Usnesení 5. Rady města

Usnesení ze zasedání Rady č. 5/2022

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 5. 12. 2022

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 71/5/RM/05/12/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

usnesení č. 72/5/RM/05/12/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala výši odměn za období od 1.1.2022 do 19.10.2022 pro členy/předsedy komisí rady města, kteří nejsou současně zastupiteli města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a předložených příloh a po projednání:

1. bere na vědomí výše odměn za výkon funkce člena/předsedy komise uvedené pro jednotlivé členy/předsedy v předložené příloze č. 1 za uvedené období, které jsou stanoveny v souladu se Zásadami pro poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, členům výborů zastupitelstva města, komisí rady města a zvláštních orgánů města schválenými zastupitelstvem města usnesením č. 8/III ze dne 19. 2. 2019 s účinností od 1. 3. 2019 a aktualizovanými Zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm dne 11. 2. 2020 usnesením č. 12/IX (dále jen „Zásady“)

2. souhlasí s výší odměn za aktivitu navržených členům komisí rady města jednotlivými předsedy komisí ve výši uvedené v předložené příloze č. 1, kromě odměn za aktivitu navržených členům bytové komise, kterou u jednotlivých členů bytové komise upravuje tak, aby celková výše odměny za aktivitu pro členy bytové komise nepřekročila částku schválenou zastupitelstvem města v Zásadách. Upravená částka je uvedena v předložené příloze č. 1

3. navrhuje předsedům komisí rady města odměnu za aktivitu při zabezpečování činností komisí rady města za uvedené období ve výši uvedené v předložené příloze č. 1 a

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit odměny za aktivitu člena/předsedy komise navržené v bodě 2 a 3 tohoto usnesení.

Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta

Mgr. Tomáš Gross

místostarosta

_________

Formát čísla usnesení: Číslo usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 5.12.2022 13:26:31 - aktualizováno 5.12.2022 13:28:53 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load