Pozvánka na XXVI. zasedání zastupitelstva města

Město Rožnov pod Radhoštěm

P O Z V Á N K A

na XXVI. zasedání zastupitelstva města

které se uskuteční

v úterý 11. září 2018 od  14:00  hodin

ve velké zasedací místnosti MěÚ

v Rožnově pod Radhoštěm

1. Zahájení

2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3členné návrhové komise

3. Schválení programu jednání zastupitelstva města

4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města

4.2 Zpráva o činnosti rady města

- Mgr. Roman Hep

5.1 Informace o probíhajícím sporu s IPR

- Mgr. Olga Vrublová

6. ODBOR FINANČNÍ

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 4

6.2 Projednání a schválení dohody o ručení za úvěr poskytovaný společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o.

6.3 Schválení kupní smlouvy na prodej akcií EP Rožnov a.s.

- Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek

7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU

majetkoprávní oddělení

7.1 Projednání a schválení dohod o zrušení věcného břemene – služebnosti a smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm (rekonstrukce silnice I/35)

7.2 Vnesení nemovité věci jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.

7.3 Revokace bodu 5 usnesení č. 9/XIX ze dne 20. 6. 2017, nové projednání a schválení prodeje části městského pozemku p.č. 1398/3 nově označeného jako p.č. 1398/32 o výměře 203 m 2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch paní M.R. (splátkový kalendář)

7.4 Revokace bodu 4 usnesení č. 9/XIX ze dne 20. 6. 2017, nové projednání a schválení prodeje části městského pozemku p.č. 1398/3 nově označeného jako p.č. 1398/31 o výměře 133 m 2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch manželů A. (splátkový kalendář)

7.5 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví k věcem (vybudovaní a budoucí koupě staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a bezúplatný převod vlastnického práva k pozemkům) ke stavbě „Eden Rožnov 2“ se soukromým investorem v lokalitě Láz, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (společnost Eden Rožnov s.r.o.)

7.6 Projednání a schválení kupní smlouvy na výkup části pozemku p.č. 2645 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve spoluvlastnictví pana M.F, pana T.F a paní J.F, Dolní Paseky - zastávka u revíru

7.7 Projednání a schválení kupní smlouvy na výkup části pozemku p.č. 2643/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví pana M.K., Dolní Paseky - zastávka u revíru

7.8 Projednání a schválení prodeje pozemku p.č. st. 2636 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm pod budovou bez č.p. – technické vybavení ve prospěch vlastníka této budovy pana J.B., v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a zřízení předkupního práva a výhrady zpětné koupě

7.9 Projednání a schválení dohody se zrušením předkupního práva pro město Rožnov pod Radhoštěm na pozemky p.č. st. 1673/1 a p.č. 963/5 ve vlastnictví EP Development RPR, vše v k.ú Rožnov pod Radhoštěm

7.10 Projednání a schválení dohody o narovnání vzájemných sporných práv a závazků mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Ing. Ivo Mischingerem, 1. máje 2609, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, ve věci pronájmu sloupů veřejného osvětlení ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm (mimo průmyslový areál Tesla) za účelem umístění a provozování reklamních, orientačních a informačních tabulí a bezdůvodného obohacení za užívání části pozemků ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za účelem provozování reklamních panelů a betonových skruží pro reklamní účely

7.11 Schválení kupní smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových-odkup pozemků u parkoviště na ulici Bayerova

- Ing. Radim Holiš, Ing. Dalibor Kubiš

8. ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

8.1 Projednání závěrečného účtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko za rok 2017

- Ing. Radim Holiš, Mgr. Tomáš Gross

9. ODBOR ŠKOLSTVÍ A SPORTU

9.1 Schválení smlouvy o poskytnutí individuální dotace Sdružení obcí Mikroregionu Valašsko – projekt Destinační společnost Valašsko

- Ing. Radim Holiš, Ing. Dušan Vrážel

10. ODBOR ROZVOJE A STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ

10.1 Informace o stavu řešení ověřených problémů města Rožnov pod Radhoštěm vzešlých z Veřejného fóra 2017

10.2 Partnerská spolupráce měst Rožnov pod Radhoštěm a Považská Bystrica: schválení realizace projektu „Společně k zvýšení kvality a výkonu aktérů veřejné správy“ (Fond malých projektů, program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritní osa 3) včetně zajištění finančních prostředků na spolufinancování tohoto projektu

10.3 Projednání a schválení druhé aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm

- Ing. Jan Kučera, MSc., Ing. Bc. Roman Chmelař

11. OSTATNÍ PODÁNÍ

11.1 Kontrola realizace projektů zahrnutých v rozpočtu města 2017 pro organizační jednotku 3900 - Odbor investic

- Alois Vychodil

12. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ

12.1 Informace o probíhající přípravě projektů „Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“, „Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm“ a ostatních projektech

- Ing. Radim Holiš, Ing. Bc. Roman Chmelař

Ing. Radim Holiš, v.r.

starosta města

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 3. září 2018

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).

Vytvořeno 4.9.2018 9:51:42 - aktualizováno 4.9.2018 9:58:31 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load