Pozvánka na XXV. zasedání zastupitelstva města

Město Rožnov pod Radhoštěm

P O Z V Á N K A

na XXV. zasedání zastupitelstva města

které se uskuteční

v úterý 12. června 2018 od  14:00  hodin

ve velké zasedací místnosti MěÚ

v Rožnově pod Radhoštěm

1. Zahájení

2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3členné návrhové komise

3. Schválení programu jednání zastupitelstva města

4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města

4.2 Zpráva o činnosti rady města

- Mgr. Roman Hep

5.1 Informace o probíhajícím sporu s IPR

- Mgr. Olga Vrublová

5.2 Zpráva o činnosti Policie České republiky

- npor. Mgr. Roman Navrátil

6. ODBOR FINANČNÍ

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 3 6.2 Projednání a schválení „Závěrečného účtu města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2017“ 6.3 Projednání „Závěrečného účtu Sdružení měst mikroregionu Vsetínsko za rok 2017“ 6.4 Projednání ručení za úvěr poskytovaný společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o.

- Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek

7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU

majetkoprávní oddělení

7.1 Projednání a schválení směny pozemků p.č. 1224/23 a p.č. 1224/83 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p.č. 1224/11 ve vlastnictví manželů S., vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 7.2 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na výkup části pozemku p.č. 211/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví pana I.H. pro stavbu „Komunikace pro pěší–Rožnov p. R.–Tylovice – úsek 1“ 7.3 Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na a v městských pozemcích v k. ú. Hážovice 7.4 Projednání a schválení bezúplatného převodu pozemku p.č. 1040/50, jehož součástí je chodník, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín, (Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm) 7.5 Projednání a vyhlášení záměru na bezúplatný převod pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví České republiky – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546, 14000 Praha, Nusle (pozemky pod silnicí I/35) a schválení nabytí pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví České republiky, kde příslušnost hospodařit s majetkem státu přísluší Ředitelství silnic a dálnic ČR,Na Pankráci 546, 14000 Praha, Nusle, do vlastnictví města Rožnov p.R. (na pozemcích se nachází chodníky, veřejná zeleň a místní komunikace ve vlastnictví města u silnice I/35 na ul. Meziříčská a u silnice I/58 na ul. Ostravská) formou bezúplatného převodu 7.6 Projednání a vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. st. 2636 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm pod budovou bez č.p. – technické vybavení ve prospěch vlastníka této budovy pana B.J., v k.ú. Rožnov p.R.

- Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš

8. ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

8.1 Schválení názvu víceúčelového sportovního hřiště na ul. Letenská 8.2 Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm na volební období 2018 - 2022 8.3 Delegování zástupce města Rožnov pod Radhoštěm na valnou hromadu společnosti EP Rožnov, a.s. a informace o průběhu prodeje akcií EP Rožnov, a.s. a EP Development RPR a.s.

- Ing. Radim Holiš, Mgr. Ing. Veronika Janíková

8.4 Udělení Ceny města Rožnov pod Radhoštěm a Čestného občanství města Rožnov pod Radhoštěm 8.5 Projednání a schválení Dodatku č. 1 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko

- Ing. Radim Holiš, Mgr. Tomáš Gross

9. ODBOR ŠKOLSTVÍ

9.1 Plán rozvoje sportu na území města Rožnova pod Radhoštěm 9.2 Individuální dotace II.kolo

- Ing. Radim Holiš, Ing. Dušan Vrážel

10. OSTATNÍ PODÁNÍ

10.1 Zpráva jednatele o činnosti společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o.

- Ing. Jindřich Žák

  Zpráva jednatele o činnosti společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o

- Bc. Stanislav Zlámal

  Zpráva jednatele o činnosti společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o.

-Rostislav Polášek

  Zpráva jednatele o činnosti společnosti TV Beskyd s.r.o.

- Michal Geryk

10. 5 Projednání a schválení Plánu přípravy na stárnutí

- Ing. Jan Kučera, MSc.

11. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ

11.1 Informace o probíhající přípravě projektů „Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“, „Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm“ a ostatních projektech 11.2 Aktuální informace k opravě ul. Bezručova, chodníku Tylovice- Hážovovice a k vodovodu Horní Paseky

- Ing. Radim Holiš, Ing. Bc. Roman Chmelař

Ing. Radim Holiš, v.r.

starosta města

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 5. června 2018

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).

Vytvořeno 5.6.2018 12:18:56 - aktualizováno 4.9.2018 9:55:43 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load