Pozvánka na XXVI. zasedání zastupitelstva města

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

POZVÁNKA

na 26. schůzi Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,

která se koná dne 21. 06. 2022 od 14:00 hodin

                     v sále v budově Brillovky, ul. Bezručova 211, Rožnov pod Radhoštěm

Program:

A) Procesní body

1 - Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise

2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města

B) Útvar tajemníka

3 - Informace o návrhu na spolufinancování výstavby vodovodu Horní Paseky

4 - Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení podnětů

5 - Zpráva o činnosti rady města

C) Odbor investic

6 - Informace o investičních akcích Kulturní centrum a Přístavba městské knihovny

D) Odbor finanční

7 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 7

8 - Projednání a schválení závěrečného účtu města 2021 a účetní závěrky 2021

9 - Projednání závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2021

10 - Aktualizace č. 4 pravidel čerpání Fondu rozvoje technické infrastruktury

E) Odbor školství a kultury

11 - Individuální dotace 2022 II. kolo

F) Odbor strategického rozvoje a projektů

12 - Schválení realizace malého přeshraničního projektu s názvem-Revitalizácia náučného chodníka v RpR

G) Odbor správy majetku

13 - Projednání a schválení směnné smlouvy č. 142/2022/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a soukromým vlastníkem K.Z. a kupní smlouvy č. 143/2022/OSM na prodej části městského pozemku do vlastnictví soukromých vlastníků (SJM Z+E.M.), vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (lokalita nad Sokolovnou).

14 - Projednání a schválení prodeje části pozemku p. č. 77, p. č. 74/1 a p. č. 3565/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm za účelem umístění trafostanice a smlouvy o budoucí smlouvě kupní uzavírané se společností ČEZ Distribuce, a.s.

H) Odbor kanceláře starosty 

15 - Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm na volební období 2022-2026

I) Různé

16 - Informace, podněty

Ing. Jiří Pavlica

starosta města

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 13.6.2022

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Vytvořeno 13.6.2022 15:16:23 - aktualizováno 13.6.2022 15:19:52 | přečteno 18x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load