Pozvánka na VI. zasedání zastupitelstva

Město Rožnov pod Radhoštěm

P O Z V Á N K A

na VI. zasedání zastupitelstva města

Starosta města Rožnov pod Radhoštěm svolává v souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční

v úterý 10. září 2019 od 14:00 hodin

v obřadní místnosti MěÚ Rožnov pod Radhoštěm

(budova radnice, Masarykovo náměstí 128)

PROGRAM

1. Zahájení

2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise

3. Schválení programu jednání zastupitelstva města

4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města

4.2 Zpráva o činnosti rady města

- předkladatel Mgr. Roman Hep

6. ODBOR FINANČNÍ

předkladatel Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Radim Holiš

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4/2019

7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Oddělení majetkoprávní, předkladatel Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš

7.1 Projednání a schválení kupní smlouvy na výkup části pozemku p. č. 2782/4 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve spoluvlastnictví pana F.H, pana J.J., pana A.P a paní J.Z.

7.2 Projednání a schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 16/2019/OSM uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a paní L.M.

7.3 Projednání a schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 31/2019/OSM uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a panem A.B.

7.4 Projednání a schválení Kupní smlouvy č. 262/2019/OSM na odkoupení části pozemku p.č. 295 v k.ú. Tylovice v podílovém vlastnictví pana M.B. a paní M.Ž. pro stavbu chodníku.

7.5 Projednání a schválení Kupní smlouvy č. 263/2019/OSM na prodej části městských pozemků p.č. 297 a p.č. 298 v k.ú. Tylovice manželům Ž.

7.6 Projednání a schválení smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. st. 822 jehož součástí je stavba č.p. 592 a pozemku p.č. 1002/10 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm za účelem poskytování sociálních služeb.

7.7 Projednání a schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových – pozemky pod chodníky na ul. Bezručova.

8. ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

8.1 Pojmenování ulice, předkladatel Mgr. Ing. Veronika Janíková, Mgr. Kristýna Kosová

9. ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE A PROJEKTŮ

předkladatel Ing. Michal Laktiš, Ing. Jan Kučera, MSc.

9.1 Informace k plánovanému konání a realizaci Veřejného fóra

10. OSTATNÍ PODÁNÍ

10.1 Projednání závěrečného účtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko za rok 2018, předkladatel Ing. Jan Kučera MSc

11. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ

11.1 Zpráva jednatele o činnosti společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o, předkladatel Ing. Jindřich Žák

11.2 Zpráva jednatele o činnosti společnosti TV Beskyd  s.r.o., předkladatel Michal Geryk

11.3 Informace k investičním projektům, předkladatel Ing. Radim Holiš, Ing. Dita Vávrová

11.4 Informace o organizačních změnách na MěÚ, předkladatel Mgr. Roman Hep

Ing. Radim Holiš, v.r.

starosta města

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 2. září 2019

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).
Vytvořeno 3.9.2019 11:44:54 - aktualizováno 5.9.2019 8:35:46 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load