Usnesení X. řádného zasedání Zastupitelstva města

Rožnova pod Radhoštěm, konaného 13.4.2004

1. Zastupitelstvo města deleguje v souladu s § 84, odst.2, písm.g), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu města RNDr. Václava Mikuška k zastupování města Rožnov pod Radhoštěm na valné hromadě společnosti TV Beskyd s.r.o, Králova 380, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 25844334 dne 23.4.2004.2. Zastupitelstvo města si vyhrazuje rozhodnutí v souladu s § 102, odst.3, zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích, v platném znění, ve věci převodu 1/4 obchodního podílu města Frenštát pod Radhoštěm ve společnosti TV Beskyd s.r.o, Králova 380, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO:25844334 ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm a v souladu s citovaným ustanovením schvaluje tento převod za cenu 5.000,- Kč dle důvodové zprávy. Zároveň ukládá starostovi města, aby podepsal příslušnou smlouvu o převodu obchodního podílu.

3. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm. j), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, půjčky z „Fondu obnovy bydlení města Rožnova pod Radhoštěm“, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města, aby podepsal příslušné smlouvy o půjčce s žadateli v termínu do 10.5.2004.


Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, odst. 1, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

4. prodej části pozemku p. č. 1211/1 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 39 m2 a části pozemku p. č. 1291/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 113 m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch Ing. Jana Pance, bytem Rožnov p.R., Kulturní Kulturní 1775. Zastupitelstvo města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu zpracovat kupní smlouvu včetně podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a starostovi města tuto kupní smlouvu podepsat.

5. prodej části pozemku p. č. 1148/1 – zahrada o výměře cca 18 m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch Richarda Mourala, bytem Rožnov p. R., Kulturní 1757. Zastupitelstvo města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu zpracovat kupní smlouvu včetně podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a starostovi města podepsat tuto kupní smlouvu.

6. prodej pozemku p. č. 732/2 o výměře 145 m2 v k. ú. Tylovice ve prospěch manželů Jana Ing. a Ludmily Kopeckých a manželů Ladislava a Marcely Kohoutových, všichni bytem Rožnov p. R. do ideálního spoluvlastnictví. Zastupitelstvo města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu zpracovat kupní smlouvu včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí a starostovi města podepsat tuto kupní smlouvu s kupujícími do 30. 4. 2004.

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ust. § 85, odst. 1, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

7. prodej pozemku p. č. 782/8 – trvalý travní porost o výměře 4614 m2 a části pozemku p č. 782/1 o výměře cca 4500 m2 v k. ú. Rožnov p. R. ve prospěch společnosti RETIGO s. r. o., Láň 2310, Rožnov pod Radhoštěm , IČO: 60794062. Zastupitelstvo města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu zpracovat kupní smlouvu včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí a starostovi města podepsat tuto kupní smlouvu s kupujícím.

8. bezúplatný převod pozemků st. p. č. 4299 o výměře 8 m2 a st. p. č. 4350 o výměře 1 m2 v k. ú. Rožnov p. R. ve prospěch ČR - Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 00098604. Zastupitelstvo města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu zpracovat darovací smlouvu včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí a starostovi města podepsat tuto darovací smlouvu do 30. 4. 2004.

9. převod části pozemku p.č. 1427/1 v k.ú. Rožnov p.R. o výměře cca 380 m2 ve prospěch Lenky Chumchalové, Tylovice 1904, Arnošta Kramoliše a Zdeňka Kramoliše, oba Bezručova 769, všichni Rožnov pod Radhoštěm v rámci dohody o zrušení a vzájemném vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemku jeho reálným rozdělením. Zastupitelstvo města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu zpracovat smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy a starostovi města tuto smlouvu podepsat.

10. koupení pozemku p. č. 3689/2 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 4162 m2 v k. ú. Rožnov p.R. od České obce sokolské, Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01 Praha 1, Malá Strana, IČO 00409537, kterou zastupují starosta ČOS Ing. Miloslav Pleskač a jednatelka ČOS Jiřina Mičková a jeho nabytí do majetku města Rožnov pod Radhoštěm. Zastupitelstvo města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu zpracovat smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy a starostovi města tuto smlouvu podepsat.

11. koupení pozemku p. č. 785/45 – trvalý travní porost o výměře 317 m2 v k. ú. Tylovice od manželů Mgr. Pavla Punčocháře a Mgr. Kateřiny Punčochářové, bytem Rožnov pod Radhoštěm, Na Vyhlídce 2484 a jeho nabytí do majetku města Rožnov pod Radhoštěm. Zastupitelstvo města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu zpracovat kupní smlouvu a starostovi města tuto kupní smlouvu podepsat.

12. Zastupitelstvo města pověřuje místostarostu Ing. Františka Šulgana zastupováním města na řádné valné hromadě společnosti VaK Vsetín a.s. dne 10.6.2004. Jako náhradního zástupce deleguje p. Rudolfa Billa a Ing. Lubomíra Hlaváčka, členy zastupitelstva města.

13. Zastupitelstvo města bere na vědomí v souladu s § 85, písm. k, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zprávu o činnosti Městské policie Rožnov p.R. za rok 2003 včetně Policie ČR a inspektorů městské policie.

14. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ust. § 85, písm.c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přidělení dotací jednotlivým žadatelům o grant pro rok 2004, dle přiložených tabulek.

15. Zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst. 2, písm. b), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a podle § 20, odst. 7 a § 31, odst. 2, zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
1. schvaluje zadání pro zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.
2. ukládá odboru výstavby a ÚP, aby pořídíl a projednal návrh změny č. 1 územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm.

16. Zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst. 2, písm. b), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a podle § 20, odst. 7 a § 31, odst. 2, zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
1. schvaluje zadání pro zpracování návrhu změny č. 2 územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.
2.ukládá odboru výstavby a ÚP, aby pořídil a projednal návrh změny č. 2 územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm.

17. Zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst. 2, písm. b), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a podle § 20, odst. 7 a § 31, odst. 2, zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
1.schvaluje zadání pro zpracování změny č. 1 územního plánu zóny Na Zahradách v Rožnově p.R., dle důvodové zprávy. 2. ukládá odboru výstavby a ÚP, aby pořídil a projednal návrh změny č. 1 územního plánu zóny Na Zahradách.

18. Zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst. 2, písm. b), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a podle § 20, odst. 7 a § 31, odst. 2, zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
1. schvaluje návrh změny č. 2 územního plánu zóny Jihozápadního obchvatu v Rožnově pod Radhoštěm. 2. vyhlašuje závaznou část změny č. 2 územního plánu zóny Jihozápadního obchvatu obecně závaznou vyhláškou č. 2/04 3. bere na vědomí vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyhodnocení připomínek občanů a stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování včetně vyhodnocení.

19. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o spolupráci Města Rožnov p. R. se sdružením Průmyslový areál Rožnov p.R.RNDr. Václav Mikušek
starosta města

Mgr. Libuše Rousová
místostarostka

Vytvořeno 14.3.2014 22:11:54 - aktualizováno 14.3.2014 22:13:11 | přečteno 2x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load