Usnesení VIII. řádného zasedání zastupitelstva města

Rožnova pod Radhoštěm konaného 9.12.2003

1. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2, písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozpočtová opatření k příjmové a výdajové části rozpočtu města na rok 2003 ve výši 5 428 000 Kč, dle důvodové zprávy.

2. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 14, odst. 2, zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, a v souladu s § 84, odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Obecně závaznou vyhlášku č. 2/03, o místních poplatcích, dle návrhu předloženého v důvodové zprávě a ve znění změn schválených v průběhu jednání k článku 22, odst. (1), článku 31, odst. (1) a článku 41.
Zároveň ukládá starostovi a místostarostovi města, aby tuto vyhlášku podepsali. Městskému úřadu ukládá provést vyhlášení této vyhlášky ve smyslu § 12, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

3. Zastupitelstvo města schvaluje ve smyslu § 84, odst.2, písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zásady rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu města na rok 2004, dle důvodové zprávy.

Zastupitelstvo města schvaluje ve smyslu § 85, písm. j), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

4. přijetí kontokorentního úvěru ve výši 10.000.000,- Kč od České spořitelny a.s. Nový Jičín na zajištění plynulého financování výdajů města v roce 2004 s konečnou dobou splatnosti do 30.12.2004, dle důvodové zprávy. Zároveň schvaluje ručení tohoto úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města příslušnou smlouvu podepsat.

5. přijetí kontokorentního úvěru ve výši 17.000.000,- Kč od Komerční banky a.s. Valašské Meziříčí na zajištění plynulého financování výdajů města v roce 2004 a 2005 v souvislosti s obhospodařováním portfolia cenných papírů, dle důvodové zprávy.
Zároveň schvaluje ručení tohoto úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města příslušnou smlouvu podepsat.

6. Zastupitelstvo města deleguje ve smyslu § 84, odst.2, písm. g), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu města RNDr. Václava Mikuška k zastupování města Rožnov pod Radhoštěm na valné hromadě společnosti TV Beskyd s.r.o, Králova 380, Valašské Meziříčí, IČO: 25844334 dne 19.12.2003.

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, odst. 1, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

7. prodej části pozemku p.č. 1543/7 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 3 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch manželů Marka a Andrey Barošových, Masarykovo náměstí 171, Rožnov pod Radhoštěm. Zastupitelstvo města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu zpracovat kupní smlouvu a starostovi města tuto kupní smlouvu podepsat.

8. odkoupení pozemku p. č. 491/12 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 692 m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm od pana Karla Švejcary, bytem Uhliska 288, Rožnov pod Radhoštěm do majetku města Rožnov pod Radhoštěm.
Zastupitelstvo města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu zajistit vyhotovení kupní smlouvy, včetně podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a starostovi města tuto kupní smlouvu podepsat.

9. směnu pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, a to p.č. 3645 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1118 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za nově odměřené pozemky p.č. 768/11 – lesní pozemek o výměře 936 m2, p.č. 773/7 – ost. plocha, neplodná o výměře 233 m2 a p.č.773/8 – ost. plocha, neplodná o výměře 625 m2 ve vlastnictví ČR-Lesy České republiky, s.p.Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČO 42196451. Zastupitelstvo města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu zpracovat směnnou smlouvu včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí a starostovi města tuto směnnou smlouvu podepsat.

10. Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm ruší své usnesení č. VII/14 z 21.10.2003 a v souladu s § 85, odst. 1, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě kupní o odkoupení místní obslužné komunikace, včetně pozemku pod ní, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od společnosti LIDL Česká republika v.o.s. se sídlem Praha 5, K Hájům 2/1233, IČO 26178541 a jejich nabytí do majetku města Rožnov pod Radhoštěm.
Zastupitelstvo města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu zajistit vyhotovení budoucí kupní smlouvy a starostovi města předmětnou smlouvu podepsat.

11. Zastupitelstvo města schvaluje ve smyslu §85, odst.1, písm.a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodej nebytové jednotky – garáže v bytovém domě čp.1770 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, vítězi veřejné obchodní soutěže p. Radku Facovi, bytem Kulturní 1770, Rožnov p.R., za kupní cenu 170.000,-Kč a jako náhradnici schvaluje p. Yvetu Šromovou, bytem Kulturní čp.1772 za kupní cenu 152.500,-Kč, dle důvodové zprávy.

12. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, ve vazbě na § 85, písm. c), zákona o obcích, v platném znění, metodické pokyny dlouhodobých grantů pro oblast sociální a sportovní, dle důvodové zprávy.

13. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, změnu Zásad pro poskytování grantů z rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm ve smyslu připomínek Kulturní komise, dle důvodové zprávy.

14. Zastupitelstvo města vydává v souladu s § 35, odst.2, písm. i), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s §14, odst. 1, zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, Obecně závaznou vyhlášku č. 3/03, o spádových obvodech základních škol na území města zřizovaných Městem Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v důvodové zprávě.

15. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst.2, písm.b), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a § 31 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 17 Vyhlášky č.135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, pořízení změny č. 2 Územního plánu města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu lokality 1 a schvaluje změny regulativů pro územní rozvoj v plochách výroby, skladů a výrobních služeb, dle důvodové zprávy.

16. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2, písm. r), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, názvy dvou nových ulic v k. ú. Tylovice - „Na Vyhlídce“ a „Sadová“, dle důvodové zprávy.

17. Zastupitelstvo města jmenuje do správní rady Nadačního fondu pro rekonstrukci zimního stadionu v Rožnově pod Radhoštěm člena rady města p. Rudolfa Billa.RNDr. Václav Mikušek
starosta města

Mgr. Libuše Rousová
místostarostka

V Rožnově p.R. 9.12.2003    

Vytvořeno 14.3.2014 21:35:39 - aktualizováno 15.3.2014 9:31:29 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load