Usnesení XII., mimořádného, zasedání Zastupitelstva města

Rožnova pod Radhoštěm, konaného 13.7.2004

U S N E S E N Í

XII. (mimořádného) Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm
konaného 13. července 20041. Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci MUDr. Jany Špatné na funkci člena zastupitelstva. Současně bere na vědomí složení slibu nového člena zastupitelstva pana Pavla Jašky.

2. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením §85, písm. j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ručení za část úvěru na realizaci investiční akce „ISPA Čistá řeka Bečva“ odpovídající podílu města Rožnova pod Radhoštěm ve výši 8,38%, poskytnutého Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko se sídlem ve Vsetíně, Svárov 1080, IČ: 70238880, formou prohlášení ručitele. Dále schvaluje v souladu s citovaným ustanovením zákona „Smlouvu o poskytnutí dobrovolných příspěvků na projekt ISPA Čistá řeka Bečva“ mezi městem Rožnovem pod Radhoštěm a Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko se sídlem ve Vsetíně, Svárov 1080, IČ 70238880 a ukládá starostovi města, aby tuto smlouvu podepsal.

3. Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 11 z XI. řádného zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 15.6.2004, a schvaluje podle §84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, názvy ulic, dle grafické přílohy – Žerotínská, Kinských, Radhošťská, Frenštátská, Ostravská, Horní Kouty, Lipová, Polní, U Kantorka, Pod Kyčerou, Pod Pindulu, Kročákova, Bačova, Jarní, Mladějovského, Volkova, V Mokrém, Sněžná, Na Pařeničkách, Okružní, Pod Chlacholovem, Putýrky, U Revíru, Jahnova, Květinová, Polanského, Tkalcovská, Šlapetova, Habrová, Javorová, Drobníkova, Na Drahách, Hrnčířská, Ve Včelíně, Nezdařilova, Tvarůžkova, Luční, Dolní Dráhy, Horní Dráhy, Horečky, Jasanová, Jurajdova, V Aleji, Kulišťákova, Za Hážovkou, Na Končinách.

4. Zastupitelstvo města si vyhrazuje v souladu s ustanovením §102 odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozhodnout ve věci financování stavby „Parkoviště u Valašského muzea“ dle stavebního povolení čj. Výst/37/2004/Ně/330/3 a Výst/36/2004/Ně/330/3 a v souladu s citovaným ustanovením zákona schvaluje žádost o dotaci z fondu PHARE 2003.Vlastní prostředky k dofinancování akce v potřebné výši budou vyčleněny v rozpočtu města pro rok 2005.

5. Zastupitelstvo města si vyhrazuje v souladu s ustanovením §102 odst. 3 zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozhodnout ve věci financování stavby „Přístupová komunikace k průmyslovému areálu Tylovice – most“, a v souladu s citovaným ustanovením zákona schvaluje žádost o dotaci z fondu PHARE 2003. Vlastní prostředky k dofinancování akce v potřebné výši budou vyčleněny v rozpočtu pro rok 2005.RNDr. Václav Mikušek
starosta města

Mgr. Libuše Rousová
místostarostka města
 
Vytvořeno 14.3.2014 22:15:36 - aktualizováno 15.3.2014 8:08:17 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load