Usnesení 9. Rady města

Usnesení ze zasedání Rady č. 9/2023

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 6. 1. 2023

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů

usnesení č. 111/9/RM/06/01/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.

usnesení č. 112/9/RM/06/01/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření licenční smlouvy na nákup fotografií č. 0256/2022/OSK ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nabyvatelem a Janem Čelikovským, sídlem Březovice, IČO 76397572 jako autorem, dle důvodové zprávy. Schválená licenční smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 113/9/RM/06/01/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm s účinností od 6. 1. 2023 pro účely posuzování a hodnocení žádostí o programovou nebo individuální dotaci doplňuje níže uvedené komise o dva členy zastupitelstva města dle důvodové zprávy následovně:

Komise sportovní - Mgr. Jan Fiedler a Mgr. Rostislav Szeruda,

Komise Rady seniorů - Jaromír Koryčanský a Ing. Radúz Mácha,

Komise kulturní - Mgr. Tomáš Gross a Ing. et Mgr. Petr Uličný,

Komise MA 21 a životního prostředí - Ing. Jan Kučera, MSc. a Mgr. Kristýna Kosová.

usnesení č. 114/9/RM/06/01/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a těmito oprávněnými ze služebnosti:

1. ČEZ Distribuce a. s., Děčín IV- Podmokly, 405 02, IČO 24729035, smlouva o zřízení úplatné služebnosti pro uložení zemního kabelového vedení v pozemku p. č. 3721/13 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 7017 - 890/2022 ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu (smlouva č. 252/2022/OSM).

2. Ing. A. Z. a JUDr. J. Z., oba trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky, které jsou v souběhu v pozemku p. č. 1143/50 v rozsahu "věcné břemeno "A"" geometrického plánu č. 1401-144/2022 a přípojky dešťové kanalizace umístěné v pozemku p. č. 1143/50 v rozsahu "věcné břemeno "B"" geometrického plánu č. 1401-144/2022 to vše v k. ú. Tylovice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 6 projednávaného bodu (smlouva č. 253/2022/OSM).

3. M. P., 149 00 Praha 4 - Chodov, smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení přípojky splaškové kanalizace umístěné v pozemku p. č. 1330/1 v rozsahu "věcné břemeno B" geometrického plánu č. č. 7015-R769_1/2022 a vodovodní přípojky umístěné v pozemku p. č. 1330/1 a v pozemku p. č. 1330/3 v rozsahu "věcné břemeno A" a "věcné břemeno B" geometrického plánu č. 7015-R769_1/2022, to vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 10 projednávaného bodu (smlouva č. 254/2022/OSM).

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 115/9/RM/06/01/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1, 4 a 7 projednávaného bodu s tímto stavebníkem jako budoucím oprávněným ze služebnosti:

ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035

- uložení zemního kabelového vedení v městském pozemku p. č. 308 k. ú. Tylovice (ul. Jasanová), smlouva č. 236/2022/OSM/1,

- uložení zemního kabelového vedení v městských pozemcích p. č. 3156/4, p. č. 3156/6 a p. č. 3625/12 k. ú. Rožnov p. R. (Horní Paseky), smlouva č. 236/2022/OSM/2,

- uložení zemního kabelového vedení v městských pozemcích p. č. 35/1, p. č. 35/2 a p. č. 3619/2 k. ú. Rožnov p. R. (ul. Pionýrská), smlouva č. 236/2022/OSM/3.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 116/9/RM/06/01/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. 3690/34 o výměře 95 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a vyznačeného v katastrálním snímku, který je přílohou č. 1 projednávaného bodu, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejní na úřední desce a následně připraví smlouvu o prodeji pozemku k projednání zastupitelstvem města.

usnesení č. 117/9/RM/06/01/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informaci o postupu přípravy investice "Jižní město - Tyršovo nábřeží" a návrh řešení dle studie projektanta Ing. arch. Ondřeje Stolaříka, 760 01 Zlín, IČO 01617494, dle důvodové zprávy a předložených příloh a po projednání nesouhlasí s realizací investice na základě studie „Jižní město - Tyršovo nábřeží“ z prosince 2019.

usnesení č. 118/9/RM/06/01/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala informace o realizaci kampaně Do práce na kole 2023 dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje uzavření:

1. smlouvy č. 0257/2022/ODSR o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole 2023 ve znění uvedeném v příloze č. 1 tohoto bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako městským organizátorem kampaně a společností Auto*Mat, z. s., se sídlem, Vodičkova 704/36, 110 00 Praha 1, IČO 22670319 jako národním organizátorem kampaně a

2. smlouvy č. 0258/2022/ODSR o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v příloze č. 2 tohoto bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako zpracovatelem a společností Auto*Mat, z. s., se sídlem, Vodičkova 704/36, 110 00 Praha 1, IČO 22670319 jako správcem.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 119/9/RM/06/01/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí oblasti užití prvků současné vizuální identity i heraldického znaku města, a dále kompetence jednotlivých vedoucích odborů městského úřadu pro užití grafických symbolů města dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 120/9/RM/06/01/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje s účinností od 1. 2. 2023 aktualizaci č. 1 předpisu voleného orgánu č. JŘ/2 Jednací řád Rady města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu, dle důvodové zprávy.

usnesení č. 121/9/RM/06/01/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje Jednací řád komisí Rady města Rožnov pod Radhoštěm předložený v příloze č. 1 tohoto bodu.

usnesení č. 122/9/RM/06/01/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm jmenuje s účinností od 7. 1. 2023 dle důvodové zprávy do funkce člena Komise kulturní Rady města Rožnov pod Radhoštěm Mgr. Jitku Brňovjákovou a Bc. Tomáše Kocura.

usnesení č. 123/9/RM/06/01/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm zřizuje Komisi Paměti města a s účinností od 7. 1. 2023 jmenuje dle důvodové zprávy jejími členy doc. PhDr. Daniela Drápalu, PhD., Bc. Tomáše Kocura, Milana Hambálka, Marcelu Slížkovou a Ing. Vojtěcha Bajera. Předsedou komise jmenuje doc. PhDr. Daniela Drápalu, PhD. Rada města ukládá tajemnici městského úřadu jmenovat tajemníka komise z řad zaměstnanců zařazených do odboru školství a kultury.

usnesení č. 124/9/RM/06/01/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala a schvaluje odchodné ve výši ,-Kč bývalému jednateli společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., panu Mgr. et Mgr. Janu Morcinkovi, trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 125/9/RM/06/01/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci k investičnímu záměru výstavby průmyslové zóny Zubersko dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu.

usnesení č. 126/9/RM/06/01/2023

Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, jmenuje tyto členy komise pro výběrové řízení na funkci jednatel/jednatelka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o.:

Mgr. Martina Drápala, radního města Rožnov pod Radhoštěm Jaromíra Koryčanského, radního města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Petra Stoláře, zastupitele města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Radúza Máchu, zastupitele města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Jindřicha Žáka, jednatele společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o.

Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta

Mgr. Tomáš Gross

místostarosta

_________

Formát čísla usnesení: Číslo usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 9.1.2023 12:46:09 - aktualizováno 9.1.2023 12:48:20 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load