Pozvánka na XV. zasedání zastupitelstva města

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

POZVÁNKA

na 15. schůzi Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,

která se koná dne 23. 02. 2021 od 14:00 hodin

v obřadní místnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm

Program:

A) Procesní body

1 - Jmenování zapisovatele a určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise

2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města

B) Útvar tajemníka

3 - Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města

4 - Zpráva o činnosti rady města

C) Odbor finanční

5 - Průběžná informace o nákladech a výnosech zařízení na měření rychlosti - ,,Radar“

6 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 1/2021

D) Odbor strategického rozvoje a projektů

7 - Informace o zhotovení segmentových koncepcí a schválení Strategického plánu rozvoje města na roky 2021-2030

8 - Informace o průběhu zpracování Plánu udržitelné městské mobility a scénářích rozvoje

E) Odbor školství a sportu

9 - Programová podpora 2021

10 - Individuální dotace 2021 I. kolo

F) Odbor správy majetku

11 - Projednání a schválení kupní smlouvy č. 028/2021/OSM na prodej pozemků p. č. 569, p. č. 565/1, p. č. 561/23 a p. č. 573/24 v k. ú. Hážovice společnosti Valašský golfový klub spol. s r.o.

12 - Projednání a schválení Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 29/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Zlínským krajem (převod silnice na ul. Palackého včetně pozemků a mostu u Eroplánu)

13 - Projednání a schválení smlouvy o koupi staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm od společnosti EDEN ROŽNOV s.r.o. (lokalita Eden, I.etapa) do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, č.30/2021/OSM

14 - Schválení „Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku“ č. 37/2021/OSM v k. ú. Tylovice od ČR-Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm (nově oddělený pozemek p. č. 837/12 z pozemku p. č. 837/1, ul. Hrnčířská)

G) Odbor kanceláře starosty

15 - Změny ve vedení města a nové svěření pravomocí místostarostům

16 - Mikroregion Vsetínsko - změna zástupce za město Rožnov pod Radhoštěm

17 - Schválení návrhu odměn členům a předsedům komisí a výborů za rok 2020, kteří nejsou současně členy zastupitelstva města

18 - Volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm

19 - Revokace části usnesení zastupitelstva města č. 23/XIII ze dne 21. 6. 2016

20 - Informace o činnosti městských kulturních příspěvkových organizací v době epidemie COVID-19 v roce 2020

H) Různé

21 - Vyvěšení tibetské vlajky na budově Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm dne 10. března 2021

22 - Projednání souhrnné hodnotící informace o mediálních výstupech společnosti TV Beskyd s.r.o.

23 - Výroční zpráva o činnosti městské policie

24 - Informace k Portálu životních situací

Ing. Jan Kučera, MSc. v. r.

místostarosta města

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 16. února 2021

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71,  zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích).

Vytvořeno 16.2.2021 13:35:49 - aktualizováno 16.2.2021 13:43:37 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load