Pozvánka na XXIII. zasedání zastupitelstva města

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

POZVÁNKA

na 23. schůzi Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,

která se koná dne 22. 02. 2022 od 14:00 hodin

v sále v budově Brillovky, ul. Bezručova 211, Rožnov pod Radhoštěm

Program:

A) Procesní body

1 - Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise

2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města

B) Útvar tajemníka

3 - Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení podnětů

4 - Zpráva o činnosti rady města

C) Odbor finanční

5 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 4

D) Odbor školství a kultury

6 - Programová podpora 2022

7 - Individuální dotace 2022 I. kolo

8 - Projednání a schválení Dodatku č.7 smlouvy o spolupráci s NMVP_VMP pro rok 2022

9 - Projednání a schválení zřizovací listiny příspěvkové organizace města: Téčko, příspěvková organizace

E) Odbor správy majetku

10 - Projednání a schválení koupě pozemků pod místní komunikací v lokalitě Horní Paseky Sladské

11 - Projednání a schválení prodeje části pozemku p.č. 3628/2 v k.ú.Rožnov pod Radhoštěm v lokalitě Horní Paseky Sladské

12 - Projednání a schválení směnné smlouvy č. 33/2022/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Lesy České republiky, s.p. (směna lesního pozemku p.č. 878/1 ve vlastnictví města Rožnov p.R. za pozemky ve vlastnictví ČR – Lesy ČR v k. ú. Rožnov p.R.).

F) Odbor kanceláře starosty

13 - Schválení návrhu odměn členům a předsedům komisí a výborů za rok 2021, kteří nejsou současně členy zastupitelstva města

14 - Volba přísedících k Okresnímu soudu ve Vsetíně pro období 2022 až 2026

G) Různé

15 - Projednání souhrnné hodnotící informace o mediálních výstupech společnosti TV Beskyd s.r.o.

16 - Zpráva o činnosti městské policie za rok 2021

17 - Informace o investičních akcích ve městě

18 - Informace k dopravnímu napojení průmyslové zóny Zubersko

19 - Informace k návrhu nového jednacího řádu zastupitelstva města

20 - Představení jednatele společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s.r.o.

21 - Informace, podněty

Ing. Jiří Pavlica

starosta města

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 15. února 2022

Tato pozvánka slouží dle § 71 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů členům rady města k poskytování pracovního volna s náhradou mzdy/platu.

Vytvořeno 15.2.2022 14:15:48 - aktualizováno 22.2.2022 13:15:49 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load