Pozvánka na XVIII. zasedání zastupitelstva města

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

POZVÁNKA

na 18. schůzi Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,

která se koná dne 14. 09. 2021 od 14:00 hodin

v Obřadní místnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm

Program:

A) Procesní body

1 - Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise

2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města

B) Útvar tajemníka

3 - Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení podnětů

4 - Zpráva o činnosti rady města

C) Odbor finanční

5 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 6/2021

6 - Průběžná informace o zajištění financování na nákup budov České pošty, s. p. - úvěr

D) Odbor strategického rozvoje a projektů

7 - Aktualizace Koncepce rozvoje bydlení města 2018-2028

8 - Obec přátelská seniorům 2021

E) Odbor školství a sportu

9 - Obecně závazná vyhláška č. 5/2021, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Rožnov pod Radhoštěm

10 - Rozhodnutí o přechodu "detašovaného pracoviště MŠ Horní Paseky " z MŠ Na Zahradách na MŠ 5. května 1527 a schválení dodatků ke zřizovacím listinám

F) Odbor správy majetku

11 - Projednání a schválení koupě částí pozemků p. č. 658/1 a p. č. 655 v k. ú. Tylovice

12 - Projednání a schválení výkupu pozemků pro stavbu vodojemu v lokalitě Horní Paseky

13 - Projednání a schválení darovací smlouvy č. 198/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Zlínským krajem (převod silnice III/48612 na ul Bezručova, ul. Hradišťko a části ul. Dolní Paseky včetně pozemku p. č. 3613/3 v k. ú. Rožnov p.R.).

14 - Projednání a schválení smlouvy o koupi staveb veřejné technické infrastruktury „Prodloužení splaškové kanalizace a vodovodního řádu na parc. č. 559/3, 560/2, 561/5, 567/2 v k. ú. Tylovice“ od soukromého investora do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm.

15 - Prodej městských pozemků p. č 2767/32 a p. č. 2767/50 vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm

16 - Projednání a schválení dohody o zrušení kupní smlouvy č. 144/2021/OSM/1 k prodeji části pozemku p. č. 1306/1 v k. ú. Rožnov p. Radh., projednání žádosti o směnu pozemků a informace k údržbě veřejné zeleně části pozemku p. č. 1306/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm

G) Odbor kanceláře starosty

17 - Změna názvu T-klubu, kulturní agentury, příspěvkové organizace

18 - Nová vizuální identita města Rožnov pod Radhoštěm - představení vítězného návrhu

19 - Jednací řád zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm

20 - Rezignace Ing. Radima Holiše na funkci starosty města Rožnov pod Radhoštěm

21 - Změny ve vedení města Rožnov pod Radhoštěm a volba nového starosty

22 – Změny ve složení Finančního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm

23 - Změny ve složení Strategického výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm

24 - Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Sdružení mikroregion Rožnovsko

25 - Pověření zastupitele funkcí "Politik pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21"

26 - Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Místní akční skupiny Rožnovsko

27 - Delegování zástupce města Rožnov pod Radhoštěm na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

28 - Pověření členů zastupitelstva města funkcí oddávajícího

H) Různé

29 - Informace, podněty

Ing. Radim Holiš

starosta města

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 6. září 2021

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71,  zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích).

Vytvořeno 6.9.2021 16:03:05 - aktualizováno 6.9.2021 16:04:47 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load