Pozvánka na VIII. zasedání zastupitelstva

Město Rožnov pod Radhoštěm

P O Z V Á N K A

na VIII. zasedání zastupitelstva města

Starosta města Rožnov pod Radhoštěm svolává v souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční

v úterý 10. prosince 2019 od 12:00 hodin

v obřadní místnosti MěÚ Rožnov pod Radhoštěm

(budova radnice, Masarykovo náměstí 128)

1. Zahájení

2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise

3. Schválení programu jednání zastupitelstva města

4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města

4.2 Zpráva o činnosti rady města

- předkladatel Mgr. Roman Hep

5.1 Informace o probíhajícím sporu s IPR

- předkladatel Mgr. Petra Pšenicová

5.2 Projektová dokumentace na akci „Kulturní cenrum v Rožnově pod Radhoštěm“

- předkladatel Ing. Radim Holiš, Ing. Dita Vávrová

5.3 Provozně ekonomický model Kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm

- předkladatel Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Martin Beníček

5. 4 Schválení 3. aktualizace „Akčního plánu rozvoje města 2017 – 2020“, s výhledem na rok 2020

- předkladatel Ing. Jan Kučera, Ing. Michal Laktiš

6. ODBOR FINANČNÍ

předkladatel Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Radim Holiš

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 6/2019

6.2 Převod disponibilních prostředků z peněžního Fondu rozvoje technické infrastruktury Města Rožnov pod Radhoštěm

6.3 Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o místních poplatcích

6.4 Schválení smlouvy o úvěru – investiční úvěrový rámec

6.5 Projednání a schválení návrhu rozpočtu města na rok 2020

6.6 Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční podporu společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. pro rok 2020

6.7 Projednání a schválení dodatku smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu se Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje

7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Oddělení majetkoprávní, předkladatel Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš

7.1 Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm (rekonstrukce silnice I/35)

7.2 Projednání a schválení Kupní smlouvy č. 304/2019/OSM na odkoupení pozemku p.č. 281/4 v k.ú. Tylovice z majetku pana M.S.

7.3 Projednání a schválení Kupní smlouvy č. 305/2019/OSM na odkoupení pozemku p.č. 287/2 v k.ú. Tylovice z majetku pana P.B.

7.4 Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej části městského pozemku p. č. st. 269/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm

7.5 Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej části městského pozemku p. č. 1306/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm

7.6 Projednání a schválení směnné smlouvy na směnu pozemku p.č. 3625/20 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za pozemky ve vlastnictví České republiky – Ředitelství silnic a dálnic ČR (na pozemcích se nachází chodníky, veřejná zeleň a místní komunikace ve vlastnictví města u silnice I/58) v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm

7.7 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě směnné na směnu části městského pozemku p.č. 11 za pozemek p.č. 3690/42 a část pozemku p.č. 3690/21 ve vlastnictví společnosti Moravská nemovitostní a.s. s dohodou o budoucím zřízení předkupního práva pro město Rožnov pod Radhoštěm (Paláčkův mlýn)

8. ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

předkladatel Mgr. Ing. Veronika Janíková, Ing. Radim Holiš

8.1 Navržení a volba kandidátů na funkci přísedících u Okresního soudu ve Vsetíně na volební období 2020 - 2024

8.2 Aktualizace Zásad pro poskytnutí odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, členům výborů zastupitelstva města, komisí rady města a zvláštních orgánů města od 1. 1. 2020

Oddělení kultury a cestovního ruchu

předkladatel Ing. Martin Beníček, Mgr. Kristýna Kosová

8.3 Schválení dodatku č. 5 ke smlouvě o spolupráci s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

9. ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE A PROJEKTŮ

předkladatel Ing. Michal Laktiš, Ing. Jan Kučera

9.1 Projednání a schválení třetí aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm

10. OSTATNÍ PODÁNÍ

předkladatel Ing. Radim Holiš

10.1 Informace o cenách vodného a stočného pro rok 2020

předkladatel Alois Vychodil

10.2 Změna plánu činnosti kontrolního výbboru pro rok 2019

11. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ

11.1 Informace – termíny zasedání zastupitelstva pro rok 2020

Ing. Radim Holiš

starosta města

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 3. prosince 2019

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).

Vytvořeno 3.12.2019 12:40:52 - aktualizováno 3.12.2019 12:51:55 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load