Usnesení 13. Rady města

konané dne 6. 2. 2023

ikona souboruUsnesení ke stažení

Usnesení ze zasedání Rady č. 13/2023

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 6. 2. 2023

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 143/13/RM/06/02/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky.

usnesení č. 144/13/RM/06/02/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města Rožnov pod Radhoštěm uvedeného v předložené příloze č. 1 dle návrhu likvidační a škodní pracovní skupiny ze dne 5.1.2023 uvedeného v předložené příloze č. 2 a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm vyřadit tento majetek dle platných právních předpisů a předpisů města. Rada města svěřuje finančnímu odboru Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm pravomoc uzavřít kupní smlouvu s žadatelkou o odkup vyřazeného majetku Mgr. Kxxxxxxxx Kxxxxxx za cenu v místě a čase obvyklou uvedenou v předložené příloze č. 1 dle důvodové zprávy a pověřuje vedoucího finančního odboru podpisem této smlouvy.

usnesení č. 145/13/RM/06/02/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm stanoví, že Likvidační a škodní pracovní skupina je oprávněna rozhodnout o způsobu naložení s nepotřebným majetkem jehož hodnota ke dni podání návrhu na vyřazení nepřesahuje aktuální tržní zůstatkovou cenu 10 000 Kč, dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit aktualizaci vnitřního předpisu č. SM/19 (6/2003) o postupu při vyřazování majetku a jiných aktiv města Rožnov pod Radhoštěm.

usnesení č. 146/13/RM/06/02/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm po projednání informace o předběžné ústní žádosti ve věci finanční podpory otevření nové zubní ordinace na území města doporučuje jednat s žadatelem o poskytnutí úročené půjčky (zápůjčky) ve výši 1,5 mil Kč a doporučuje zastupitelstvu města tuto půjčku (zápůjčku) schválit, dle důvodové zprávy. Doporučená úroková sazba je ve výši 2 % p.a.

usnesení č. 147/13/RM/06/02/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace jednotlivým žadatelům na projekty a ve výši uvedené v příloze č. 1 projednávaného bodu pod čísly 1, 2 a ukládá odboru školství a kultury připravit smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 8/13/ZM/12/11/2020 pro jednotlivé příjemce individuální dotace a pověřuje vedoucího odboru školství a kultury MěÚ k podpisu smluv o poskytnutí individuální dotace s jednotlivými příjemci.

usnesení č. 148/13/RM/06/02/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm neschvaluje poskytnutí individuální dotace žadateli na projekt uvedený v příloze č. 1 projednávaného bodu pod číslem 3 dle důvodové zprávy.

usnesení č. 149/13/RM/06/02/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o účasti ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm ve Výzvě MŠMT č. 02_20_080 Šablony III (OP VVV) a Výzvě č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I (OP JAK) dle důvodové zprávy a předložených příloh a souhlasí s jejich zapojením do uvedených výzev za podmínek, že nedojde ke střetu zájmů ředitele školy/školského zařízení coby zaměstnance se zájmy právnické osoby, jejímž je statutárním zástupcem, a zároveň obsah pracovní náplně v předmětném dokumentu bude odlišný od pracovní náplně ředitele školy.

usnesení č. 150/13/RM/06/02/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje nájem bytů 1+1 č. 41 a č. 63 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu uvedených bytů ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu, kteří přijmou nabídku bytu dle důvodové zprávy.

usnesení č. 151/13/RM/06/02/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje nájem bytu 1+1 č. 33 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to na dobu tří měsíců s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy.

usnesení č. 152/13/RM/06/02/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje dodatek č. 13 ke smlouvě o nájmu bytu č. 204 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, ve znění uvedeném v příloze č. 4 důvodové zprávy, s panem RxxxxxxxxxKlxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 742 13 Nový Jičín, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 153/13/RM/06/02/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu č. 38 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Šxxxxx Kxxxxxxx a Mxxxxx Vxxxxxxxxxx, obě bytem xxxxxxxxxxxxx, Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 154/13/RM/06/02/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje:

a) vzorový text smlouvy o smlouvě budoucí ke zřízení služebnosti č. 9/2023/OSM pro vodovodní přípojky budované v souvislosti s akcí „Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky“ ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu,

b) ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit smlouvy o smlouvě budoucí ke zřízení služebnosti dle schváleného vzoru s jednotlivými žadateli,

c) svěřuje odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí ke zřízení služebnosti dle schváleného vzoru mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a jednotlivými žadateli,

d) pověřuje vedoucí odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí včetně případných právních jednání vedoucích ke změnám nebo ukončení smlouvy, dle důvodové zprávy a předložených příloh.

Schválená vzorová smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 155/13/RM/06/02/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdů na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 4 projednávaného bodu s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

1. Manželé Dxx Mxxxxxx a Sxxxxx Mxxxxxxxx, oba trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxx756 61 Rožnov pod Radhoštěm

umístění nového sjezdu na městský pozemek p. č. 3614/2 pro pozemek stavebníka p. č. 1356/2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Dr. Milady Horákové, smlouva č. 176/2020/OSM/23 v příloze č. 1 projednávaného bodu.

2. MDDr. Zxxxxx Šxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx700 30 Ostrava

umístění nového sjezdu na městský pozemek p. č. 3643/1 pro pozemky stavebníka p. č. 2652, p. č. 2656/4 a p. č. 6459, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Dolní Paseky, smlouva č. 176/2020/OSM/24 v příloze č. 4 projednávaného bodu.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 156/13/RM/06/02/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 4 projednávaného bodu s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

1. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035

- uložení zemního kabelového vedení NN v městských pozemcích p. č. 750/1, p. č. 753 a p. č. 785/8 k.ú. Tylovice - ul. Na Vyhlídce, smlouva č. 236/2022/OSM/4 v příloze č. 1 projednávaného bodu.

2. MDDr. Zxxxxx Šxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx700 30 Ostrava

- uložení přípojky splaškové kanalizace v městském pozemku p. č. 3643/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, smlouva č. 177/2020/OSM/80 v příloze č. 4 projednávaného bodu.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 157/13/RM/06/02/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost paní Ing. Moniky Kaličinské, se sídlem Na Potoku 570, 756 54 Zubří, IČO 07550740 o poskytnutí záštity uvedenou v předložené příloze a schvaluje převzetí záštity města Rožnov pod Radhoštěm na akci Handmade market - vyrobeno s láskou konanou v Rožnově pod Radhoštěm dne 13.5.2023.

usnesení č. 158/13/RM/06/02/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm zřizuje Osadní komisi Tylovice a s účinností od 7.2.2023 jmenuje dle důvodové zprávy a přílohy tohoto bodu jejími členy Jiřího Martinka, Moniku Santovjákovou, Ladislava Hanzlíka, Mgr. Marka Janovského, Ing. Alenu Stodůlkovou, Bc. Petra Stodůlku a Mgr. Petra Slováka. Předsedou komise jmenuje Jiřího Martinka.

usnesení č. 159/13/RM/06/02/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádosti společnosti TECHNOPROJEKT, a.s., zplnomocněné k zastupování stavebníků (investorů) LRC & partner s.r.o., se sídlem Bučiska 617, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 26790751 a Innovative Sensor Technology, s.r.o., se sídlem Televizní 2615, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 61945056,  o vyjádření k projektové dokumentaci a o souhlas se stavbami "Obchodně-výrobní areál LRC, lokalita Rožnov p/R - Zubersko - objekty společné pro záměry v lokalitě" a "Prodloužení vodovodního řadu, lokalita Rožnov pod Radhoštěm - Zubersko" na situačních snímcích, které tvoří přílohy č. 7, 8 a 9 projednávaného bodu.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm udělit souhlas dle § 184a stavebního zákona na předložených situačních snímcích a odbor správy majetku bude dále pokračovat v jednáních s investorem ve věci uzavření potřebných smluv, dle důvodové zprávy.

usnesení č. 160/13/RM/06/02/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala a schvaluje, v souladu s § 190 odst. 2 písm. p) a § 59 odst. 2 ve spojení s § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o výkonu funkce jednatele uzavíranou mezi společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. a Ing. Jindřichem Žákem, xxxxxxxxxxxxxxxxxtrvalým pobytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx756 61 Vigantice, ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1.


Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta

Mgr. Tomáš Gross

místostarosta

Vytvořeno 20.2.2023 21:53:21 | přečteno 5x | myjj

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load