Pozvánka na XII. zasedání zastupitelstva města

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

POZVÁNKA

na 12. schůzi Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,

která se koná dne 15. 09. 2020 od 14:00 hodin

Obřadní místnost Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm

Program:

1. Procesní body

1 - Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise

2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města

2. Útvar tajemníka

3 - Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města

4 - Zpráva o činnosti rady města

5 - Informace o sporu s IPR

3. Odbor finanční

6 - Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 7

4. Odbor správy majetku

7 - Převod pozemků pod místní komunikací v lokalitě Láz

8 - Projednání a schválení kupní smlouvy č. 235/2020/OSM o koupi lesních pozemků v k. ú. Hutisko

9 - Projednání a schválení bezúplatného převodu pozemku p.č. 765/1 (ul. Tvarůžkova) v k.ú. Tylovice od ČR-Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm

5. Odbor kanceláře starosty

10 - Pojmenování ulice

11 - Udělení ocenění města Rožnov pod Radhoštěm pro rok 2020

6. Odbor školství a sportu

12 - Projednání a schválení změny použití účelového investičního příspěvku poskytnutého ZŠ Záhumení v roce 2019

7. Odbor investic

13 - Informace o investičních akcích

8. Odbor strategického rozvoje a projektů

14 - Informace o možnostech zadržování dešťových vod

9. Různé

15 - Zpráva jednatele společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o.

16 - Zpráva jednatele společnosti TV Beskyd s.r.o.

Ing. Radim Holiš, v.r.

starosta města

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 8. září 2020

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).

Vytvořeno 8.9.2020 9:49:45 - aktualizováno 8.9.2020 9:54:21 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load