Pozvánka na XVI. zasedání zastupitelstva města

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

POZVÁNKA

na 16. schůzi Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,

která se koná dne 20. 04. 2021 od 14:00 hodin

v Obřadní místnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm

Program:

A) Procesní body

1 - Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise

2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města

B) Útvar tajemníka

3 - Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města

4 - Zpráva o činnosti rady města

C) Odbor finanční

5 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 3/2021

6 - Smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku-financování autobusové linky Dolní Paseky

7 - Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dobrovolných příspěvků na realizaci projektu „Čistá řeka Bečva II“

8 - Aktualizace obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

9 - Schválení Darovací smlouvy v souvislosti s hromadnou otravou ryb v řece Bečvě

D) Odbor strategického rozvoje a projektů

10 - Schválení dodatku č. 1 k malému projektu přeshraniční spolupráce "Hovorme o jedle-žime zdravo a chutne" v rámci INTERREG V-A SK - CZ Fond malých projektů

11 - Proces SEA - Schválení Prohlášení ke Strategickému plánu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021-2030

12 - Územní studie Pod Chlacholovem-Pařeničky

13 - Informace o přípravě dokumentu Pravidla pro posuzování a podporu revitalizací bytových domů

14 - Navržení zástupce města Rožnov p. R. do orgánů Národní sítě Zdravých měst ČR

E) Odbor správy majetku

15 - Projednání a schválení revokace bodu 1) usnesení č. 9/XIX ze dne 20. 6. 2017 a nové projednání a schválení prodeje části městského pozemku p. č. 1398/3 nově označeného jako p. č. 1398/3 o výměře 251 m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a odkoupení pozemku p. č. 478/50 v k. ú. Dolní Bečva.

16 - Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení části pozemku p. č. 855 v k. ú. Rožnov p. R. pro budoucí stavbu chodníku v lokalitě Láň

17 - Projednání a schválení prodeje městského pozemku p. č. 336 a části městského pozemku p. č. 335 v k. ú. Hážovice

18 - Projednání a schválení koupě pozemku p. č. 196/5 v k. ú. Hážovice

19 - Projednání a schválení kupní smlouvy č. 027/2021/OSM o koupi části pozemku p. č. 1040/30 v k. ú. Rožnov p. Radh. ve vlastnictví společnosti JANEK, spol. s r.o.

20 - Revokace usnesení č. 17/XXII. ze dne 12.12.2017 a informace o průběhu jednání o pronájmu Společenského domu se SYNOT REAL ESTATE, k. s.

21 - Projednání a schválení plánovací smlouvy na vybudování nové veřejné dopravní infrastruktury, účelové komunikace na části pozemku p. č. 260 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm se soukromým investorem v lokalitě ul. Nezdařilova

22 - Projednání a schválení darovací smlouvy č. 97/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Zlínským krajem (převod silnice na ul. Palackého včetně pozemků a mostu u Eroplánu).

23 - Projednání a schválení Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 98/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Zlínským krajem (převod silnice III/48612 na ul Bezručova, ul. Hradišťko a části ul. Dolní Paseky včetně pozemku p. č. 3613/3 v k. ú. Rožnov p.R.).

24 - Projednání a schválení směny lesního pozemku p. č. 878/1 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za pozemky ve vlastnictví ČR – Lesy České republiky, s. p. v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm

25 - Informace k projektu "Revitalizace části nábřeží Dukelských hrdinů"

F) Odbor kanceláře starosty

26 - Vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu

27 - Informace o vyřizování stížností a petic za rok 2020

28 - Pojmenování stávajících nepojmenovaných úseků ulic

29 - Schválení postupu při převodu městských sportovišť

30 - Informace k návrhu nového jednacího řádu zastupitelstva města

31 - Informace o změně názvu městské kulturní příspěvkové organizace

G) Odbor investic

32 - Informace o investičních akcích ve městě

H) Různé

33 - Informace, podněty

Ing. Radim Holiš

starosta města

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 12. dubna 2021

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71,  zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích).

Vytvořeno 12.4.2021 16:11:01 - aktualizováno 12.4.2021 16:17:10 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load