Pozvánka na X. zasedání zastupitelstva města

Město Rožnov pod Radhoštěm

P O Z V Á N K A

na X. zasedání zastupitelstva města

Starosta města Rožnov pod Radhoštěm svolává v souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční

v úterý 26. května 2020 od 14:00 hodin

v obřadní místnosti MěÚ Rožnov pod Radhoštěm

(budova radnice, Masarykovo náměstí 128)

PROGRAM

1. Zahájení

2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise

3. Schválení programu jednání zastupitelstva města

4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města

4.2 Zpráva o činnosti rady města

- předkladatel Mgr. Roman Hep

5.1 Informace o probíhajícím sporu s IPR

- předkladatel Mgr. Petra Pšenicová

5.2 Informace o průběhu koronavirové epidemie v Rožnově pod Radhoštěm a činnosti stálé pracovní skupiny krizového štábu

- předkladatel Ing. Radim Holiš, Mgr. Martina Jurčová

6. ODBOR FINANČNÍ

předkladatel Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Radim Holiš

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 2

6.2 Projednání a schválení rozpočtového č. 3

6.3 Smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku na dopravní obslužnost autobusové linky Dolní Paseky

7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Oddělení majetkoprávní, předkladatel Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš

7.1 Projednání a schválení kupní smlouvy č. 80/2020/OSM na odkoupení pozemku p.č. 23/5 v k.ú. Tylovice z majetku manželů S.

7.2 Projednání a schválení směnné smlouvy č. 88/2020/OSM na směnu dešťových kanalizací mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností RETIGO s.r.o.

7.3 Projednání a schválení bezúplatného převodu pozemní komunikace, silnice III/48611 (ul. Palackého), pozemků p.č. 3616/1 a p.č. 3616/2 pod touto komunikací a mostuev. č. 48611-2 (u Eroplánu) v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od Zlínského kraje (ŘSZK) do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm

7.4 Projednání a schválení bezúplatného převodu části pozemku p.č. 837/1 nově odděleného a označeného dle geometrického plánu jako pozemek p.č. 837/12 (ul. Hrnčířská) v k.ú. Tylovice od ČR-Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm

8. ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

Oddělení kultury a cestovního ruchu, předkladatel Ing. Martin Beníček, Ing. Radim Holiš

8.1 Vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu pro rok 2020

9. ODBOR ŠKOLSTVÍ A SPORTU

předkladatel Ing. Dušan Vrážel, Ing. Jan Kučera

9.1 Projednání Programové podpory 2020 v návaznosti na pandemii koronaviru

10. ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE A PROJEKTŮ

předkladatel Ing. Michal Laktiš, Ing. Jan Kučera

10.1 Přeshraniční projekt „Podpora rozvoja spolupráce a výmeny skúseností v kultúrno – spoločenskej oblasti“ s Městem Považská Bystrica

10.2 Přeshraniční projekt „ Hovorme o jedle – žime zdravo a chutne“ s Městem Kysucké Nové Mesto

11. OSTATNÍ PODÁNÍ

11.1 Závěr kontroly investiční akce Krytý bazén Rožnov spol. s r.o. „Stavební úpravy 2 NP“

předkladatel Alois Vychodil

11.2 Projednání a schválení změny stanov Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko

předkladatel Ing. Radim Holiš

12. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ

12.1 Informace k investičním projektům, předkladatel Ing. Radim Holiš, Ing. Dita Vávrová

Ing. Radim Holiš

starosta města, v.r.

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 19. května 2020

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).

Vytvořeno 19.5.2020 8:54:27 - aktualizováno 19.5.2020 9:01:13 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load