Usnesení XI. řádného zasedání Zastupitelstva města

Rožnova pod Radhoštěm, konaného 15.6.2004

U S N E S E N Í

XI. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného 15. června 20041. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ust. § 85, písm.j), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, půjčky z „Fondu obnovy bydlení Města Rožnov pod Radhoštěm“, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města, aby podepsal příslušné smlouvy o půjčce s žadateli v termínu do 30.6.2004.

2. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ust. § 84, odst. 2, písm. c), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zprávu o výsledcích hospodaření města za rok 2003, dle důvodové zprávy.

3. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ust. § 85, písm.j), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, postoupení pohledávek na společnosti Bulana s.r.o., Nový Jičín , IČ: 47666757, zastoupena jednatelem společnosti Ing. Bumbalou, za dlužníky na nájemném a službách spojených z užíváním bytů ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm za cenu 150.000,- Kč, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města, aby podepsal příslušnou smlouvu do 2.7.2004.

4. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ust. § 85, písm.j), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ručení za úvěr ve výši 3.600.000,- Kč poskytnutý společnosti Krytý bazén Rožnov, s.r.o., IČ: 49606361, se sídlem Moravská 1787, Rožnov p. R., vůči Československé obchodní bance, a.s. formou prohlášení ručitele.

5. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ust. § 85, odst. 1, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bezúplatný převod pozemků p. č. 1967/9 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 205 m2 a p. č. 3630 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 101 m2, obě v k. ú. Rožnov p. R. od Anny Kotulkové, bytem Horní Paseky 400, Rožnov p. R. a jeho nabytí do majetku města Rožnova pod Radhoštěm. Zastupitelstvo města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu zpracovat darovací smlouvu včetně návrhu na vklad a starostovi města podepsat tuto darovací smlouvu.

6. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ust. § 85, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, úplatný převod pozemku p.č. 765/4 – ostatní plocha, neplodná o výměře 208 m2 v k.ú. Tylovice z vlastnictví Pozemkového fondu České republiky, Ve Smečkách 33, 110 01 Praha 1, IČO 45797072 za cenu dle znaleckého posudku a jeho nabytí do majetku města Rožnova p.R. a ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu připravit podklady pro zpracování kupní smlouvy Pozemkovým fondem ČR. Dále ukládá starostovi města podepsat kupní smlouvu předloženou Pozemkovým fondem ČR.

7. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ust. § 85, odst. 1, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bezúplatný převod části pozemku p.č. 1143/16 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 127 m2, nově označenou jako p.č. 1143/42 v k.ú. Tylovice z vlastnictví Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky se sídlem Praha 3, Kališnická 4-6, IČO 62933591 a jeho nabytí do majetku města Rožnov p.R. Zastupitelstvo města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu zajistit zpracování podkladů pro sepsání darovací smlouvy. Dále ukládá starostovi města podepsat tuto darovací smlouvu.

8. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ust. § 85, odst. 1, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodej pozemku p. č. 325/7 – zahrada o výměře 111 m2 v k. ú. Rožnov p. R. ve prospěch manželů Ing. Petra a Dagmar Jurečkových, bytem Rožnov pod Radhoštěm, Čechova 1071.
Zastupitelstvo města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu zpracovat kupní smlouvu včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí a starostovi města podepsat tuto kupní smlouvu s kupujícími.

9. Zastupitelstvo města neschvaluje ve smyslu § 85, odst. 1, písm. c), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích žádost Soukromé základní školy o.p.s., Vigantice 88 o převedení účelového grantu ve výši 73 710,-Kč.

10. Zastupitelstvo města :

1. schvaluje podle § 84, odst. 2, písm. b), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a podle § 20, odst. 7 a § 31, odst. 2, zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, zadání pro zpracování návrhu změny č .3 územního plánu zóny Palackého v Rožnově p.R.

2. ukládá odboru výstavby a ÚP, aby pořídil a projednal návrh změny č. 3 územního plánu zóny Palackého ulice.


11. Zastupitelstvo města schvaluje podle § 84, odst.2, písm. u), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, názvy ulic s účinností od 1.7.2004, dle grafické přílohy - Žerotínská, Kinských, Radhošťská, Frenštátská, Ostravská, Horní Kouty, Lipová, Polní, U Kantorka, Pod Kyčerou, Pod Pindulu, F.Kročáka, Bačova, Jarní, V.Mladějovského, J.Volka, V Mokrém, Sněžná, Na Pařeničkách, Okružní, Pod Chlacholovem, Putýrky, U Revíru, M.Jahna, Květinová, MUDr. Polanského, Tkalcovská, L.Šlapety, Habrová, Javorová, J.Drobníka, Na Drahách, Hrnčířská, Ve Včelíně, L.Nezdařila, J.Tvarůžka, Luční, Dolní Dráhy, Horní Dráhy, Horečky, Jasanová, M.Jurajdy, V Aleji, M.Kulišťáka, Za Hážovkou, Na Končinách, Lázeňská a místo Pionýrská - E.Vencla, dle důvodové zprávy.

12. Zastupitelstvo města stanoví ve smyslu § 84, odst. 2, písm. r) a § 77, odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města s účinností od 1.7.2004 takto :

1. za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva bez další funkce - ve výši 610,- Kč, tj. 350,- Kč za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva + 260,- Kč příplatek podle počtu obyvatel.

2. za výkon funkce člena rady města – ve výši 2.140,- Kč, tj. 350,- Kč za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva + 1.530,- Kč za výkon funkce člena rady města + 260,- Kč příplatek podle počtu obyvatel.

3. za výkon funkce předsedy výboru nebo komise – ve výši 1.880,-Kč, tj. 1.270,- Kč za výkon funkce předsedy výboru nebo komise + 350,- Kč za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva + 260,- Kč příplatek podle počtu obyvatel.

V případě souběhu výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členu zastupitelstva města pouze jedna odměna podle funkce, za kterou lze poskytnout nejvyšší odměnu. Současně se ukládá městskému úřadu provést odpovídající změny ve výplatách odměn.


13. Zastupitelstvo města deleguje ve smyslu § 84, odst.2, písm.g), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, místostarostu města Ing. Františka Šulgana k zastupování města Rožnov pod Radhoštěm na valné hromadě společnosti Elektroprojekta Rožnov a.s., se sídlem B. Němcové 1720, Rožnov p.R., IČO: 45193631 dne 17. 6. 2004. Jako náhradního zástupce deleguje RNDr. Václava Mikuška.

14. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti útvaru vnitřního auditu městského úřadu za uplynulé období.

15. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o převodu zřizovatelských kompetencí pečovatelské služby na Město Rožnov pod Radhoštěm.RNDr. Václav Mikušek
starosta města

Mgr. Libuše Rousová
místostarostka                
Vytvořeno 14.3.2014 22:13:36 - aktualizováno 14.3.2014 22:15:09 | přečteno 58x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load