Usnesení VII. řádného zasedání zastupitelstva města

Rožnova pod Radhoštěm, konaného 21.10.2003

1. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 96, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, změnu jednacího řádu zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm ze dne 13.12.2000, dle návrhu předloženého v důvodové zprávě.

2. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm. j), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, půjčky z Fondu obnovy bydlení Města Rožnov p.R. žadatelům, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města podepsat příslušné smlouvy o půjčce s žadateli v termínu do 21.11.2003.

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm. a), zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

3. text dodatku č. 1 kupní smlouvy z 24.3.2003 o prodeji pozemků v k.ú. Rožnov p.R. mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností Elektroprojekta Rožnov, a.s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Boženy Němcové 1720, PSČ 756 61, IČ: 45193631 a ukládá starostovi města podepsat tento dodatek v termínu do 31.10.2003.
Zastupitelstvo města zároveň schvaluje v souladu s § 85, písm.f), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prominutí smluvní pokuty vyplývající z článku III. kupní smlouvy ze dne 24.3.2003 za období od 1.10.2003 do 21.10.2003.

4. prodej části pozemku p. č. 1306/1 – ostatní plocha, zeleň o výměře cca 1700 m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch Roberta Maléře, bytem Rožnov pod Radhoštěm, Obránců míru 1286.
Zastupitelstvo města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu zpracovat kupní smlouvu včetně podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a starostovi města podepsat tuto kupní smlouvu s kupujícím v termínu do 31. 12. 2003.

5. prodej části pozemku p. č. 2204/1 – ostatní plocha, neplodná o výměře cca 160 m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch manželů Ing. Jana a Šárky Valentových, bytem Praha 7, Trója, Trojská 148.
Zastupitelstvo města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu zpracovat kupní smlouvu včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí a starostovi města podepsat tuto kupní smlouvu s kupujícími do 31. 12. 2003.

6. bezúplatný převod pozemků p. č. 1707/3 – ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 23906 m2, st. p. č. 2255 o výměře 139 m2, včetně objektu občanské vybavenosti, st. p. č. 2256 o výměře 27 m2, včetně objektu technické vybavenosti, st. p. č. 923 o výměře 216 m2, včetně objektu občanské vybavenosti, st. p. č. 2180 o výměře 526 m2 a část p. č. 1040/12 – ost. plocha, manipulační plocha o výměře 1709 m2, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dále soubor movitých věcí dle předávacího protokolu ze dne 5. 5. 2000, vše ve prospěch společnosti Krytý bazén, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, Rožnov pod Radhoštěm.
Zastupitelstvo města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu zpracovat darovací smlouvu včetně podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a starostovi města podepsat tuto darovací smlouvu v termínu do 31. 12. 2003.

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, odst. 1, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

7. směnu pozemku p. č. 125/3 – zahrada o výměře 422 m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví manželů Josefa a Vlasty Balíkových, bytem Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1347 a pozemku p. č. 1101/20 – orná půda o výměře 1000 m2 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm.
Zastupitelstvo města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu zpracovat příslušnou směnnou smlouvu včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí a starostovi města podepsat tuto směnnou smlouvu v termínu do 31. 12. 2003.

8. prodej části pozemku p. č. 1012/2 – ostatní plocha o výměře cca 61 m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch Pavla Zetě, bytem Frenštát pod Radhoštěm, Dolní 440.
Zastupitelstvo města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu zpracovat kupní smlouvu včetně podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a starostovi města podepsat tuto kupní smlouvu s kupujícím v termínu do 31. 12. 2003.

9. koupení pozemků p. č. 1300/24 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 139 m2, p. č. 1301 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 418 m2 a p. č. 1303/20 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 219 m2, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, od Karla Dresslera, bytem Rožnov pod Radhoštěm, Palackého 450, Františka Filipa, bytem Valašské Meziříčí, Palackého 32, Boženy Pávkové, bytem Rožnov pod Radhoštěm, Pivovarská 1176, Jaroslavy Dresslerové, bytem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1159, Vítězslavy Strakošové, bytem Rožnov pod Radhoštěm, Lesní 1514 a Taťány Habartíkové, bytem Rožnov pod Radhoštěm, Horní Paseky 1377 a jejich nabytí do majetku města Rožnov pod Radhoštěm.
Zastupitelstvo města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu zpracovat kupní smlouvu včetně podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a starostovi města podepsat tuto kupní smlouvu s prodávajícími v termínu do 31. 12. 2003.

10. koupení pozemku p. č. 49/1 – zahrada o výměře 704 m2 a stavebního pozemku p. č. 691 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 206 m2, oba v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm od vlastníků těchto pozemků Jany Fassmannové , bytem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1357 a Aleny Kovandové, bytem Brno, Gorazdova 5 a jejich nabytí do majetku města Rožnov pod Radhoštěm.
Zastupitelstvo města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu zpracovat kupní smlouvu včetně podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a starostovi města podepsat tuto kupní smlouvu s prodávajícími v termínu do 31.10. 2003.

11. koupení pozemku p. č. 65/3 – ostatní plocha o výměře 11 m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm od Josefa Bartoně, bytem Rožnov p. R., Partyzánská 1099 a Boženy Tomáškové, bytem Rožnov p. R., Masarykovo náměstí 180 a jeho nabytí do majetku města Rožnov pod Radhoštěm.
Zastupitelstvo města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu zpracovat kupní smlouvu včetně podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a starostovi města podepsat tuto kupní smlouvu s prodávajícími v termínu do 30. 11. 2003.

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, odst. 1, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

12. koupení pozemků v k.ú. Tylovice, a to p.č.617 – ost. komunikace o výměře cca 530 m2, p.č.694/6 – orná půda o výměře 325 m2, p.č.791/6 – orná půda o výměře 509 m2 a p.č.792/3 – o výměře 487 m2 od stávajících vlastníků, uvedených v příloze na LV č. 617, 618, 654 a 667 ( celkem 29 osob ), celkem o výměře 1851 m2 do majetku města Rožnov pod Radhoštěm.
Zastupitelstvo města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu zajistit vyhotovení kupní smlouvy včetně podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a starostovi města tyto kupní smlouvy podepsat.

13. koupení prodloužení vodovodního řadu IPE 63 o délce 84,6 m v k.ú. Rožnov p.R. od soukromých investorů, zastoupených MUDr. Liborem Lacinou, Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm a jeho nabytí do majetku města Rožnov pod Radhoštěm.
Zastupitelstvo města ukládá :
- odboru finančnímu a majetkoprávnímu zajistit vyhotovení a podepsání kupní smlouvy a následné zaregistrování v evidenci majetku města
- odboru rozvoje a správy majetku zajistit veškeré náležitosti spojené s převzetím technické dokumentace a provozováním vodovodního řadu
- starostovi města podepsat kupní smlouvu.

Zastupitelstvo města neschvaluje v souladu s § 85, odst. 1, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

14. smlouvu o budoucí smlouvě kupní na odkoupení místní obslužné komunikace včetně pozemku pod ní v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od společnosti LIDL Česká republika v.o.s. se sídlem Praha 5, 155 00, K Hájům 2/1233 a jejich nabytí do majetku města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

Zastupitelstvo města :

15. schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, ve vazbě na § 85, písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dlouhodobé projekty pro oblast sociální a sportovní a zároveň vkládá do již schválených Zásad grantového systému města Rožnov p. R. body, týkající se dlouhodobých projektů, dle důvodové zprávy.

Zastupitelstvo města:

16. pověřuje místostarostu Ing. Františka Šulgana zastupováním města v souvislosti s těžbou uhlí a hořlavého zemního plynu na Dolu Frenštát a blízkém okolí, dle důvodové zprávy.RNDr. Václav Mikušek
starosta města

Ing. František Šulgan
místostarosta 

Vytvořeno 14.3.2014 21:33:30 - aktualizováno 15.3.2014 9:32:06 | přečteno 52x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load