Pozvánka na VII. zasedání zastupitelstva

Město Rožnov pod Radhoštěm

P O Z V Á N K A

na VII. zasedání zastupitelstva města

Starosta města Rožnov pod Radhoštěm svolává v souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční

v úterý 5. listopadu 2019 od 14:00 hodin

v obřadní místnosti MěÚ Rožnov pod Radhoštěm

(budova radnice, Masarykovo náměstí 128)

PROGRAM

1. Zahájení

2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise

3. Schválení programu jednání zastupitelstva města

4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města

4.2 Zpráva o činnosti rady města

- předkladatel Mgr. Roman Hep

6. ODBOR FINANČNÍ

předkladatel Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Radim Holiš

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 5/2019

6.2 Projednání a schválení dodatku č. 1 smlouvy o zvýhodněném úvěru s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a.s.

7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Oddělení majetkoprávní, předkladatel Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš

7.1 Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej části městského pozemku p.č. 2427/4 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm

7.2 Projednání a schválení kupní smlouvy č. 299/2019/OSM na odkoupení části pozemku p.č. 211/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví paní M.N.

7.3 Projednání a schválení kupní smlouvy č. 285/2019/OSM na prodej části městského pozemku p.č 3601/10 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm M.L.

Oddělení komunálních služeb, předkladatel Bc. Miroslav Kovář, Ing. Jan Kučera MSc.

7.5 Informace o navrhovaných změnách dopravního značení na komunikacích (I/35 - ul. Meziříčská, I/58 - ul. Ostravská, III/4867 – u Harcovny, III/05726 Kramolišov – Uhliska, ulice 1. máje)

8. ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY,

8.1 Změna ve složení Finančního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm, předkladatel Mgr. Ing. Veronika Janíková, Ing. Radim Holiš

8.2 Schválení změny zakladatelské listiny společnosti TV Beskyd s.r.o., etický kodex, předkladatel Mgr. Ing. Veronika Janíková, Mgr. Kristýna Kosová

9. ODBOR ŠKOLSTVÍ A SPORTU,

předkladatel Ing. Dušan Vrážel, Ing. Jan Kučera

9.1 Projednání a schválení Individuální dotace - III. kolo 2019

9.2 Projednání a schválení Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města

9.3 Projednání a schválení programů programové dotace a časový harmonogram pro poskytování dotací pro rok 2020

10. ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE A PROJEKTŮ

10.1 Schválení Zprávy o uplatňování územního plánu Rožnov pod Radhoštěm v období 2015-2019 a pořízení územního plánu, předkladatel Ing. Hana Žatková, Mgr. Kristýna Kosová

10.2 Aktualizace Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018 – 2028 včetně Pravidel výkupu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury, předkladatel Ing. Michal Laktiš, Ing. Jan Kučera, MSc.

11. OSTATNÍ PODÁNÍ

předkladatel Ing. Radim Holiš

11.1 Projednání a schválení změny stanov Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko

11.2 Informace o jednání s Českou poštou

12. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ

12.1 Zpráva jednatele o činnosti společnosti TV Beskyd  s.r.o., předkladatel Michal Geryk

Ing. Radim Holiš, v.r.

starosta města

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 25. října 2019

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).

Vytvořeno 29.10.2019 9:22:23 - aktualizováno 30.10.2019 10:27:27 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load