Pozvánka na XX. zasedání zastupitelstva města

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

POZVÁNKA

na 20. schůzi Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,

která se koná dne 07. 12. 2021 od 14:00 hodin

ve Společenském domě na ulici Palackého 487

Program:

A) Procesní body

1 - Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise

2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města

B) Útvar tajemníka

3 - Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení podnětů

4 - Zpráva o činnosti rady města

C) Odbor strategického rozvoje a projektů

5 - Zájem o vstup do kategorie B – MA21

6 - Informativní zpráva k reportu aktivit Akčního plánu 2022-2025

7 - Projednání a schválení Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm

D) Odbor školství a sportu

8 - Dodatek ke zřizovací listině SVČ

9 - Návratná finanční výpomoc – Iskérka

E) Odbor správy majetku

10 - Revokace usnesení č. 14/18 ze dne 14.09.2021 a projednání a schválení kupní smlouvy se zrušením věcného břemene na výkup částí pozemků p. č. 658/1 a p. č. 655 v k. ú. Tylovice

11 - Projednání a schválení smlouvy o koupi staveb veřejné technické infrastruktury „Komunikace a inženýrské sítě na parc. č. 1565/4, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm“ od soukromých investorů v lokalitě ul. Sluneční do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm

12 - Projednání a schválení dodatku č. 2 k plánovací smlouvě stavby „Prodloužení splaškové kanalizace“ se soukromým investorem v lokalitě Horní Paseky, ul. Žerotínská v pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm

F) Odbor kanceláře starosty

13 - Projednání a volba kandidátů na funkci přísedících u Okresního soudu ve Vsetíně na volební období 2022–2026

G) Odbor finanční

14 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 12/2021

15 - Převod disponibilních zdrojů z Fondu rozvoje technické infrastruktury

16 - Investiční akce Přístavba knihovny – uvolnění kulturní rozpočtové rezervy

17 - Projednání a schválení návrhu rozpočtu města na rok 2022

18 - Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční podporu společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. pro rok 2022

19 - Převod střediska zimní stadion, do společnosti Krytý Bazén Rožnov spol. s r.o.

20 - Investiční akce Kulturní centrum

H) Různé

21 - Kontrola efektivity výdajů města Rožnova p. R. na propagaci cestovního ruchu v letech 2019 a 2020

22 - Informace o cenách vodného a stočného pro rok 2022

23 - Informace, podněty

Ing. Jiří Pavlica

starosta města

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 30. listopadu 2021

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).

Vytvořeno 30.11.2021 10:44:27 - aktualizováno 30.11.2021 10:50:54 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load