Pozvánka na XVII. zasedání zastupitelstva města

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

POZVÁNKA

na 17. schůzi Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,

která se koná dne 22. 06. 2021 od 14:00 hodin

v Obřadní místnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm

Program:

A) Procesní body

1 - Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise

2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města

B) Útvar tajemníka

3 - Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení podnětů

4 - Zpráva o činnosti rady města

5 - Souhlas s čerpáním obecné finanční rezervy

C) Odbor finanční

6 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 4/2021

7 - Projednání a schválení Závěrečného účtu města 2020 a schválení účetní závěrky 2020

8 - Projednání závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2020

D) Odbor strategického rozvoje a projektů

9 - Informace o zhotovení dokumentu Plán udržitelné mobility města

10 - Schválení dokumentu Pravidla pro posuzování a podporu revitalizací bytových domů a schválení aktualizace FRTI

11 - Schválení záměru zajištění energetických úspor ve vybraných budovách ve vlastnictví města a jím zřizovaných příspěvkových organizací prostřednictvím financování metodou EPC (Energy Performance Contracting)

E) Odbor školství a sportu

12 - Zřízení organizace Sport Rožnov, příspěvková organizace

13 - Individuální dotace 2021 II. kolo

14 - Projednání Programové podpory 2021 v návaznosti na pandemii koronaviru

F) Odbor správy majetku

15 - Projednání a schválení prodeje pozemku p. č. 211/10 ve vlastnictví města a výkup pozemků p. č. 198/3 a p. č. 211/14 v k. ú. Hážovice

16 - Projednání a schválení převodu spoluvlastnických podílů ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm na pozemcích p. č. st. 2336 (č.p. 1349) a p. č. st. 2293 (č.p. 1534) pod bytovými domy, vlastníkům příslušných bytových jednotek v k. ú. Rožnov p. R.

17 - Revokace usnesení č. 18/VIII ze dne 10.12.2019 a projednání a schválení kupní smlouvy č. 144/2021/OSM na prodej části pozemku p. č. 1306/1 k. ú. Rožnov p. Radh.

18 - Projednání a schválení koupě stavby technického vybavení bez č. p na pozemku p. č. st. 1376 v k. ú. Rožnov p. R. (bývalá trafostanice na Hradisku)

19 - Projednání a schválení smlouvy o koupi stavby veřejné technické infrastruktury "Prodloužení splaškové kanalizace, Sladské" v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm od soukromých investorů do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm.

20 - Projednání a schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o výkupu inženýrských sítí č. 221/2017/OSM v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm od soukromých vlastníků (lokalita Za Sokolovnou, II. etapa) do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm-úprava vyplacení poslední splátky.

21 - Informace o průběhu jednání o pronájmu Společenského domu se SYNOT REAL ESTATE, k. s.

G) Odbor kanceláře starosty

22 - Pojmenování stávajících nepojmenovaných úseků ulic (prodloužení definičních čar ulic)

23 - Schválení jednacího řádu zastupitelstva města

24 - Vydání obecně závazné vyhlášky č. 4/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2021, kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu

H) Odbor investic

25 - Informace o investičních akcích ve městě

I) Různé

26 - Schválení plánu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm pro druhé pololetí roku 2021

27 - Informace o konání valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.

28 - Informace, podněty

Ing. Radim Holiš

starosta města

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 14. června 2021

Vytvořeno 14.6.2021 16:27:40 - aktualizováno 14.6.2021 16:33:46 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load