Pozvánka na XXV. zasedání zastupitelstva města

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

POZVÁNKA

na 25. schůzi Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,

která se koná dne 10. 05. 2022 od 14:00 hodin

                     v sále v budově Brillovky, ul. Bezručova 211, Rožnov pod Radhoštěm

 

Program:

A) Procesní body

1 - Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise

2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města

3 - Informace k rezignaci zastupitele, slib nového zastupitele

4 - Rezignace na post radního města, volba nového radního města

B) Útvar tajemníka

5 - Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení podnětů

6 - Zpráva o činnosti rady města

7 - Informace o stávajícím počtu zaměstnanců MÚ včetně dat z benchmarkingu

8 - Informace o České poště

C) Odbor investic

9 - Informace o investičních akcích Kulturní centrum a Přístavba městské knihovny

D) Odbor finanční

10 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 6/2022

11 - Smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku - financování autobusové linky Dolní Paseky

E) Odbor školství a kultury

12 - Projednání a schválení OZV o zkrácení doby nočního klidu v roce 2022

F) Odbor strategického rozvoje a projektů

13 - Zpráva o činnosti energetika města

14 - Informace o monitorovací stanici kvality ovzduší

G) Odbor správy majetku

15 - Projednání a schválení směny nově odděleného pozemku p. č. 1152/4 díl „a“ o výměře 156 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za nově oddělený pozemek p. č. 1152/38 o výměře 156 m2 ve vlastnictví Z S, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm.

16 - Projednání a schválení směny nově odděleného pozemku p. č. 1543/96 o výměře 25 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za nově oddělený pozemek p. č. 1543/95 o výměře 25 m2 ve vlastnictví P Š, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm.

17 - Revokace usnesení č. 11/23/ZM/22/02/2022 ze dne 22.02.2022 a projednání a schválení kupní smlouvy na výkup pozemků p. č. 1910/32 a p. č. 3630/18 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm

18 - Projednání a schválení směnné smlouvy č. 92/2022/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o. (směna části městského pozemku p. č. 1040/2 za část pozemku p. č. 1002/62 ve vlastnictví ON SEMICONDUCTOR, vše v k. ú. Rožnov p. Radh - v rámci projektu Revitalizace náměstí. 1.máje).

19 - Projednání a schválení směnné smlouvy č. 93/2022/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a soukromým vlastníkem S.K. (směna části městského pozemku p. č. 3237/5 za část pozemku soukromého vlastníka p. č. 3237/6 vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm.

H) Odbor kanceláře starosty

20 - Informace o spolupráci města Rožnov pod Radhoštěm s partnerskými městy v roce 2022

21 - Vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

22 - Pojmenování stávajících nepojmenovaných úseků ulic (prodloužení definičních čar ulic)

I) Různé

23 - Projekt přeměny městských společností – snížení základního kapitálu a změna Zakladatelské listiny společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o.

24 - Informace, podněty

Ing. Jiří Pavlica

starosta města

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 2. května 2022

Tato pozvánka slouží dle § 71 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů členům rady města k poskytování pracovního volna s náhradou mzdy/platu.

Vytvořeno 3.5.2022 9:55:44 - aktualizováno 3.5.2022 10:04:09 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load