Usnesení XIII. zasedání Zastupitelstva města

Rožnova pod Radhoštěm,konaného 7.9.2004

 U S N E S E N Í

XIII. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného 7. září 2004


Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ust. § 85, písm. j), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

1. poskytnutí finanční dotace „Římskokatolické farnosti Rožnov p. R.“ ve výši 65 000,- Kč na opravu věžních hodin, dle předložené důvodové zprávy. Zároveň ukládá starostovi města, aby podepsal příslušnou smlouvu v termínu do 30.9.2004.

2. poskytnutí finanční dotace „Policii ČR, obvodní odd. Rožnov p. R.“ ve výši 40 000,- Kč na zakoupení testeru alkoholu dle předložené důvodové zprávy. Zároveň ukládá starostovi města, aby podepsal příslušnou smlouvu v termínu do 30.9.2004.

3. Zastupitelstvo města ukládá v souladu s ust. § 109, odst.3, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Městskému úřadu v Rožnově p.R. zakoupit osobní automobil za finanční prostředky složené fyzickými a právnickými osobami formou daru Městu Rožnov pod Radhoštěm za účelem pořízení osobního automobilu zdravotně postižené Evě Neuwirthové v termínu do 15.10.2004.

4. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ust. § 84, odst.2, písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a § 16 odst.2, písm. c), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtová opatření pro rok 2004 dle důvodové zprávy, v celkové výši -3. 911 tis. Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu.

5. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ust. § 85, písm. j), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí půjček z „Fondu obnovy bydlení Města Rožnov p. R.“ dle přednesu podání. Zároveň ukládá starostovi města, aby podepsal příslušné smlouvy v termínu do 30.9.2004.


Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, odst. 1, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

6.
prodej městských pozemků p. č. 101/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 77 m2 a p. č. 103/2 – zahrada o výměře v 76 m2 v k. ú. Tylovice ve prospěch manželů Ing. Václava a Šárky Slovákových, bytem Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice. Zastupitelstvo města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu připravit kupní smlouvu a současně ukládá starostovi města tuto kupní smlouvu podepsat.

7. prodej pozemku p. č. 2129/7 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1015 m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch MEAS CZ, s. r. o., Lesní 2331, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 25827987. Zastupitelstvo města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu připravit kupní smlouvu a současně ukládá starostovi města tuto kupní smlouvu podepsat.


Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, odst. 1, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

8.
prodej pozemku p.č. 1192/2- trvalý travní porost o výměře 142 m2 a p.č. 1196/2 – orná půda o výměře 396 m2, vše v k.ú. Tylovice, ve prospěch manželů Františka a Františky Trčkových, bytem Rožnov pod Radhoštěm. Zastupitelstvo města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu připravit kupní smlouvu a současně ukládá starostovi města tuto kupní smlouvu podepsat.

9. budoucí bezúplatný převod částí pozemků v k.ú.Rožnov pod Radhoštěm, p.č. 3689/12, 3691/4,75/1,74/1,72, st.20/2, st.20/1,77,3565/1,107/1,2/36,127/1,125/1,128/1,128/2, 150/2, 3564/35, 3564/10, 3564/12, st.220/4,193, st. 242, st. 243, st.248, 3564/14, 189, 3712/2 a 3712/4 ve prospěch Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace se sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČO 70934860 a dále pozemků v k.ú.Rožnov pod Radhoštěm, p.č. 3570, 141/2, 144/2, st.294/1, st.294/5, st.295, 144/4, 145, 143/2 a st.296/2 do vlastnictví ČR-Zemědělská vodohospodářská správa se sídlem Hlinky 60, 603 00 Brno, IČO 00020451. Rada města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu zajistit zpracování dohody o společném postupu při bezúplatném převodu pozemků. Starostovi města ukládá podepsat tuto smlouvu.

10. bezúplatný převod pozemku p. č. 48 – zahrada o výměře 94 m2 v k. ú. Tylovice od spoluvlastníků Ludmily Morávkové, Jaroslavy Míčkové a Břetislavy Škarky, všichni bytem Rožnov pod Radhoštěm do majetku města Rožnov pod Radhoštěm.
Zastupitelstvo města současně ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu zajistit vyhotovení darovací smlouvy, včetně návrhu na vklad a starostovi města ukládá tuto smlouvu podepsat.

11. Zastupitelstvo města ukládá v souladu s § 109, odst.3, písm.a), bod 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zpracovat návrh smlouvy na bezúplatný převod budov postavených na pozemcích stav. p.č. 3355, 3357, 3358, 3359 a 3360 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm včetně souboru movitých a nemovitých věcí tvořících areál zimního stadionu Bučiska z vlastnictví Hockey clubu Rožnov pod Radhoštěm, občanské sdružení se sídlem Bučiska 2305, IČ: 48773026 a jejich nabytí do majetku Města Rožnov pod Radhoštěm. Zastupitelstvo města dále ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm vypracovat návrh smlouvy o provozování areálu zimního stadionu mezi Městem Rožnovem pod Radhoštěm a Hockey clubem Rožnov pod Radhoštěm, jako provozovatelem.

12. Zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst. 2, písm. b), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a § 31, zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a § 17 Vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci,

- schvaluje pořízení změny územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm v rozsahu lokalit 5,7,8,9,10,11,12,16,19,27,29,30 a v rozsahu lokalit 3,4,18,22,23,24,25,26,28 s podmínkou dle důvodové zprávy.

- neschvaluje pořízení změny územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm v rozsahu lokalit 1,2,6,13,14,15,17,20,21.

Zastupitelstvo města ukládá odboru výstavby a ÚP MěÚ Rožnov pod Radhoštěm pořízení změny č. 3 a 4 územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm.

13. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o došetření úkolu z V. řádného zasedání ZM ze 17.6.2003 (kontrola kvality prací v objektu MP na odboru dopravy - izolace a řešení klimatizace), dle důvodové zprávy.RNDr. Václav Mikušek
starosta města

Mgr. Libuše Rousová
místostarostka

V Rožnově p.R. 7.9.2004    
Vytvořeno 14.3.2014 22:18:18 - aktualizováno 14.3.2014 22:19:49 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load