Pozvánka na XXIV. zasedání zastupitelstva města

Město Rožnov pod Radhoštěm

P O Z V Á N K A

na XXIV. zasedání zastupitelstva města

které se uskuteční

v úterý 24. dubna  od  14:00  hodin

ve velké zasedací místnosti MěÚ

v  Rožnově pod Radhoštěm

PROGRAM

1. Zahájení

2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3členné návrhové komise

3. Schválení programu jednání zastupitelstva města

4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města

4.2 Organizační změny MěÚ v roce 2018

4.3 Zpráva o činnosti rady města

                              - Mgr. Roman Hep

5.1 Informace o probíhajícím sporu s IPR

                              - Mgr. Olga Vrublová

6. ODBOR FINANČNÍ

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 2 6.2 Smlouva na poskytnutí finančního příspěvku na dopravní obslužnost autobusové linky Dolní Paseky 6.3 Návrh na prodej akcií společnosti EP Rožnov, a.s., a společnosti EP Development RPR a.s.

- Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek

7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU

majetkoprávní oddělení

7.1 Projednání a schválení směny části pozemku p.č. 4934 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p.č. 1553/1 ve vlastnictví pana Z.B. 7.2 Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na a v městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm 7.3 Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej části pozemku p.č.1747/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm společnosti ČEZ Distribuce a.s.. 7.4 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní pro výkup části pozemku p.č. 3025/17 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm - vodojem – Horní Paseky 7.5 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní pro výkup části pozemku p.č. 3025/14 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm - vodojem – Horní Paseky 7.6 Informace o výkupu pozemku p.č. 1040/89 a p.č. 1040/134 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 7.7 Projednání a schválení smlouvy o koupi stavby veřejné technické infrastruktury v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od soukromých investorů (vodovod na KÚ Rožnov pod Radhoštěm, Ul. Láň) do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm

- Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš

8. ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

8.1 Volba přísedících k Okresnímu soudu ve Vsetíně pro období 2018 až 2022 8.2 Návrh na zrušení Nadačního fondu pro rekonstrukci a modernizaci zimního stadionu

- Ing. Radim Holiš, Mgr. Ing. Veronika Janíková

8.3 Vydání OZV, kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu

- Mgr. Kristýna Kosová , Mgr. Ing. Veronika Janíková

9. ODBOR ŠKOLSTVÍ

9.1 Navržení zástupce města do kontrolní komise TJ Rožnov pod Radhoštěm

- Ing. Radim Holiš, Ing. Dušan Vrážel

10. OSTATNÍ PODÁNÍ

10.1 Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění smlouvy mezi EAQ, a.s. a Městem Rožnov pod Radhoštěm č.028/2008/OSM/KUX

- Alois Vychodil

10.2 Zpráva jednatele o činnosti společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o.

- Ing. Jindřich Žák

10.3 Zpráva jednatele o činnosti společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o

- Bc. Stanislav Zlámal

10.4 Zpráva jednatele o činnosti společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o.

- Rostislav Polášek

10.5 Zpráva jednatele o činnosti společnosti TV Beskyd s.r.o.

- Michal Geryk

10.6 Zpráva o činnosti energetika města

- Ing. Radim Holiš, Ing. Jan Cieslar

11. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ

11.1 Informace o vytvoření „výrobního výboru Plánu udržitelné mobility města Rožnov pod Radhoštěm 11.2 Informace o investičních projektech

- Ing. Radim Holiš, Ing. arch. Jan Horký

Ing. Radim Holiš, v.r.

starosta města

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 17. dubna 2018

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).

Vytvořeno 17.4.2018 9:25:44 - aktualizováno 18.4.2018 15:30:13 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load