Usnesení XIV. zasedání Zastupitelstva města

Rožnova pod Radhoštěm, konaného 26.10.2004


U S N E S E N Í

XIV. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného 26. října 2004


1. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.b), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvu mezi Městem Rožnovem pod Radhoštěm jako darujícím a Evou Neuwirthovou, bytem Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm jako obdarovanou a ukládá starostovi města, aby tuto smlouvu podepsal v termínu do 10.11.2004.

2. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2, písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a § 16, odst. 2, písm. c), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtová opatření pro rok 2004, dle důvodové zprávy, v celkové výši 7.061 tis. Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu.

3. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na převod nemovitého i movitého majetku z vlastnictví Hockey Club Rožnov pod Radhoštěm, občanské sdružení, IČ:48773026, se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, Bučiska 2305 do vlastnictví Města Rožnova pod Radhoštěm a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat v termínu do 10.11.2004.

4. Zastupitelstvo města deleguje v souladu s § 84, odst.2, písm.g), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu města RNDr. Václava Mikuška jako zástupce města Rožnova pod Radhoštěm na valné hromadě společnosti TV Beskyd, s.r.o. se sídlem Valašské Meziříčí, Králova 380, IČ: 25844334, konané dne 3.12.2004.

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

5.
kupní smlouvu na převod nemovitostí v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, a to: část pozemku p.č. 76 o výměře 37 m2 včetně porostů a části oplocení a část pozemku p.č. st. 16 o výměře 60 m2 včetně stavby rodinného domu čp. 15 a příslušenství z vlastnictví paní Miroslavy Kovářové, bytem Videčská 15, Rožnov p.R. a jejich nabytí do majetku města Rožnova p.R. Zastupitelstvo města zároveň ukládá starostovi města, aby podepsal tuto kupní smlouvu v termínu do 10.11.2004.

6. smlouvu o budoucí směnné smlouvě a výstavbě rodinného domu mezi Městem Rožnovem pod Radhoštěm a Marií Traburovou, bytem ČSA 1245, Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostovi města, aby tuto smlouvu podepsal v termínu do 15.11.2004.

7. kupní smlouvu na prodej části pozemku p.č. 1291/16 – ostatní plocha o výměře cca 66 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch Ing. Jiřího Škamrady, bytem Bílovec. Zastupitelstvo města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu zajistit zpracování geometrického plánu a následně předložit k podpisu kupní smlouvu starostovi města v termínu do 31.12.2004.


Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

8.
kupní smlouvu o prodeji pozemku p. č. 325/6 – zahrada o výměře 107 m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch p. Luďka Kliky, bytem Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1352. Zastupitelstvo města dále ukládá starostovi města podepsat tuto kupní smlouvu v termínu do 10.11.2004.

9. kupní smlouvu na prodej částí pozemku p. č. 812/1 – ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch těchto žadatelů: manželů Jiřího a Mgr. Yvety Petersových o výměře cca 500 m2, MVDr. Janě Malcové o výměře cca 300 m2, Ing. Jiřímu Kovaříkovi o výměře cca 150 m2 a manželům Ing. Ivo a Romaně Navrátilovým o výměře cca 200 m2, všichni žadatelé bytem Rožnov pod Radhoštěm. Zastupitelstvo města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu zajistit zpracování geometrického plánu a následně předložit kupní smlouvu k podpisu starostovi města v termínu do 31.12.2004.

10. smlouvu o směně části pozemku p.č. 765/7 - ost. neplodná plocha o výměře 135 m2 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví Lubomíra Urbana, bytem Rožnov p.R. za pozemek p.č. 1075/11- ostatní plocha o výměře 82 m2 v k.ú. Rožnov p.R. v majetku města Rožnov p.R. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat v termínu do 10.11.2004.

11. smlouvu na směnu části pozemku p.č. 2375/3 o výměře cca 12 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví Ing. Antonína a RNDr. Hany Hadačových, bytem Rožnov p.R. za část pozemku p.č. 2375/4 o výměře cca 65 m2 v k.ú. Rožnov p.R. v majetku města Rožnov p.R. Zastupitelstvo města ukládá odboru finančnímu a majetkoprávnímu zajistit zpracování geometrického plánu následně předložit směnnou smlouvu k podpisu starostovi města v termínu do 31.12.2004.

12. Zastupitelstvo města neschvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, revokaci usnesení č. X/6 ze 13.4.2004, kterým schválilo prodej pozemku p.č. 732/2 o výměře 145 m2 v k.ú. Tylovice ve prospěch manželů Kohoutových a Kopeckých, bytem Rožnov p.R., do ideálního spoluvlastnictví.

13. Zastupitelstvo města schvaluje pořízení urbanistické studie, která bude projednána jako koncept změny č. 4 Jihozápadního obchvatu a bude vypracována variantně. Jednou z variant bude řešení průjezdnosti Nádražní ulice s kruhovým objezdem.

14. Zastupitelstvo města si vyhrazuje rozhodnutí podle § 84 odst.4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a schvaluje podmínky úhrady nákladů spojených s pořízením územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů a jejich změn na území města Rožnova pod Radhoštěm od fyzických a právnických osob, jejichž výhradní potřebou bylo pořízení vyvoláno, včetně návrhu smlouvy dle přílohy 1 a 2 tohoto usnesení. Zastupitelstvo města ukládá Radě města Rožnov pod Radhoštěm projednávat a schvalovat smlouvy dle přílohy 2 tohoto usnesení s konkrétními subjekty.

15. Zastupitelstvo města schvaluje přistoupení města Rožnov pod Radhoštěm jako přidruženého člena do Národní sítě Zdravých měst ČR, dle důvodové zprávy a příloh tohoto podání.

16. Zastupitelsvo města schvaluje převzetí zřizovatelských kompetencí k Domu dětí a mládeže v Rožnově p.R. ze Zlínského kraje na Město Rožnov p.R. a souhlasí se zřízením této příspěvkové organizace k 1.7.2005. Zároveň ukládá starostovi města podepsat Dohodu mezi Městem Rožnov p.R. a Zlínským krajem, dle důvodové zprávy.


RNDr. Václav Mikušek
starosta města

Mgr. Libuše Rousová
místostarostka    
Vytvořeno 14.3.2014 22:20:14 - aktualizováno 14.3.2014 22:21:33 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load