Pozvánka na III. zasedání zastupitelstva

Město Rožnov pod Radhoštěm

P O Z V Á N K A

na III. zasedání zastupitelstva města

Starosta města Rožnov pod Radhoštěm svolává v souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů II. zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční

v úterý 19. února 2019 od 14:00 hodin

ve velké zasedací místnosti MěÚ Rožnov pod Radhoštěm

(budova radnice, Masarykovo náměstí 128)

PROGRAM

1. Zahájení

2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3členné návrhové komise

3. Schválení programu jednání zastupitelstva města

4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města

4.2 Zpráva o činnosti rady města

- předkladatel Mgr. Roman Hep

4.3 Informace o způsobu vyřízení petice ze dne 29. 1. 2019 ve věci konkurzního řízení na ředitelku MŠ 5. května 1527

- předkladatel Mgr. Roman Hep, Ing. Dušan Vrážel

4.4 Informace o způsobu zpřístupnění podkladových materiálů k usnesením přijatých radou města pro zastupitele

- předkladatel Mgr. Roman Hep, Mgr.Ing. Veronika Janíková

5.1 Informace o probíhajícím sporu s IPR

- předkladatel Mgr. Olga Vrublová

****************

6. ODBOR FINANČNÍ

předkladatel Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Radim Holiš

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 1/2019

7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU

předkladatel Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš

7.1 Projednání a schválení směnné smlouvy na směnu částí pozemků v k. ú. Dolní Bečva ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a manželů K.

7.2 Projednání a schválení směny částí pozemku p. č. 606 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p. č. 625 ve společném mění manželů K. a uzavření směnné smlouvy a dohody o zrušení VB, vše v k. ú. Tylovice

7.3 Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí směnné na část dešťové kanalizace ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za novou část dešťové kanalizace vybudovanou společností RETIGO s.r.o

7.4 Projednání a schválení směnné smlouvy na převod pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm mezi městem Rožnov p.R. (pozemky pod silnicí I/35) a Českou republikou – Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546, 14000 Praha, Nusle (na pozemcích se nachází chodníky, veřejná zeleň a místní komunikace ve vlastnictví města u silnice I/35 na ul. Meziříčská a u silnice I/58 na ul. Ostravská)

8. ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY,

předkladatel Mgr. Ing. Veronika Janíková, Ing. Radim Holiš

8.1 Rozdělení činností mezi starostu a místostarosty

8.2 Systém odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města a členů a předsedů komisí a výborů pro volební období 2018 - 2022

8.3 Zvolení dalších členů strategického výboru

8.4 Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Místní akční skupiny Rožnovsko - doplnění

8.5 Navržení místostarosty města jako kandidáta do Revizní komise Národní sítě zdravých měst ČR

předkladatel Mgr. Ing. Veronika Janíková, Mgr. Kristýna Kosová

8.6 Změna zřizovací listiny T klubu - kulturní agentura, příspěvková organizace (dodatek č. 2)

9. ODBOR ŠKOLSTVÍ A SPORTU

předkladatel Ing. Dušan Vrážel, Ing. Jan Kučera, MSc.

9.1 Projednání a schválení Individuální dotace 2019 - I. kolo

9.2 Projednání a schválení Programové podpory 2019 – Program

10. ODBOR ROZVOJE A STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ

předkladatel Mgr. Dagmar Šnajdarová, Ing. Jan Kučera MSc.

10.1 Projednání a schválení podání žádosti o poskytnutí národní dotace MMR v programu: Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram Podpora obcí s více než 10.000 obyvateli, dotační titul DT 117D8230A - Podpora obnovy místních komunikací.

10.2 Informace o aktualizaci „Akčního plánu rozvoje města na roky 2017 – 2018 s výhledem na roky 2019 – 2020“, jako prováděcího dokumentu Strategického plánu rozvoje města platného do roku 2020

10.3 Informace o procesu přípravy nového Strategického plánu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021-2030.

11. OSTATNÍ PODÁNÍ

11.1 Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2018, předkladatel Bc. Aleš Pilař

11.2 Vyvěšení tibetské vlajky na budově Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm dne 10. března 2019, předkladatel Mgr. Kristýna Kosová

11.3 Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Města, předkladatel Alois Vychodil

12. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ

12.1 Informace k investičním projektům, předkladatel Ing. Radim Holiš, Ing. Dita Vávrová

12.2 Informace o výsledku jednání s vlastníkem Společenského domu, předkladatel Ing. Radim Holiš

Ing. Radim Holiš, v.r.

starosta města

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 12. února 2018

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).

Vytvořeno 12.2.2019 8:16:01 - aktualizováno 12.2.2019 8:23:18 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load