Usnesení 7. Rady města

Usnesení ze zasedání Rady č. 7/2022

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 13. 12. 2022

 Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů

usnesení č. 103/7/RM/13/12/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

usnesení č. 104/7/RM/13/12/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje změnu organizační struktury Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm v rámci které:

1. přeřazuje pracovní místo samostatného odborného referenta s pracovní náplní archiv, administrativa z přímé podřízenosti vedoucí odboru životního prostředí a výstavby do oddělení výstavby na odboru životního prostředí a výstavby

2. zřizuje 1 nové pracovní místo samostatného odborného referenta v odboru dopravy

3. stanovuje průměrný přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm na 187,

to vše s účinností od 1.1.2023, dle důvodové zprávy a předložených příloh.

Rada města v souvislosti s výše uvedenou organizační změnou ukládá odboru kanceláře starosty v součinnosti s personalistkou zapracovat schválenou organizační změnu do platného Organizačního řádu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm.

usnesení č. 105/7/RM/13/12/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce s názvem "Rekonstrukce jezírka v Horním parku, Rožnov p. R. V." projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje vítězného účastníka této veřejné zakázky, kterým je společnostK2 stavební Moravia s. r. o., se sídlem Počáteční 429/10, 71000 Ostrava - Slezská Ostrava, IČ 28573994 a uzavření smlouvy o dílo č. 0226/2022/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným účastníkem ve znění uvedeném v příloze č. 4 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 106/7/RM/13/12/2022

Rada města Rožnova pod Radhoštěm projednala a schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě č. 221/2005/OSM/DIL o „Zajištění letní a zimní údržby pro město Rožnov pod Radhoštěm“ ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností FCC Česká republika, s.r.o., IČO 45809712, Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 - Ďáblice jako dodavatelem dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek smlouvy č. 5 je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 107/7/RM/13/12/2022

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala a schvaluje podmínky výběrového řízení na funkci jednatel/jednatelka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. uvedené v předložené příloze č. 1, dle důvodové zprávy a úprav uvedených v zápise.

Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta

Mgr. Tomáš Gross

místostarosta

_________

Formát čísla usnesení: Číslo usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 15.12.2022 10:31:16 - aktualizováno 15.12.2022 10:32:41 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load