložené příloze projednávaného bodu pro tyto příspěvkové organizace:

Mateřská škola Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Na Zahradách 644, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918678,

Mateřská škola 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem 1. máje 1153, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 64123294,

Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem 5. května 1527, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918694,

Mateřská škola Radost, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem na adrese Rožnov p. R., 5. května 1701, okres Vsetín, IČ 70887659,

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Sevastopolská 467, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918643,

Základní škola Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Boženy Němcové 1180, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918651,

Základní škola 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem 5. května 1700, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990384,

Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 45211761,

Základní školy Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Videčská 63, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990376,

Středisko volného času, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 75044340,

Hasičský sbor města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace se sídlem Jiřího Wolkera 1144, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990317,

Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace se sídlem Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 64123430,

Téčko, příspěvková organizace, se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 44740743.

usnesení č. 25/3/RM/14/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci zřizovatele mateřských škol projednala a bere na vědomí přerušení provozu mateřských škol zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm v průběhu vánočních prázdnin 2022 dle důvodové zprávy.

usnesení č. 26/3/RM/14/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí oznámení o vyhlášení ředitelského volna dne 18.11.2022 na Základní škole Videčská, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 60990376 dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

usnesení č. 27/3/RM/14/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí oznámení o vyhlášení ředitelského volna dne 18.11.2022 na Základní škole Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 45211761 dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

usnesení č. 28/3/RM/14/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci o uplatněném nároku Společenství vlastníků 1687 a 1688 v Rožnově pod Radhoštěm na náhradu škody dle důvodové zprávy a předložených příloh a souhlasí s navrženým postupem uvedeným v důvodové zprávě.

usnesení č. 29/3/RM/14/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a Mxxxxxxxxx Pxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxx, 742 72 Mořkov jako vlastníkem panujícího pozemku o zřízení úplatné služebnosti pro přípojku splaškové kanalizace v pozemku p. č. 819/44, p. č. 819/45 a p. č. 819/46, pro vodovodní přípojku v pozemku p. č. 824 a p. č. 3600/2, umístění sjezdu na pozemku p. č. 824 a umístění sjezdu na pozemku p. č. 812/10 a p. č. 3597/1 to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6985-1130/2022 ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu (smlouva č. 221/2022/OSM).

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 30/3/RM/14/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 230/2022/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu mezi společností Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 603 23 027, jako pronajímatelem a městem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a dle změn projednaných na RM. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 31/3/RM/14/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje zadání objednávky na vypracování studie patrového parkoviště v lokalitě Koryčanské paseky firmě DELTA Třinec s.r.o., IČ 60778288 za nabídkovou cenu 60 000 Kč bez DPH, ukládá vedoucímu odboru strategického rozvoje a projektů tuto studii objednat a výsledek předložit k projednání.

usnesení č. 32/3/RM/14/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Software pro sociální odbor“, zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje vítězného účastníka této veřejné zakázky, kterým je společnost VERA spol. s r.o., Lužná 716/2, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO 625 87 978, a uzavření smlouvy o dílo č. 0210/2022/ODS mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 33/3/RM/14/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm zřizuje:

- Komisi bytovou

- Komisi sociální

- Komisi stavební

- Komisi sportovní

- Komisi "Rady seniorů"

- Komisi cestovního ruchu

- Komisi MA 21 a životního prostředí

- Komisi kulturní

Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta

Mgr. Tomáš Gross

místostarosta

_________

Formát čísla usnesení: Číslo usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 16.11.2022 10:33:33 - aktualizováno 16.11.2022 10:35:18 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load