Usnesení VI. řádného zasedání zastupitelstva města

Rožnova pod Radhoštěm, konaného 2.9.2003

1. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ust. § 85, písm. j), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, půjčky z „Fondu obnovy bytového fondu Města Rožnov pod Radhoštěm“, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města podepsat příslušné smlouvy o půjčce s žadateli v termínu do 2.10.2003.

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ust. § 85, odst. 1, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

2. prodej části pozemku p. č. 2238/3 - trvalý travní porost o výměře cca 1343 m2 v k. ú. Rožnov p.R. ve prospěch manželů Josefa a Anny Valchářových, bytem Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Paseky 1494.

Zastupitelstvo města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu zpracovat kupní smlouvu včetně podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a starostovi města podepsat příslušnou kupní smlouvu s kupujícími v termínu do 31. 12. 2003.

3. prodej části pozemku p. č. 1143/9 - orná půda o výměře cca 150 m2 v k. ú. Tylovice ve prospěch manželů Josefa a Dany Richtrových, bytem Rožnov pod Radhoštěm, Moravská 1442.
Zastupitelstvo města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu zpracovat kupní smlouvu včetně podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a starostovi města podepsat příslušnou kupní smlouvu s kupujícími v termínu do 31. 12. 2003.

4. smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy o odkoupení pozemků pro uložení inženýrských sítí a výstavbu místní obslužné komunikace v k.ú. Rožnov p. R. od vlastníků, dle důvodové zprávy a jejich nabytí do majetku města Rožnov pod Radhoštěm.
Současně ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu zajistit vyhotovení a podepsání jednotlivých budoucích kupních smluv a starostovi města podepsat předmětné smlouvy v termínu do 31.12.2003.

5. prodej bytu č.14 v domě čp.1773 na ulici Kulturní v Rožnově p.R. o velikosti 2+1 vítězi veřejné obchodní soutěže Ing.Radku Ulrichovi, bytem Kulturní 1773, Rožnov p.R. za kupní cenu 560.000,-Kč.
Jako 1. náhradníka schvaluje p. Tomáše Karolu - kupní cena 550.505,- Kč a 2. náhradníka p. Jána Kubalu - kupní cena 526.000,-Kč, dle důvodové zprávy.

6. Zastupitelstvo města neschvaluje ve smyslu §85, odst.1, písm.a), zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodej bytu č.8, dle důvodové zprávy v domě čp.1573 na ulici Oděská v Rožnově p.R. o velikosti 2+0 s nájemcem vítězi veřejné obchodní soutěže Mgr. Liboru Holemému, bytem Partyzánská čp.1118, Rožnov p.R. za kupní cenu ve výši 50% ceny dle znaleckého posudku, platného ke dni prodeje z majetku města.

7. Zastupitelstvo města se vzdává práva a promíjí pohledávky ve smyslu ust. § 85, písm. f), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, spočívající v poplatcích z prodlení, které nebyly dosud zaplaceny a vznikly z důvodů pozdní úhrady nájemného a služeb spojených s užíváním bytu ve vlastnictví města ke dni 2.9.2003 za podmínky, že dlužné nájemné a platby za služby spojené s užíváním bytu již byly nebo budou zaplaceny nejpozději do 31.12.2003, dle důvodové zprávy.

Zastupitelstvo města zároveň ruší své usnesení č.V/1 ze dne 17.6.2003.

Zastupitelstvo města podle § 84, odst. 2, písm.b), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a § 31 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a § 17 vyhlášky č.135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci,

8. schvaluje pořízení Změny č.3 územního plánu zóny „Palackého ulice“, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá odboru výstavby a územního plánu pořízení změny č.3 územního plánu zóny „Palackého ulice“.

9. schvaluje pořízení Změny č.1 územního plánu zóny „Na Zahradách“, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá odboru výstavby a územního plánu pořízení změny č.1 územního plánu zóny „Na Zahradách“.

Zastupitelstvo města zároveň ukládá technickým odborům MěÚ podílet se na koncepci záměru využití lokality a spolupracovat s OVaÚP na zadání Změny č.1 územního plánu zóny „Na Zahradách“.

Zastupitelstvo města podle § 84, odst. 2, písm.b), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a § 31 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a § 17 vyhlášky č.135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci,

10. a) schvaluje zapracování žádostí č.1,5,9,12,18,19,20,21,24,26,27 do Změny č.1 územního plánu města Rožnov p.R., dle důvodové zprávy.

Zastupitelstvo města podle § 84, odst. 2, písm.b), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a § 31 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a § 17 vyhlášky č.135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci,

10. b) schvaluje zapracování žádostí s omezením č. 3,4,8,13,17,24 dle příloh do Změny č.1 územního plánu města Rožnov p.R., dle důvodové zprávy.

c) neschvaluje zařazení zapracování žádostí č. 7, 23 do Změny č.1 s tím, že po doplnění žádostí bude rozhodnuto o jejich zapracování do následující změny územního plánu, dle důvodové zprávy.

d) neschvaluje zapracování žádostí č.2, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 22,25,28 do Změny č.1 územního plánu města Rožnov p.R., dle důvodové zprávy.

11. Zastupitelstvo města neschvaluje ve smyslu § 85, odst. 1, písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, žádost Gymnázia v Rožnově pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 1725 o převedení účelového grantu ve výši 17 000,-Kč, dle důvodové zprávy.

12. Zastupitelstvo města schvaluje zprávu kontrolního výboru, dle zadání ze 17. června 2003, dle důvodové zprávy.

RNDr. Václav Mikušek
starosta města


Mgr. Libuše Rousová místostarostka

V Rožnově p.R. 2.9.2003

Vytvořeno 14.3.2014 21:31:52 - aktualizováno 15.3.2014 9:29:21 | přečteno 61x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load