Usnesení 11. Rady města

Usnesení ze zasedání Rady č. 11/2023

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 23. 1. 2023

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů

usnesení č. 129/11/RM/23/01/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

usnesení č. 130/11/RM/23/01/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí informaci k žádosti o koupi částí pozemků p.č. 782/1 a p. č. 782/4 o výměře cca 1.500 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, vyznačených v katastrálním snímku, který je přílohou č. 2 projednávaného bodu, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch společnosti Retigo, s.r.o., IČ: 60794062, se sídlem Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu.

usnesení č. 131/11/RM/23/01/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje odměnu paní Bc. Janě Vaškové, ředitelce Mateřské školy 1. máje 1153, Rožnova p. R., příspěvková organizace, IČO 64123294 dle předložené důvodové zprávy.

usnesení č. 132/11/RM/23/01/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje s účinností od 1. 2. 2023 nové ceníky pro odkládání odpadů ve sběrném dvoře na ulici Zuberská v Rožnově pod Radhoštěm, a to Ceník zpoplatněných stavebních odpadů, uložených občany města a osobami majícími na území města objekt určený k individuální rekreaci, Ceník odpadů uložených fyzickými osobami oprávněným k podnikání a právnickými osobami, které mají na území města sídlo nebo provozovnu a Ceník odpadů uložených fyzickými osobami oprávněným k podnikání a právnickými osobami, které nemají na území města sídlo, nebo provozovnu a občanů s trvalým pobytem mimo město dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválené ceníky ve znění uvedeném v příloze č. 1, č. 2 a č. 3 projednávaného bodu jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 133/11/RM/23/01/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 4934/1 o výměře 203 m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, vyznačené v příloze č. 1 a č. 4 projednávaného bodu, ve prospěch manželů Kxxxx Jxxxxxxx a Jxxx Jxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejní na úřední desce a následně připraví kupní smlouvu k projednání zastupitelstvem města.

usnesení č. 134/11/RM/23/01/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. 4933 o nové výměře 195 m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, vyznačeného v geometrickém plánu č. 7033-707222/2022 v příloze č. 5 a v katastrálním snímku v příloze č. 1 projednávaného bodu, ve prospěch Lxxxx Dxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, 756 54 Zubří, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejní na úřední desce a následně připraví kupní smlouvu k projednání zastupitelstvem města.

usnesení č. 135/11/RM/23/01/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČO 24729035 jako osobou oprávněnou,  pro uložení zemního kabelového vedení NN v pozemku p. č. 819/48 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 7000-160/2022 a ve znění smlouvy č. 11/2023/OSM uvedené v příloze č. 2 projednávaného bodu.

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 136/11/RM/23/01/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy č. 1190700614 (8/2023/ODSR) o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci "Přírodní zahrada MŠ Radost (ul. Svazarmovská)" ve znění uvedeném v předložené příloze mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako příjemcem podpory a Státním fondem životního prostředí České republiky, sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020729 jako poskytovatelem podpory dle důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 137/11/RM/23/01/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí předložení projektové žádosti o dotaci v rámci výzvy č. SGS-2 „Svalbard“ financované z Norských fondů a současně ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru strategického rozvoje a projektů podat radě města informaci o schválení nebo neschválení této projektové žádosti.

usnesení č. 138/11/RM/23/01/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, po projednání:

1. odvolává ke dni 31.3.2023, v souladu s § 190 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, pana Bc. Václava Tkáče,xxxxxxxxxxxxxxxxxxx trvalým pobytem xxxxxxxxxxxxxxx757 01 Valašské Meziříčí z funkce jednatele společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., dle důvodové zprávy.

2. volí s účinností od 1. 4. 2023, v souladu s § 190 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, pana Ing. Jiřího Macíčka,xxxxxxxxxxxxxxxxxxx trvalým pobytem xxxxxxxx xxx, 742 73 Veřovice, jednatelem společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o.

usnesení č. 139/11/RM/23/01/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci o návrhu na financování smíšené stezky v rámci realizace záměru "Průmyslové zóny Zubersko" společností LRC & partner s.r.o., se sídlem Bučiska 617, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 26790751 a Innovative Sensor Technology, s.r.o., se sídlem Televizní 2615, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 61945056 dle důvodové zprávy a předložených příloh a souhlasí s návrhem na financování smíšené stezky při účasti investora v případě dotace z fondu EU s podílem 15 %, v jiných případech s maximálním podílem 50 %, přičemž tato částka nepřekročí 3.000.000,- Kč.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm pokračovat v jednáních s investorem dle výše uvedeného.

usnesení č. 140/11/RM/23/01/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a přílohy tohoto bodu bere na vědomí rezignaci paní Reginy Mikušové na funkci člena Komise stavební Rady města Rožnov pod Radhoštěm a s účinností od 24.1.2023 jmenuje novým členem stavební komise pana Jakuba Chovance.

Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta

Mgr. Tomáš Gross

místostarosta

_________

Formát čísla usnesení: Číslo usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 25.1.2023 8:15:57 - aktualizováno 25.1.2023 8:17:54 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load