Usnesení 6. Rady města

Usnesení ze zasedání Rady č. 6/2022

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 12. 12. 2022

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 73/6/RM/12/12/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

usnesení č. 74/6/RM/12/12/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky s názvem "Obměna ICT MěÚ Rožnov pod Radhoštěm V." zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 134/2016 Sb.)

projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a po projednání:

1. 

vylučuje účastníka XEVOS Solutions s.r.o., se sídlem 28. října 1584/281, 709 00 Ostrava - Hulváky, IČO 27831345 z účasti v zadávacím řízení podle § 48 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. z důvodů uvedených v důvodové zprávě a v předložené příloze č. 1 a č. 2, tj. pro nesplnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem - neprokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.

2. 

ukládá oddělení informatiky ve spojení s administrátorem zadávacího řízení, Bc. Filipem Haferníkem, IČO 75919559 zajistit veškeré potřebné úkony související s vyrozuměním účastníka o jeho vyloučení.

usnesení č. 75/6/RM/12/12/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje darovací smlouvu č. 249/2022/TAJ1 o poskytnutí peněžitého daru ve výši 18.000,- Kč ve prospěch neziskové organizace ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s., se sídlem Voršilská 139/5, Nové Město, 110 00 Praha, IČO 00537675 za účelem financování nákupu základních trvanlivých potravin a hygienických potřeb pro zajištění potravinové pomoci osobám v tíživé životní situaci, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm - útvaru tajemníka zajistit poskytnutí schváleného daru dle důvodové zprávy a předložených příloh.

Schválená darovací smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 76/6/RM/12/12/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 3 smlouvy o zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS MRPR PID GFPOP001ZDBB ze dne 20. 10. 2014 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností GORDIC spol. s.r.o., sídlem v Jihlavě, Erbenova 4, IČO 47903783 jako poskytovatelem dle důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 3 je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 77/6/RM/12/12/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí s přijetím nadačního příspěvku ve výši 16.000,- Kč určeného na úhradu části nákladů na uspořádání abonentní řady komorních koncertů Kruhu přátel hudby pro sezónu 2022/2023 organizací Téčko, příspěvková organizace, se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 44740743 od Nadace Český hudební fond, se sídlem Besední 3, 118 00 Praha 1, IČO 61381390 dle důvodové zprávy a předložené přílohy. Smlouva poskytnutí nadačního příspěvku ve znění v předložené příloze č. 1 je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 78/6/RM/12/12/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o dílo a smlouvy licenční č. 0248/2022/OSK ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednavatelem díla a nabyvatelem licence a Doubravkou Vejmelkovou, xxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Danielem Drápalou, xxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Robertem Zámečníkem, xxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a Břetislavem Vaškem, se sídlem Karlova 1727, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48741396 jako autory díla a poskytovateli licence, dle důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 79/6/RM/12/12/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a souhlasí se svěřením majetku Hasičskému sboru města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 60990317 se sídlem Jiřího Wolkera 1144, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm na základě předloženého Předávacího protokolu o svěření movitého majetku a ukládá starostovi podepsat Předávací protokol o svěření movitého majetku dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 80/6/RM/12/12/2022

Rada města uděluje souhlas k ponechání nepoužité části poskytnutého účelově určeného investičního příspěvku od zřizovatele příspěvkovým organizacím zřízených městem Rožnov pod Radhoštěm jako zdroji fondu investic za předpokladu, že nevyčerpaná částka není vyšší než 20 000 Kč, dle důvodové zprávy.

usnesení č. 81/6/RM/12/12/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci ředitele Střediska volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 75044340 o aktuálních potřebách prostor pro činnost organizace dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 82/6/RM/12/12/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a souhlasí s přijetím finančního daru v hodnotě 3 451 Kč určeného k úhradě stravného ve školní jídelně na období od 1.1.2023 do 30.6.2023 organizací Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 45211761, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO 24231509 dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

usnesení č. 83/6/RM/12/12/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě č. 2/2006/OSM/DIL (agendové číslo 4/2015/OSM/4) ze dne 31. 1. 2006 na svoz a odstranění směsného komunálního, velkoobjemového, nebezpečného a tříděného odpadu na území města Rožnova pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 12 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností FCC Česká republika, s. r. o., sídlo Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČO 45809712 jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 84/6/RM/12/12/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatků č. 7 ke smlouvám o přeúčtování dodávky zemního plynu a sdružených služeb a o úhradě režijních nákladů dodavatele, spojených s dodávkou a vyúčtováním zemního plynu č. 305/2015/OSM, č. 306/2015/OSM,

č. 307/2015/OSM a č. 308/2015/OSM uzavřených dne 22. 12. 2015 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako odběratelem a společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 48390453, jako dodavatelem dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválené dodatky ve znění uvedeném v přílohách č. 13 až 16 projednávaného bodu jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 85/6/RM/12/12/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost o prodloužení nájmu městského bytu uvedenou v příloze č. 2 projednávaného bodu a schvaluje prodloužení nájmu bytu 2+1 č. 1 v domě č. p. 1773 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm o 1 rok dle důvodové zprávy, nájemkyni Jxxx Mxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rožnov pod Radhoštěm.

usnesení č. 86/6/RM/12/12/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje dání výpovědi "Nájemní smlouvy" č. 338/2017/OSM uzavřené se Zxxxxxx Sxxxxxxxxu, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx 756 61 Rožnov pod Radhoštěm dne 31.01.2018 na pronájem garáže, číslo jednotky 1773/17 o výměře

23,69 m2  v přízemí domu č.p. 1773, na pozemku p. č. st. 3594/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. Městský úřad tuto písemnou výpověď připraví k podpisu místostarostovi města Mgr. Tomášovi Grossovi a následně zašle na adresu trvalého pobytu Zxxxxx Sxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

usnesení č. 87/6/RM/12/12/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje vyhlášení záměru na pronájem garáže číslo jednotky 1773/17 o výměře 23,69 m2 v přízemí domu č.p. 1773, na pozemku p. č. st. 3594/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch Jxxx Mxxxxxxxé, bytem xxxxxxxxxxxxx, Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejní na úřední desce a následně připraví nájemní smlouvu k projednání radou města.

usnesení č. 88/6/RM/12/12/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost společnosti Valašská rally s.r.o., provozovna: Jiráskova 2057, 755 01 Vsetín, IČO 07713614 ze dne 08.11.2022 o udělení povolení průjezdu rychlostní zkoušky motoristického podniku 41. Valašská rally VALMEZ 2023 v katastru města Rožnov pod Radhoštěm a souhlasí s průjezdem rychlostní zkoušky výše uvedené akce na území města Rožnov pod Radhoštěm v termínu od 31. března do 2. dubna 2023 dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Odbor správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm písemně oznámí toto rozhodnutí žadateli. RM souhlasí s podmínkou, že pořadatel zajistí minimálně tři týdny před konáním akce informovanost obyvatelů dotčených domů o konání události formou informačních letáku do schránek.

usnesení č. 89/6/RM/12/12/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako povinným a společností GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO : 27295567 jako oprávněným pro zřízení úplatného věcného břemene pro plynárenské zařízení umístěné v pozemku p. č. 1429/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu dle geometrického plánu č. 6981-7068/2022 ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu (smlouva č. 238/2022/OSM).

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 90/6/RM/12/12/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 51N11/62 ze dne 23. 12. 2011, ve znění uvedeném v příloze č. 6 mezi společností Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín jako nájemcem a městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválená Dohoda o ukončení nájemní smlouvy je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 91/6/RM/12/12/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu s paní MUDr. Axxxx Lxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako budoucí oprávněnou ze služebnosti vodovodní přípojky v městském pozemku p. č. 286/15 k.ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Na Drahách (smlouva č. 177/2020/OSM/79).

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 92/6/RM/12/12/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu č. 176/2020/OSM/22 ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a MUDr. Axxxx Lxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako budoucí oprávněnou ze služebnosti sjezdu na pozemku p. č. 286/15 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města (ul. Na Drahách).

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 93/6/RM/12/12/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí zprávu odboru správy majetku ohledně pozemku parc.č. 1005/6 (včetně přilehlých) a situaci na jižní části ul. Meziříčská, dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 94/6/RM/12/12/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí zprávu o kontrolní prohlídce prováděné autorizovaným statikem na stavbě opěrné zdi na Nábřeží Dukelských hrdinů a ukládá městskému úřadu zajistit drobné opravy doporučené statikem, dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

usnesení č. 95/6/RM/12/12/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje personální změnu ve funkci "koordinátor Projektu Zdravé město a MA21" a pověřuje Bc. Lucii Janků, zaměstnankyni města Rožnov pod Radhoštěm zařazenou do odboru strategického rozvoje a projektů městského úřadu, funkcí "koordinátor Projektu Zdravé město a MA21," dle důvodové zprávy.

usnesení č. 96/6/RM/12/12/2022

Rada města schvaluje deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života prostřednictvím projektu Zdravé město a metody Místní Agenda 21 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1.

usnesení č. 97/6/RM/12/12/2022

Rada města Rožnova pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o štědrovečerní večeři pro seniory dle důvodové zprávy.

usnesení č. 98/6/RM/12/12/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm s účinností od 13.12.2022 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 tohoto bodu

1. jmenuje tyto členy Komise bytové: Danielu Pospíšilovou, Mgr. Libuši Rousovou, Michala Kulišťáka, Alenu Kudlákovou, Mgr. Terezu Klvaňovou, Ing. Andrzeje Sikoru, Annu Vašutovou. Předsedou komise jmenuje Mgr. Libuši Rousovou. Rada města ukládá tajemnici městského úřadu jmenovat tajemníka komise z řad zaměstnanců zařazených do odboru OSM.

2. jmenuje tyto členy Komise sociální: Petru Drábkovou, DiS., Ing. Alenu Vašků, Bc. Terezu Tichou, Mgr. Miroslava Ildžu, Jarmilu Ovčačíkovou, Mgr. Lenku Oravcovou, Bc. Věru Mikulenkovou. Předsedou komise jmenuje Jarmilu Ovčačikovou. Rada města ukládá tajemnici městského úřadu jmenovat tajemníka komise z řad zaměstnanců zařazených do odboru strategického rozvoje a projektů.

3. jmenuje tyto členy Komise stavební: Rudolfa Billa, Ing. arch. Ondřeje Kramoliše, Ing. arch. Karla Janču, Martina Baratku, Ing. Radima Holiše, Reginu Mikušovou, Ing. Lukáše Martináta, Michala Čížka, Ing. arch. Michala Vaška. Předsedou komise jmenuje Ing. arch. Karla Janču. Rada města ukládá tajemnici městského úřadu jmenovat tajemníka komise z řad zaměstnanců zařazených do odboru strategického rozvoje a projektů.

4. jmenuje tyto členy Komise sportovní: Františka Ježe, Kamila Valentíka, Ing. Zdeňka Tobolu, Ludvíka Hlucháně, Lubomíra Lušovského, Ing. Zbyňka Macuru, Miloslava Janoška. Předsedou komise jmenuje Miloslava Janoška. Rada města ukládá tajemnici městského úřadu jmenovat tajemníka komise z řad zaměstnanců zařazených do odboru školství a kultury.

5. jmenuje tyto členy Komise "Rada seniorů": Zdeňku Štefelovou, Pavla Sehnala, Aloise Vychodila, Alexandra Kypeta, Hanu Majerovou, Jiřího Sváka, Michala Čížka. Předsedou komise jmenuje Zdeňku Štefelovou. Rada města ukládá tajemnici městského úřadu jmenovat tajemníka komise z řad zaměstnanců zařazených do odboru strategického rozvoje a projektů.

6. jmenuje tyto členy Komise cestovního ruchu: Ing. Tomáše Kantora, Janu Dlabajovou, Jaromíra Beneše, Ing. Jindřicha Ondruše, Jaroslava Jurku, Marií Bařinovou. Předsedou komise jmenuje Marií Bařinovou. Rada města ukládá tajemnici městského úřadu jmenovat tajemníka komise z řad zaměstnanců zařazených do odboru školství a kultury.

7. jmenuje tyto členy Komise MA 21 a životního prostředí: Ing. Petru Kafkovou, Lenku Filipenskou, Kamila Mikulu, Moniku Santovjákovou, Mgr. Anetu Valasovou, Bohuslavu Pajurkovou, Ing. Petra Lušovského, Marií Babincovou, Václava Lišku. Předsedou komise jmenuje Lenku Filipenskou. Rada města ukládá tajemnici městského úřadu jmenovat tajemníka komise z řad zaměstnanců zařazených do odboru strategického rozvoje a projektů.

8. jmenuje tyto členy Komise kulturní: MgA. Sebastiana Kitzbergera, Mgr. Jana Petruželu, Ph.D., Dagmar Dufkovou, doc. PhDr. Daniela Drápalu, Ph.D., Zbyňka Tvarůžka. Předsedou komise jmenuje doc. PhDr. Daniela Drápalu Ph.D. Rada města ukládá tajemnici městského úřadu jmenovat tajemníka komise z řad zaměstnanců.

usnesení č. 99/6/RM/12/12/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí předložené zprávy o činnosti komisí rady města za období od 1.1.2022 do 19.10.2022 dle důvodové zprávy a příloh tohoto bodu.

usnesení č. 100/6/RM/12/12/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 48390453 a v souladu s § 190 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

1. odvolává ke dni 12.12.2022 z funkce člena dozorčí rady společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o. Zdeňka Třose, xxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalým pobytem xxxxxxxxxxxxx 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a Bc. Zdeňka Kypeta, DiS., xxxxxxxxxxxxx, trvalým pobytem xxxxxxxxxxxxx 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

2. volí s účinností od 13.12.2022 tyto členy dozorčí rady společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o.:

 Bc. Zdeněk Kypet, DiS.,xxxxxxxxxxxxxxx, trvalým pobytem xxxxxxxxxxxxx 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Mgr. Martin Navařík, xxxxxxxxxxxxx, trvalým pobytem xxxxxxxxxxx 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

 Ing. Jakub Chovanec, xxxxxxxxxxx, trvalým pobytem xxxxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Rada města ukládá jednateli společnosti učinit bez zbytečného odkladu veškeré úkony nutné k zapsání výše uvedených změn do Obchodního rejstříku a ke svolání prvního jednání dozorčí rady.

usnesení č. 101/6/RM/12/12/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala a bere na vědomí analýzu právní formy společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

usnesení č. 102/6/RM/12/12/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje zadání veřejné zakázky na zpracování znaleckého posouzení projektové dokumentace pro provedení stavby Kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm a uzavření smlouvy o dílo na tuto zakázku s Vysokým učením technickým v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, IČ: 00216305, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválená smlouva o dílo je součástí tohoto usnesení.

Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta

Mgr. Tomáš Gross

místostarosta

_________

Formát čísla usnesení: Číslo usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 13.12.2022 18:49:27 - aktualizováno 13.12.2022 18:52:14 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load