Pozvánka na zastupitelstvo města

Město Rožnov pod Radhoštěm

P O Z V Á N K A

na IX. zasedání zastupitelstva města

Starosta města Rožnov pod Radhoštěm svolává v souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční

v úterý 11. února 2020 od 14:00 hodin

v obřadní místnosti MěÚ Rožnov pod Radhoštěm

(budova radnice, Masarykovo náměstí 128)

PROGRAM

1. Zahájení

2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise

3. Schválení programu jednání zastupitelstva města

4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města

4.2 Zpráva o činnosti rady města

- předkladatel Mgr. Roman Hep

5.1 Informace o probíhajícím sporu s IPR

- předkladatel Mgr. Petra Pšenicová

6. ODBOR FINANČNÍ

předkladatel Ing. Martin Hrnčárek, Ing. Radim Holiš

6.1 Rozpočtové opatření č. 1

6.2 Změna vyhlášky o místních poplatcích

7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Oddělení majetkoprávní , předkladatel Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Radim Holiš

7.1 Projednání a schválení směnné smlouvy se smlouvou darovací na směnu pozemků a bezúplatný převod chodníku, opěrných zídek a veřejného osvětlení chodníku mezi městem a společností RETIGO s.r.o.

7.2 Projednání a schválení směnné smlouvy se smlouvou darovací na směnu pozemků a bezúplatný převod veřejně přístupné účelové komunikace mezi městem a společností RETIGO s.r.o.

7.3 Projednání a schválení směnné smlouvy na směnu pozemků p.č. 3728/6, p.č. 3728/94, p.č. 3728/97 a p.č. 3728/104 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za pozemky ve vlastnictví České republiky – Ředitelství silnic a dálnic ČR, vše pozemky pod a u silnice I/35 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. nábřeží Dukelských hrdinů)

7.4 Projednání a schválení plánovací smlouvy na vybudování a převod nové veřejné dopravní infrastruktury, účelové komunikace na části pozemku p.č. 249/27 v k.ú. Rožnov p.R. a části pozemku p.č.729 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se soukromým investorem v lokalitě ul. Hrnčířská

7.5 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě směnné na směnu části městského pozemku p.č. 11 za pozemek p.č. 3690/42 a část pozemku p.č. 3690/21 ve vlastnictví společnosti Moravská nemovitostní a.s. s dohodou o budoucím zřízení předkupního práva pro město Rožnov pod Radhoštěm (Paláčkův mlýn)

7.6 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví k věcem na vybudování a převod technické infrastruktury ke stavbě „Komunikace a inženýrské sítě na parc. č. 1565/4, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm“ se soukromými investory v lokalitě ul. Sluneční (část plochy BI č.35)

8. ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY,

předkladatel Mgr. Ing. Veronika Janíková, Ing. Radim Holiš

8.1 Volba přísedících k Okresnímu soudu ve Vsetíně pro období 2020 - 2024

8.2 Schválení odměn členům a předsedům komisí a výborů za rok 2019, kteří nejsou současně zastupiteli města

8.3 Aktualizace "Zásad pro poskytnutí odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, členům výborů zastupitelstva města, komisí rady města a zvláštních orgánů města" a stanovení výše odměny za výkon funkce neuvolněného místostarosty

předkladatel Mgr. Ing. Veronika Janíková, Mgr. Kristýna Kosová

8.4 Pojmenování ulice - Harcovna

9. ODBOR ŠKOLSTVÍ A SPORTU

předkladatel Ing. Dušan Vrážel, Ing. Jan Kučera

9.1 Projednání a schválení Individuální dotace 1. kolo

9.2 Projednání a schválení Programové podpory 2020

10. ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE A PROJEKTŮ

předkladatel Ing. Michal Laktiš, Ing. Jan Kučera

10.1 Informace o spolupráci města Rožnov pod Radhoštěm s partnerskými městy v roce 2020

10.2 Rodinná politika města Rožnov pod Radhoštěm 2020 - 2022

10.3 Potvrzení o zajištění vlastních zdrojů na dofinancování projektu JSDH_ V2_ 2020 „Pořízení nového dopravního automobilu“

10.4 Projednání a schválení Plánu přípravy na stárnutí 2020 - 2021

11. OSTATNÍ PODÁNÍ

11.1 Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2019, předkladatel Ing. Radim Holiš, Bc. Aleš Pilař

11.2 Vyvěšení tibetské vlajky na budově Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm, předkladatel Mgr. Kristýna Kosová

12. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ

12.1 Informace k investičním projektům, předkladatel Ing. Radim Holiš, Ing. Dita Vávrová

Ing. Radim Holiš, v.r.

starosta města

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 4. února 2020

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).

Vytvořeno 4.2.2020 9:05:21 - aktualizováno 4.2.2020 10:03:56 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load