Pozvánka na XIX. zasedání zastupitelstva města

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

POZVÁNKA

na 19. schůzi Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,

která se koná dne 09. 11. 2021 od 14:00 hodin

v Obřadní místnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm

Program:

A) Procesní body

1 - Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise

2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města

B) Útvar tajemníka

3 - Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení podnětů

4 - Zpráva o činnosti rady města

C) Odbor finanční

5 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 9/2021

6 - Projednání a schválení obecně závazných vyhlášek – místní poplatky

D) Odbor strategického rozvoje a projektů

7 - Přeshraniční spolupráce INTERREG SK – CZ Kysucké Nové Mesto + Rožnov pod Radhoštěm

8 - Koncepce parkování na sídlištích Koryčanské Paseky a Láz

E) Odbor školství a sportu

9 - Stanovení nového postupu převodu městských sportovních zařízení

10 - Projednání a schválení programů programové dotace a časový harmonogram pro poskytování dotací pro rok 2022

F) Odbor správy majetku

11 - Projednání a schválení bezúplatného převodu pozemků p. č. 380, p. č. 381 a p. č. 382, vše v k. ú. Hážovice

12 - Projednání a schválení prodeje městského pozemku p. č. 2767/51 a odkoupení pozemku p. č. 2767/52 vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm.

13 - Prodej částí městského pozemku p. č. 404/1 v k. ú. Dolní Bečva

14 - Projednání a schválení směny pozemků p. č. 211/12 a p. č. 211/13 ve vlastnictví města za pozemek p. č. 212/5 to vše v k. ú. Hážovice

15 - Revokace usnesení č. 16/18 ze dne 14.09.2021 a projednání a schválení výkupu pozemku pro stavbu vodojemu v lokalitě Horní Paseky

16 - Prodej celého pozemku p. č. 673/3, pozemku p. č. 674/2 a pozemku p. č. 675/4 v k. ú. Tylovice

17 - Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 10/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

G) Odbor kanceláře starosty

18 - Snížení počtu členů rady města

19 - Svěření úkolů místostarostům města (rozdělení gescí)

20 - Petice ve věci řízení společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o.

H) Různé

21 - Informace o Valné hromadě Sdružení Mikroregionu Rožnovsko

22 - Informace, podněty

Ing. Jiří Pavlica

starosta města

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 1. listopadu 2021

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).

Vytvořeno 2.11.2021 8:46:20 - aktualizováno 2.11.2021 8:53:01 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load