Usnesení IX. řádného zasedání zastupitelstva města

Rožnova pod Radhoštěm, konaného 17.2.2004

1. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2, písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozpočet města na rok 2004 ve výši 358.631.000,- Kč, dle důvodové zprávy.

2. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm. j), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, půjčky z „Fondu obnovy bydlení města Rožnova pod Radhoštěm“, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města, aby podepsal příslušné smlouvy o půjčce s žadateli v termínu do 5.3.2004.

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, odst. 1, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

3. koupení části pozemku p.č. 245/4 – zahrada o výměře 104 m2 včetně venkovních úprav a trvalých porostů v k.ú. Rožnov p.R. od Ing. Hany Mackové, bytem Rožnov p.R., Kramolišov 975 a jeho nabytí do majetku města Rožnov pod Radhoštěm.
Zastupitelstvo města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu zpracovat kupní smlouvu včetně podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a starostovi města tuto kupní smlouvu podepsat.

4. koupení části pozemku p. č. 1077/2 o výměře 432 m2 – ost. plocha v k. ú. Rožnov p. R. od AUTO KLUBU ČR Rožnov p. R. a jeho nabytí do majetku města Rožnov pod Radhoštěm. Zastupitelstvo města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu zpracovat kupní smlouvu včetně návrhu na vklad a starostovi města tuto kupní smlouvu podepsat.

5. prodej části pozemku p. č. 2109/7 – trvalý travní porost o výměře 261 m2 k. ú. Rožnov p. R. ve prospěch Jany Strnadlové, bytem Rožnov p. R., Dolní Paseky 1799. Zastupitelstvo města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu zpracovat kupní smlouvu včetně návrhu na vklad a starostovi města tuto kupní smlouvu podepsat.

6. prodej části pozemku p. č. 1075/5 – ostatní plocha, zeleň v zástavbě o výměře 178 m2 v k. ú. Rožnov p. R. ve prospěch Anny Chumchalové, bytem Rožnov p. R., Pod Hrází 1055. Zastupitelstvo města ukládá finančnímu a majetkoprávnímu odboru zpracovat kupní smlouvu včetně podání návrhu na vklad a starostovi města tuto kupní smlouvu podepsat.

7. směnu části pozemku p.č. 935/1 o výměře cca 1650 m2 v k.ú. Rožnov p. R. ve vlastnictví Ing. Josefa Kaňovského, bytem Rožnov p.R. za část pozemku p.č. 1101/8 o výměře cca 3500 m2 v k. ú. Tylovice v majetku města Rožnov p.R. Zastupitelstvo města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu zajistit zpracování geometrických plánů a směnné smlouvy včetně návrhu na vklad. Dále ukládá starostovi města tuto směnnou smlouvu podepsat.

8. prodej objektů kanalizační infrastruktury určených k rekonstrukci v rámci projektu „Čistá řeka Bečva“ do vlastnictví Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČO 70238880, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto kupní smlouvu podepsat.

9. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2, písm. b), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a § 31, zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a § 17 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, nové vymezení plochy pro zpracování změny č. 1 územního plánu zóny Na Zahradách a to tak, že objekt tvaru L pro podnikatelské aktivity v předmětném území nebude změnou č. 1 řešen. Navíc bude řešena plocha pro trafostanici na stavebním pozemku p.č. 57/2, dle důvodové zprávy.

10. Zastupitelstvo města souhlasí s urbanistickou studií A5 v Tylovicích jako územně plánovacím podkladem. Souhlasí s tím, aby tato studie byla dále dopracována do územního plánu města v rámci změn územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

11. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2, písm. i), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a § 1 a 27, odst. 2, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 1/04 o městské policii, dle přílohy důvodové zprávy.

12. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí dotace na projekty prevence kriminality pro rok 2004 v celkové výši 69.000 Kč, dle důvodové zprávy.

13. Zastupitelstvo města schvaluje vyvěšení tibetské vlajky na budově Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm dne 10. března 2004 jako symbol protestu proti potlačování práv a svobod národů a menšin.RNDr. Václav Mikušek
starosta města

Ing. František Šulgan
místostarosta

V Rožnově p.R. 17. 2. 2004 

Vytvořeno 14.3.2014 22:10:07 - aktualizováno 14.3.2014 22:11:21 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load