Pozvánka na XXIII. zasedání zastupitelstva města

Město Rožnov pod Radhoštěm

P O Z V Á N K A

na XXIII. zasedání zastupitelstva města

které se uskuteční

v úterý 27. února  od  14:00  hodin

ve velké zasedací místnosti MěÚ

v  Rožnově pod Radhoštěm

PROGRAM

1. Zahájení

2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3členné návrhové komise

3. Schválení programu jednání zastupitelstva města

4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města

5.1 Zpráva o činnosti rady města

5.2 Informace o probíhajícím sporu s IPR

- Mgr. Olga Vrublová

6. ODBOR FINANČNÍ

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 1/2018 6.2 Informace k předčasnému splácení části úvěru

- Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek

7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Majetkoprávní oddělení

7.1 Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě nad, na a v městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. 7.2 Projednání a schválení směnné smlouvy na směnu částí pozemků v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a manželů P. 7.3 Projednání a schválení kupní smlouvy na výkup pozemku p.č. 1040/89 a části pozemku p.č. 1040/8 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm 7.4 Projednání a schválení prodeje pozemků ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v lokalitě Na Zahradách ve prospěch vlastníků garáží postavených na těchto městských pozemcích, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 7.5 Projednání a schválení kupní smlouvy a převodu části pozemku p.č. 2180/23 o výměře 27 m 2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, pod místní komunikací na ul. Polanského od paní S.M., Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm 7.6 Projednání a schválení nabytí pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a v k.ú. Tylovice z vlastnictví Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín, kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje přísluší Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 76001 Zlín do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm (pozemky pod chodníky a místními komunikacemi ve vlastnictví města) formou bezúplatného převodu 7.7 Projednání a schválení nabytí části pozemků p.č. 1040/11, p.č. 1040/21 a p.č. 1040/66 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín, kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje přísluší Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm (pro budoucí stavbu chodníku ve vlastnictví města) formou bezúplatného převodu 7.8 Vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. st. 2636 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm pod budovou bez č.p. – technické vybavení ve prospěch vlastníka této budovy pana B.J. Zašová, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm

- Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš

8. ODBOR ROZVOJE

8.1 Partnerská spolupráce: projekt na realizaci VIII. Rožnovské Olympiády dětí a mládeže s rozšířením o spolupráci skupin z partnerských měst, v rozsahu popsaném v projektové žádosti o grant z IVF (International Visegrad Fund) 8.2 Ověřené problémy města Rožnov pod Radhoštěm z roku 2017: výstup z Veřejného fóra Zdravého města 2017 a veřejné ankety 8.3 Projednání aktualizace schváleného dokumentu „Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018-2028“ na verzi 1.1

- Ing. Jan Kučera, MSc., Mgr. Dagmar Šnajdarová

8.4 Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu cyklostezky v rámci stavby „Propojení cyklostezky na Tyršově nábřeží s lávkou přes Bečvu, Rožnov pod Radhoštěm“

- Ing. Radim Holiš, Ing. Marek Moll

9. ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

9.1 Informace o spolupráci města Rožnov pod Radhoštěm s partnerskými městy v roce 2018

- Ing. Radim Holiš, Mgr.Tomáš Gross

9.2 Projednání a navržení kandidátů do funkce přísedících Okresního soudu ve Vsetíně pro období 2018 až 2022

- Ing. Radim Holiš, Mgr. Ing. Veronika Janíková

10. ODBOR ŠKOLSTVÍ

10.1 Projednání a schválení dodatku č. 4 ke Zřizovací listině ZŠ Pod Skalkou 10.2 Projednání a schválení programové podpory pro rok 2018 10.3 Schválení obecné závazné vyhlášky č. 1/2018 O školských obvodech MŠ

- Ing. Jan Kučera MSc., Ing. Dušan Vrážel

11. OSTATNÍ PODÁNÍ

11.1 Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2017

- Ing. Radim Holiš, Bc. Aleš Pilař

11.2 Projednání a schválení aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm

- Ing. Jan Kučera, MSc.

11.3Vyvěšení tibetské vlajky na budově Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm dne 10. března 2018

- doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.

11.4 Projednání a schválení plánu činnosti Kontrolního výboru ZM na 1. pololetí 2018 11.5 Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole projektů za období 2010 – 2016

- Alois Vychodil

11.6 Usnesení 49. zasedání RM z 21. 1. 1998 – Zajištění plakátovacích služeb na území města

- Bc. Markéta Blinková

12. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ

12.1 Informace o výsledku jednání s vlastníkem Společenského domu

- Ing. Jan Kučera, MSc.

12.2 Informace o investičních projektech

- Ing. Radim Holiš

Ing. Radim Holiš, v.r.

starosta města

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 20.2.201 Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).

Vytvořeno 20.2.2018 8:48:55 - aktualizováno 20.2.2018 9:06:05 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load