Usnesení 4. Rady města

Usnesení ze zasedání Rady č. 4/2022

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 28. 11. 2022

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 34/4/RM/28/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

usnesení č. 35/4/RM/28/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o technické podpoře TP/09/02 uzavřené dne 30.12.2002 (agendové číslo dodatku 0070/2020/MIS/6) ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 projednávaného bodu mezi společností VITA software, s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČO 61060631 jako poskytovatelem a městem Rožnov pod Radhoštěm jako uživatelem, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 36/4/RM/28/11/2022

Rada města projednala a schvaluje s účinností od 1.1.2023 změnu výše uživatelského poplatku MINI nabídky systému „TKR Město Rožnov pod Radhoštěm“ na částku 120,-- Kč včetně DPH měsíčně, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Rada města zároveň schvaluje aktualizaci přílohy č. 2 a přílohy č. 3 (sazebník poplatků systému TKR Město Rožnov p. R.) k Mandátní smlouvě mezi Městem Rožnovem pod Radhoštěm a společností 4 M Rožnov spol. s r.o., IČ: 45195579 ze dne 1.3.2005 v souvislosti s nově stanovenými cenami dle textu tohoto usnesení.

usnesení č. 37/4/RM/28/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm po projednání dle důvodové zprávy

1. schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výrobě a odbavení televizního zpravodajství uzavřené dne 19. 8. 2014 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 25844334 jako dodavatelem,

2. schvaluje uzavření dohody o zrušení smlouvy o vysílání televizních pořadů na programu „INFOkanál Rožnov“ uzavřené dne 19.8.2014 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 3 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností TKR Jašek, s.r.o., se sídlem Nádražní 628, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 25385780 jako provozovatelem.

Schválený dodatek č. 4 ke smlouvě o výrobě a odbavení televizního zpravodajství ze dne 19.8.2014 a dohoda o zrušení smlouvy o vysílání televizních pořadů na programu „INFOkanál Rožnov“ ze dne 19.8.2014 jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 38/4/RM/28/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm revokuje usnesení č. 2578/145/RM/23/09/2022 ze dne 23.9.2022, kterým doporučila zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci Základní škole Sedmikráska, o. p.s., se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 25853708 dle důvodové zprávy.

usnesení č. 39/4/RM/28/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm nedoporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci Základní škole Sedmikráska, o. p. s., se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 25853708 na projekt Stravování žáků ZŠ Sedmikráska dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 40/4/RM/28/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o současných kapacitách v mateřských školách zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 41/4/RM/28/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a souhlasí s přijetím finančního daru v hodnotě 1 424 Kč určeného k úhradě stravného ve školní jídelně na období od 1.12.2022 do 31.12.2022 organizací Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 45211761, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO 24231509 dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

usnesení č. 42/4/RM/28/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a souhlasí s přijetím finančního daru v hodnotě 10 591 Kč určeného k úhradě stravného ve školní jídelně na období od 1.1.2023 do 30.6.2023 organizací Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 45211761, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO 24231509 dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

usnesení č. 43/4/RM/28/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje seznam projektových záměrů pro investiční intervence z Integrovaného regionálního operačního programu a pro čerpání prostředků určených na rozvoj funkčních území dle předložené přílohy č. 1, a to pro tyto příspěvkové organizace:

1. Mateřská škola Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Na Zahradách 644, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 70918678,

2. Mateřská škola 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem 1. máje 1153, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 64123294,

3. Základní škola Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Videčská 63, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 60990376,

4. Základní škola Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Boženy Němcové 1180, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 70918651,

5. Základní škola 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem 5. května 1700, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 60990384,

6. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Sevastopolská 467, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 70918643.

Rada města ukládá starostovi města podepsat „Souhlas zřizovatele s investičními prioritami“ uvedených příspěvkovou organizací dle vzoru v předložené příloze č. 2.

usnesení č. 44/4/RM/28/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje dání výpovědi nájmu bytu č. 19 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm stávajícímu nájemci Pxxxx Oxxxxxxxxx bytem xxxxxxxxxxxxx, Rožnov pod Radhoštěm. Schválená výpověď ve znění uvedeném v příloze č. 8 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 45/4/RM/28/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje prodloužení doby trvání nájmu a zvýšení nájemného, dle důvodové zprávy a předložených příloh, u jedenácti bytových jednotek č.

N45, označení v katastru nemovitostí č. 2330/75

N46, označení v katastru nemovitostí č. 2330/76

N47, označení v katastru nemovitostí č. 2330/77

N52, označení v katastru nemovitostí č. 2330/82

N53, označení v katastru nemovitostí č. 2330/83

N56, označení v katastru nemovitostí č. 2330/100

N57, označení v katastru nemovitostí č. 2330/101

N58, označení v katastru nemovitostí č. 2330/102

N59, označení v katastru nemovitostí č. 2330/103

N61, označení v katastru nemovitostí č. 2330/105

N62, označení v katastru nemovitostí č. 2330/106,

všechny v budově č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, a uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 28.11.2019, ve znění uvedeném v předložené příloze č. 4, se společností ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s. r. o., se sídlem 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 26821532. Schválený dodatek č. 3 je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 46/4/RM/28/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 130/2021/OSM/13, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, se stavebníkem Společenství vlastníků 1243 a 1244 v Rožnově p. R., se sídlem Čs. armády 1244, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 07327536. Jedná se o přístavbu nových zavěšených prefabrikovaných lodžií s přesahem nad pozemek ve vlastnictví města p. č. 1306/1 bytového domu č. p. 1243 a 1244 stojícího na pozemku p. č. st. 2323, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Čs. armády.

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 47/4/RM/28/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu č. 351/2016/OSM ze dne 23. 12. 2016, ve znění uvedeném v předložené příloze č. 6,spočívající v prodloužení pronájmu části prostor nacházející se v 3. nadzemním podlaží (3. NP) budovy č.p. 1027 na ulici Čechova v Rožnově pod Radhoštěm o výměře 174,13 m2 a přístupového schodiště vedoucího od hlavního vchodu budovy č.p. 1027 k pronajímaným prostorám ve vlastnictví města, za účelem poskytování sociální pomoci osobám bez přístřeší formou provozování noclehárny a nízkoprahového denního centra v Rožnově pod Radhoštěm na dobu určitou do 31.12.2027 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO : 00304271 jako pronajímatelem a společností Elim Vsetín, o.p.s., Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín, IČO 01955144 jako nájemcem, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek č. 351/2016/OSM/3 je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 48/4/RM/28/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 602/1 o nové výměře 5 567m2 vzniklého dle geometrického plánu č. 2366-207/2022 z pozemku p. č. 602/1 o výměře 4 929 m2 a části pozemku p. č. 600 o výměře 638 m2 označené jako díl "a" ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v k.ú. Dolní Bečva do vlastnictví manželů Lxxxxx Bxxxxxxx a xxx Zxxxxx Bxxxxxxxxxx oba trvalý pobyt xxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 121-2022 (příloha č. 8 projednávaného bodu) a nabytí pozemku p. č. 788/2 o výměře 5 434 m2 v k.ú. Hážovice z vlastnictví xxxZxxxxx Bxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 3306/2022 (příloha č. 6 projednávaného bodu) dle důvodové zprávy a předložených příloh. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm připraví příslušnou smlouvu a předloží ji k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.

usnesení č. 49/4/RM/28/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ruší své usnesení č. 2488/138/RM/15/07/2022 ze dne 15.07.2022 a schvaluje uzavření bezúplatné smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi

xxxxx Mxxxxxxx Bxxxxxxxx, trvalý pobyt: xxxxxxxxxxxxxxxx Rožnov pod Radhoštěm 756 61

 Mxxxxxxxxxxx Kxxxxx, trvalý pobyt: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rožnov pod Radhoštěm 756 61

 Pxxxxxxxxx Dxxxxxxxxx, trvalý pobyt: xxxxxxxx, Staříč 739 43

 Dxxxxxxxxx Txxxxxx, trvalý pobyt:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLetňany, Praha 9 199 00

 Gxxxxxxxx Pxxxxx, trvalý pobyt: Žxxxxxxxxxxxxxx, Rožnov pod Radhoštěm 756 61

 xxxxxxxxxxxJxxxxx Kxxxxx, trvalý pobyt: xxxxxxxxxxxxxxx, Rožnov pod Radhoštěm 756 61

 xxxxxxx Kxxxxxx Jxxxxxxxxx a xxxx Kxxxxxxxx Svxxxxxxxxx oba trvalý pobyt: xxxxxxxxxxxxxxxx Rožnov pod Radhoštěm 756 61

xxxx Lxxxxxxxx Jxxxx, trvalý pobyt: xxxxxxxxxxxxxxxxxRožnov pod Radhoštěm 756 61

Mxxxxxxx Jxxxx, trvalý pobyt: xxxxxxxxxxxxx Postřižín 250 70

Oxxxxxxxx Rxxxxx, trvalý pobyt : xxxxxxxx, Horní Bečva 756 57

Pxxxxxxx Exxx, trvalý pobyt: xxxxxxxxxxxxxx, Rožnov pod Radhoštěm 756 61

xxxxx Šxxxxxxx Dxxxx, trvalý pobyt: xxxxxxxxx Kamenice 251 68

xxxxx Šxxxxxxxxx Lxxxx, trvalý pobyt: xxxxxxxx, Kamenice 251 68

xxxx Šxxxxxxxxx Vxxxxxxxxx trvalý pobyt: xxxxxxxxxxxxxxx, Rožnov pod Radhoštěm 756 61

xxxx Txxxxxx Zxxxxxx, trvalý pobyt: xxxxxxxxxxxxxxxx, Rožnov pod Radhoštěm 756 61

axxxxxxxxxxxx Zxxxxxx Fxxxxxxxxx a Zxxxxxxxx Bxxxxxx, oba trvalý pobyt: xxxxxxxxxxxxxxxx Rožnov pod Radhoštěm 756 61

 jako povinnými a městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným pro uložení kanalizačního řadu v pozemcích p. č. 1988/8, p. č. 1989/1, p. č. 1989/5 a p. č. 1989/6  v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu 232 m2  dle geometrického plánu č. 6973-40/2022, ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu (smlouva č. 235/2022/OSM), dle důvodové zprávy.

Schválená smlouva č. 235/2022/OSM je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 50/4/RM/28/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření dodatku č. 5 (ag. č. 319/2018/OSM/5) ke smlouvě o nájmu č. 319/2018/OSM ze dne 13.12.2018, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, mezi společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o., se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, 1. máje 1000, PSČ 756 61, IČO: 48390453, jako pronajímatelem a městem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem, spočívající v prodloužení doby nájmu do 31.12.2025, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Schválený dodatek č. 5 smlouvy o nájmu je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 51/4/RM/28/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 4 projednávaného bodu s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

1. Rxxxxxx Fxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx756 61 Rožnov pod Radhoštěm

- uložení přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky v městském pozemku p. č. 3625/7, vše k.ú. Rožnov p. R. (ul. U Kantorka), smlouva č. 177/2020/OSM/77 v příloze č. 1 projednávaného bodu.

2. ENERGOAQUA, a.s., 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 15503461

- uložení rozvodu NN pro napojení přečerpávací jímky a uložení kabelové trasy v městském pozemku p. č. 1040/5, vše k.ú. Rožnov p. R. (Průmyslový areál), smlouva č. 177/2020/OSM/78v příloze č. 4 projednávaného bodu.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 52/4/RM/28/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s podmínkou rekolaudace (změny účelu užívání) přípojky na řad splaškové kanalizace ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu s manželi Mxxxxxxxxx Žxxxxxx a Kxxxxxxxx Žxxxxxx, oba trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako budoucími oprávněnými ze služebnosti přípojky splaškové kanalizace v městském pozemku p. č. 1149 k.ú. Tylovice - ul. Jasanová (smlouva č. 228/2022/OSM). Rada města souhlasí, aby nebyla s žadateli uzavřena Plánovací smlouva, dle důvodové zprávy, ale po rekolaudaci stavby na řad splaškové kanalizace a předložení všech k tomu potřebných dokladů byla Radě města Rožnov pod Radhoštěm předložena žádost o projednání (a doporučení zastupitelstvu) výkupu vybudované veřejné infrastruktury řadu splaškové kanalizace.

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 53/4/RM/28/11/2022

Rada města Rožnova pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí žádost o uzavření dodatku ke smlouvě na "Zajištění letní a zimní údržby pro město Rožnov pod Radhoštěm" dle důvodové zprávy a předložených příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm - odboru správy majetku zahájit jednání se společností FCC Česká republika, s.r.o. o úpravě znění dodatku smlouvy.

usnesení č. 54/4/RM/28/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí informace o dopravní situaci na ul. Meziříčská, dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 55/4/RM/28/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 0031/2022/ORM na stavbu „SILNICE III/4867: KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – TYLOVICE, ÚSEK 3 (3.1 a 3.2)“, ze dne 30. 05. 2022 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností COMMODUM, spol. s r.o., se sídlem Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice, IČO 46577238 jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 56/4/RM/28/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost sdružení Region Bílé Karpaty, se sídlem nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín, IČ: 708 49 153 uvedenou v předložené příloze č. 1 a konstatuje, že žádosti nelze vyhovět z důvodu uvedeného v důvodové zprávě.

usnesení č. 57/4/RM/28/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí informaci o navrženém programu zasedání zastupitelstva města konaného dne 13.12.2022 dle předložené přílohy tohoto bodu.

usnesení č. 58/4/RM/28/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti o výsledcích hospodaření společnosti TV Beskyd s.r.o. za 3. čtvrtletí roku 2022 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 59/4/RM/28/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. o výsledcích hospodaření společnosti za III. čtvrtletí roku 2022 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 60/4/RM/28/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje podnájem části pozemku parc.č. 2628/15 – lesní pozemek o výměře 8 102 m2 v k.ú. Dolní Bečva, vyznačené v příloze č. 2 projednávaného bodu, na dobu určitou od 1.1.2023 do 31.12.2032, ve prospěch spolku Beskydský letecký klub, z.s., se sídlem Čeladná 264, 739 12 Čeladná, IČO 66181071, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření podnájemní smlouvy o podnájmu pozemku mezi společností Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027 jako podnajímatelem a Beskydským leteckým klubem, z.s., se sídlem Čeladná 264, 739 12 Čeladná, IČO 66181071 jako podnájemcem ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená smlouva o podnájmu je součástí usnesení.

usnesení č. 61/4/RM/28/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, projednala a schvaluje podmínky výběrového řízení na funkci jednatel/jednatelka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. uvedené v předložené příloze a jmenuje členy komise pro výběrové řízení na funkci jednatel/jednatelka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. dle důvodové zprávy a změn navrhnutých na jednání RM.

usnesení č. 62/4/RM/28/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. o výsledcích hospodaření společnosti za III. čtvrtletí roku 2022 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 63/4/RM/28/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. o plnění úkoluuloženého usnesením rady města č. 2558/142/RM/26/08/2022 ze dne 26.8.2022, ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1.

usnesení č. 64/4/RM/28/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. o výsledcích hospodaření společnosti za III. čtvrtletí roku 2022 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 65/4/RM/28/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. o zabezpečení dodávek energií pro KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. v roce 2023 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 66/4/RM/28/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. o přeměně společnosti dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

usnesení č. 67/4/RM/28/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 3 smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitých věcí č. 149/2021/OSM/3 ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu mezi společností SYNOT REAL ESTATE, k.s., IČO 26221276, se sídlem Jaktáře 1475, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, jako pronajímatelem a městem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem, dle důvodové zprávy.

Schválený dodatek je součástí usnesení.

usnesení č. 68/4/RM/28/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí informaci o současném postupu řešení investice "Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm" - část VZ 01 hlavní stavba, dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 69/4/RM/28/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje zařazení nového bodu s názvem "schválení mimořádné odměny za výkon pracovní pozice lesníka" na program dnešního zasedání rady města.

usnesení č. 70/4/RM/28/11/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, na základě doporučení dozorčí rady společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. a po projednání radou města schvaluje a souhlasí s vyplacením mimořádné odměny za výkon pracovní pozice lesníka pro Bc. Vxxxxxx Txxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ve výši uvedené v zápise z dnešního jednání rady města.

Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta

Mgr. Tomáš Gross

místostarosta

_________

Formát čísla usnesení: Číslo usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 30.11.2022 8:25:25 - aktualizováno 30.11.2022 8:27:57 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load