Pozvánka na XI. zasedání zastupitelstva města

Město Rožnov pod Radhoštěm

P O Z V Á N K A

na XI. zasedání zastupitelstva města

Starosta města Rožnov pod Radhoštěm svolává v souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční

v úterý 30. června 2020 od 14:00 hodin

v obřadní místnosti MěÚ Rožnov pod Radhoštěm

(budova radnice, Masarykovo náměstí 128)

PROGRAM

1. Zahájení

2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise

3. Schválení programu jednání zastupitelstva města

4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města

4.2 Zpráva o činnosti rady města

- předkladatel Mgr. Roman Hep

5.1 Projednání a schválení narovnání ve věci sporu o budovy ZŠ na Záhumení a budovy MŠ na Koryčanských Pasekách.

- předkladatel Ing. Radim Holiš

6. ODBOR FINANČNÍ

předkladatel Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Radim Holiš

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4/2020

6.2 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 5/2020

6.3 Projednání a schválení „Závěrečného účtu města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2019“ a schválení účetní závěrky 2019

6.4 Projednání závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2019

7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Oddělení majetkoprávní, předkladatel Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš

7.1 Projednání a schválení převodu spoluvlastnických podílů ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm na pozemcích p.č. st. 1196 (č.p. 901), p.č. st. 1197 (č.p. 902), p.č. st. 1269 (č.p. 1093), p.č. st. 1992 (č.p. 1155), p.č. st. 2276 (č.p. 1549) a p.č. st. 1195 (č.p. 900) pod bytovými domy, vlastníkům bytových jednotek v k.ú. Rožnov p.R.

7.2 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení části pozemků p.č. 2357/3, p.č. 2409/5 a p.č. st. 452 v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví paní E.S. pro budoucí stavbu chodníku

7.3 Projednání a schválení Plánovací smlouvy (Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví k věcem) na vybudování a převod technické infrastruktury ke stavbě „Rozšíření veřejného vodovodu Rožnov p.R. – Láz“ se soukromým investorem v lokalitě Pod Lázem panem V.R. (část plochy BI č.142)

7.4 Projednání a schválení Dohody o společném postupu přípravy a realizace stavby „Obnova povrchu silnice III/48612: Rožnov p.R., ul. Hradišťko

8. ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

předkladatel Mgr. Ing. Veronika Janíková, Ing. Radim Holiš

8.1 Změna ve složení Kontrolního výboru zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm

9. ODBOR ŠKOLSTVÍ A SPORTU

předkladatel Ing. Dušan Vrážel, Ing. Jan Kučera

9.1 Projednání a schválení Individuální dotace - II. kolo 2020

10. ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE A PROJEKTŮ

předkladatel Ing. Michal Laktiš, Ing. Jan Kučera

10.1 Informace o výsledcích celostátní soutěže MPSV „Obec přátelská rodině a seniorům 2020“

10.2 Příprava na implementaci CLLD v programovém období 2021 - 2027

10.3 Informace ke stavu projektu Kulturního centra Rožnov pod Radhoštěm předloženého v rámci Operačního programu ŽP

10.4 Projednán í závěrečného účtu Sdružení Mikroregionu Rožnovsko za rok 2019

11. OSTATNÍ PODÁNÍ

11.1 Zpráva jednatele o činnosti společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o, předkladatel Bc. Stanislav Zlámal

11.2 Zpráva jednatele o činnosti společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., předkladatel Rostislav Polášek -

12. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ

12.1 Informace k investičním projektům, předkladatel Ing. Radim Holiš, Ing. Dita Vávrová

12.2 Informace o konání valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., předkladatel Ing. Jan Kučera

12.3 Informace o činnosti Destinační společnosti Valašsko, předkladatel Ing. Radim Holiš

Ing. Radim Holiš, v.r.

starosta města

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 23. června 2020

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).
Vytvořeno 23.6.2020 10:21:42 - aktualizováno 23.6.2020 10:23:34 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load