Pozvánka na II. zasedání zastupitelstva města

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

POZVÁNKA

na 2. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,

které se koná dne 08. 11. 2022 od 14:00 hodin

v obřadní místnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm

Program:

A) Procesní body

1 - Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise

2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města

B) Útvar tajemníka

3 - Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení podnětů

4 - Zpráva o činnosti rady města

5 - Informace o investičních akcích Kulturní centrum a Přístavba městské knihovny

C) Odbor kanceláře starosty

6 - Volba členů finančního výboru

7 - Volba členů kontrolního výboru

8 - Zřízení strategického výboru

9 - Určení zastupitele pro jednání ve věci územního plánování pro město Rožnov pod Radhoštěm dle zákona č.183/2006 Sb. v platném znění

10 - Delegování zástupce města Rožnov pod Radhoštěm a náhradníků na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.,

11 - Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Sdružení Mikroregion Rožnovsko

12 - Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko

13 - Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Místní akční skupiny Rožnovsko

14 - Pověření zastupitele funkcí „Politik pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21“

15 - Rozdělení činností mezi starostou a místostarosty

16 - Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města

D) Odbor finanční

17 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 12

E) Odbor školství a kultury

18 - Individuální dotace 2022 III. kolo

19 - Projednání a schválení programů programové dotace a časový harmonogram pro poskytování dotací pro rok 2023

F) Odbor správy majetku

20 - Prodej pozemků města p. č. 2300/12, p.č. 2300/13, p. č. 2300/14, p.č. 2300/15, p. č. 2300/16 a p. č. 2767/54 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm - Dolní Paseky ulice V Mokrém

G) Různé

21 - Informace, podněty

Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta města

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 1.11.2022

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy ( dle ustanovení § 71 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Vytvořeno 1.11.2022 12:16:29 - aktualizováno 1.11.2022 12:30:46 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load