Pozvánka na II. zasedání zastupitelstva města

Město Rožnov pod Radhoštěm

P O Z V Á N K A

na II. zasedání zastupitelstva města

Starosta města Rožnov pod Radhoštěm svolává v souladu s § 92 odst. 1  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů II. zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční

v úterý 11. prosince 2018 od 14:00 hodin

ve velké zasedací místnosti MěÚ Rožnov pod Radhoštěm

(budova radnice, Masarykovo náměstí 128)

PROGRAM

1. Zahájení

2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3členné návrhové komise

3. Schválení programu jednání zastupitelstva města

4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města

4.2 Zpráva o činnosti rady města 

- předkladatel  Mgr. Roman Hep

5.1 Informace o probíhajícím sporu s IPR

- předkladatel Mgr. Olga Vrublová, Mgr. Thomas Mumulos

6. ODBOR FINANČNÍ, předkladatel Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Radim Holiš

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 5/2018

6.2 Projednání a schválení návrhu odměn členům finančního a kontrolního výboru za rok 2018

6.3 Projednání a schválení návrhu rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm na rok 2019

6.4  Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční podporu společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. pro rok 2019

6.5 Projednání a schválení dodatku smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu se Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje

7.  ODBOR SPRÁVY MAJETKU, předkladatel Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Jan Kučera, MSc.

7.1 Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm - Česká republika – Státní pozemkový úřad

7.2 Projednání a schválení dohod o zrušení věcného břemene – služebnosti a smluv o zřízení věcného břemene  - služebnosti ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm (rekonstrukce silnice I/35)

7.3 Projednání a schválení smluv o zřízení věcného břemene  - služebnosti ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm (rekonstrukce silnice I/35)

7.4 Projednání a schválení prodeje části městského pozemku p.č. 1148/1 v k.ú. Rožnov p.R. o výměře 59 m2

7.5 Projednání a schválení směny části pozemku p.č. 516 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p.č. 514 ve vlastnictví pana Z.S. a uzavření směnné smlouvy, vše v k.ú. Tylovice

7.6 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na výkup pozemku p. č. 515 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví pana Z.S.

7.7 Revokace usnesení č. 10/XXV a č. 11/XXV ze dne 12. 6. 2018 a nové projednání a vyhlášení záměru na směnu pozemků v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Českou republikou – Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (pozemky pod a u silnice I/35 a I/58

7.8 Projednání a schválení darovací smlouvy na převod pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a v k.ú. Tylovice z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm (pozemky pod chodníky a místními komunikacemi ve vlastnictví města).

7.9 Projednání a schválení darovací smlouvy na převod pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a v k.ú. Tylovice z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví Zlínského kraje (pozemky pod silnicí ve vlastnictví ŘSZK).

8. ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY,

předkladatel Mgr. Ing. Veronika Janíková, Mgr. Kristýna Kosová

8.1 Schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o spolupráci s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

předkladatel Mgr. Ing. Veronika Janíková, Ing. Radim Holiš

8.2 Schválení odměn předsedům a členům komisí za období od 1. 1. 2018 do 30. 10. 2018

8.3 Zřízení strategického výboru

9. ODBOR ŠKOLSTVÍ A SPORTU, předkladatel Ing. Dušan Vrážel, Ing. Jan Kučera, MSc.

9.1 Projednání a schválení Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města

9.2 Projednání a schválení programů programové dotace a časový harmonogram pro poskytování dotací pro rok 2019

10.  ODBOR ROZVOJE A STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ, předkladatel Mgr. Dagmar Šnajdarová, Ing. Jan Kučera MSc.

10.1 Výstup z Veřejného fóra města 2018 a veřejné ankety „Ověřené problémy města Rožnov pod Radhoštěm z roku 2018“

10.2 Schválení smlouvy o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů pro potřeby projektu „Společně k zvýšení kvality a výkonu aktérů veřejné správy“ 

11.  OSTATNÍ PODÁNÍ, předkladatel Ing. Radim Holiš

11.1 Informace  o cenách vodného a stočného pro rok 2019

12.  DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ, předkladatel Ing. Radim Holiš

12.1 Informace k investičním projektům.

Ing. Radim Holiš

starosta města

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 4. prosince  2018

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71,  zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích).

Vytvořeno 5.12.2018 8:10:47 - aktualizováno 11.12.2018 15:25:44 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load