Pozvánka na IV. zasedání zastupitelstva

Město Rožnov pod Radhoštěm

P O Z V Á N K A

na IV. zasedání zastupitelstva města

Starosta města Rožnov pod Radhoštěm svolává v souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční

v úterý 16. dubna 2019 od 14:00 hodin

ve velké zasedací místnosti MěÚ Rožnov pod Radhoštěm

(budova radnice, Masarykovo náměstí 128)

PROGRAM

1. Zahájení

2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise

3. Schválení programu jednání zastupitelstva města

4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města

4.2 Zpráva o činnosti rady města

- předkladatel Mgr. Roman Hep

5.1 Informace o probíhajícím sporu s IPR

- předkladatel Mgr. Olga Vrublová

6. ODBOR FINANČNÍ

předkladatel Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Radim Holiš

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 2/2019

6.2 Smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku na dopravní obslužnost autobusové linky Dolní Paseky

7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Oddělení majetkoprávní, předkladatel Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš

7.1 Projednání a schválení dohody o vypořádání - pan V.K. a paní M.K.

7.2 Projednání a schválení kupní smlouvy na výkup pozemku p. č. 3630/15 a 3630/16 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví pana M.K.

7.3 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení celého pozemku p. č. 1337/2 a části pozemku p.č. 33/1, vše k. ú. Tylovice, ve vlastnictví paní L.M.

7.4 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na prodej části městského pozemku p.č. 4934/1 k. ú. Rožnov pod Radhoštěm manželům J. a odkoupení pozemku p.č. 1337/4 a části pozemku p.č. 30/1 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví manželů J.

7.5 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení části pozemku p.č. st. 251 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví paní L.D.

7.6 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení části pozemku p.č. 216/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví paní M.C.

7.7 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení celého pozemku p. č. 1337/3 a části pozemku p.č. 35 vše k. ú. Tylovice ve vlastnictví pana A.B.

7.8 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení části pozemku p.č. 36 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví pana K.S.

7.9 Projednání a schválení směnné smlouvy na směnu částí pozemků ve vlastnictví pana M.S. za pozemek ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v k. ú. Tylovice

7.10 Projednání a schválení směny části pozemku p.č. 1075/5 o výměře 7 m 2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p. č. 1072/3 o výměře 3 m 2 ve vlastnictví pana L.K. , vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm

7.11 Projednání a schválení kupní smlouvy na odkoupení části pozemku p.č. 2201/8 o výměře 130 m 2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví paní Š.V.

8. ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

předkladatel Mgr. Ing. Veronika Janíková, Ing. Radim Holiš

8.1 Navržení zástupců města (kandidátů) do předsednictva a dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

předkladatel Mgr. Ing. Veronika Janíková, Mgr. Kristýna Kosová 8.2 Vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu pro rok 2019

8.3 Pojmenování nových ulic v lokalitě Písečný

předkladatel Mgr. Tomáš Gross, Ing. Radim Holiš

8.4 Informace o spolupráci města Rožnov pod Radhoštěm s partnerskými městy v roce 2019

9. ODBOR ŠKOLSTVÍ A SPORTU

předkladatel Ing. Dušan Vrážel, Ing. Jan Kučera, MSc.

9.1 Projednání a schválení Programové podpory 2019 – Program I, Program III, Program IV, Program V, Program VI, Program VII, Program VIII, Program IX

10. OSTATNÍ PODÁNÍ

10.1 Informace k územnímu plánu Rožnov pod Radhoštěm, usnesení k žádostem o změnu ÚP

předkladatel Ing. Lenka Vojkůvková, Mgr. Kristýna Kosová

10.2 Zpráva o činnosti energetika města

předkladatel Ing. Jan Cieslar, Ing. Radim Holiš

10.3 Představení a prezentace vizí ředitele T klubu-kulturní agentury

předkladatel Mgr. Jakub Sobotka

11. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ

11.1 Informace k investičním projektům, předkladatel Ing. Radim Holiš, Ing. Dita Vávrová

11.2 Informace o plánovaných investicích odboru správy majetku na rok 2019, předkladatel Ing. Michaela Hanzl, Ing. Jan Kučera MSc.

Ing. Radim Holiš v.r.

starosta města

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 9. dubna 2019

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).

Vytvořeno 9.4.2019 8:09:45 - aktualizováno 9.4.2019 8:28:13 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load