Pozvánka na V. zasedání zastupitelstva

Město Rožnov pod Radhoštěm

P O Z V Á N K A

na V. zasedání zastupitelstva města

Starosta města Rožnov pod Radhoštěm svolává v souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční

v úterý 18. června 2019 od 14:00 hodin

ve velké zasedací místnosti MěÚ Rožnov pod Radhoštěm

(budova radnice, Masarykovo náměstí 128)

PROGRAM

1. Zahájení

2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise

3. Schválení programu jednání zastupitelstva města

4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města

4.2 Zpráva o činnosti rady města

- předkladatel Mgr. Roman Hep

5.1 Informace o probíhajícím sporu s IPR

- předkladatel Mgr. Olga Vrublová

5.2 Zřízení Pracovní komise pro záležitosti ohledně soudních sporů vedených se společností IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o.

- předkladatel Ing. Radim Holiš

6. ODBOR FINANČNÍ

předkladatel Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Radim Holiš

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 3/2019

6.2 Projednání a schválení „Závěrečného účtu města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2018“ a schválení účetní závěrky za rok 2018

6.3 Projednání „Závěrečného účtu Sdružení měst mikroregionu Vsetínsko za rok 2018“

7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Oddělení majetkoprávní, předkladatel Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš

7.1 Projednání a schválení dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 1. 7. 2004 uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko

7.2 Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm (rekonstrukce silnice I/35)

7.3 Projednání a schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě směnné č. 226/2017/OSM uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností RETIGO s.r.o.

7.4 Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej části městského pozemku p.č. 1543/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 5 m 2

7.5 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě směnné na směnu části pozemku p. č. 265 a celého pozemku p.č. 264 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p.č. 261 a část pozemku p.č. 263 ve vlastnictví paní D.D., vše k. ú. Tylovice.

7.6 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě směnné na směnu části pozemku p. č. 271, části pozemku p. č. 265 a celého pozemku p. č. 266 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p.č. 268 ve vlastnictví paní M.Z., vše v k.ú. Tylovice.

7.7 Projednání a schválení směnné smlouvy na směnu části pozemku p.č. 2205/2, části pozemku p.č. 2214/4 a celého pozemku p.č. 6412 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p.č. 1338/3, část pozemku p.č. 1338/4, část pozemku p.č. 1340/5 a část pozemku p.č. 2214/5, ve vlastnictví pana T. K., vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm

7.8 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení části pozemku p.č. 211/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví paní M.N.

7.9 Projednání a schválení kupní smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových-odkup pozemků u parkoviště na ulici Bayerova (opakovaně schváleno na ZM 11. 9. 2018)

7.10 Projednání a schválení dodatku č. 1 k plánovací smlouvě na vybudování a převod technické a dopravní infrastruktury ke stavbě „Eden Rožnov“ se soukromým investorem v lokalitě Láz, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (společnost Eden Rožnov s.r.o.)

7.11 Projednání a schválení kupní smlouvy na výkup pozemků u silnice I/35 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví společnosti FASTAV DEVELOPMENT – AOC, s.r.o.

7.12 Projednání a schválení smlouvy o koupi stavby veřejné technické infrastruktury „Prodloužení vodovodního řadu – venkovní vodovod“ v k.ú. Tylovice, lokalita Balkán od soukromých investorů do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm

7.13 Projednání a schválení smlouvy o koupi stavby veřejné technické a dopravní infrastruktury „Dopravní a technická obsluha parcel v lokalitě pod Kozincem“ v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (vodovod, splašková kanalizace) od soukromých investorů do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm

7.14 Projednání a schválení smlouvy o koupi stavby veřejné technické infrastruktury „Prodloužení vodovodu a kanalizace k.ú. Tylovice č. parc 1142/5, Horní Dráhy“ od soukromých investorů do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm

Oddělení komunálních služeb, předkladatel Bc. Miroslav Kovář, Ing. Jan Kučera, MSc.

7.15 Projednání a schválení bezúplatného převodu územních komunikací včetně pozemků od ŘSZK do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm

8. ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY,

předkladatel Mgr. Ing. Veronika Janíková, Ing. Radim Holiš

8.1 Zvolení dalších členů Strategického výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm

8.2 Udělení Ceny města Rožnov pod Radhoštěm

8.3 Pojmenování ulic, předkladatel Mgr. Ing. Veronika Janíková, Mgr. Kristýna Kosová

9. ODBOR ŠKOLSTVÍ A SPORTU

předkladatel Ing. Dušan Vrážel, Ing. Jan Kučera, MSc.

9.1 Projednání a schválení Individuální dotace - II. kolo 2019

10. OSTATNÍ PODÁNÍ

10.1 Schválení členství města Rožnov pod Radhoštěm ve Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO), předkladatelé Ing. Radim Holiš, Ing. Jan Cieslar

10.2 Kontrola realizace projektu Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy v městě Rožnov pod Radhoštěm, předkladatel Alois Vychodil

11. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ

11.1 Zpráva jednatele o činnosti společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o, předkladatel Bc. Stanislav Zlámal

11.2 Zpráva jednatele o činnosti společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., předkladatel Rostislav Polášek

11.3 Informace o jednotném vizuálním stylu města Rožnov pod Radhoštěm předkladatel Ing. Martin Beníček, Ing. Radim Holiš

11.4 Zpráva o činnosti odboru strategického rozvoje a projektů (strategické plánování, energetik města, MA21, komunitní plánování, dotační projekty), předkladatelé Ing. Jan Kučera MSc., Ing. Michal Laktiš

11.5 Informace o bleskové povodni v Rožnově pod Radhoštěm, předkladatel Ing. Radim Holiš

Ing. Radim Holiš, v.r.

starosta města

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 11. června 2019

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).

Vytvořeno 11.6.2019 12:32:43 - aktualizováno 11.6.2019 12:49:32 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load